Công cụ Phân tích Dupont


CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DUPONT 4 ROE

Phân tích Dupont là kỹ thuật tách ROE thành các thành phần (chỉ tiêu tài chính), từ đó hiểu rõ hơn các nhân tố đã ảnh hưởng đến ROE (từ đó rút ra các ý nghĩa tài chính cho một công ty).

Lý thuyết: https://tuanvanle.wordpress.com/2010/10/07/mo-hinh-phan-tich-tai-chinh-dupont/

File excel tính ROE: DupontAnalysis or DuPont Model (tiếng Anh)

Công cụ tính ROE online: link


Định nghĩa.

ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu


Mô hình 2-bước (Two-Step DuPont).

Dupont-1

Hay:

ROE = ROA * Đòn bẩy tài chính.

File excel sử dụng cho mô hình 2-bước: Two-Step DuPont


Mô hình 3-bước (Three-Step DuPont).

Dupont-2

Hay:

ROE = Hệ số lợi nhuận ròng * Hiệu suất sử dụng tổng tài sản * Đòn bẩy tài chính

ROE = (Net profit margin)* (Asset Turnover) * (Equity multiplier)

File excel sử dụng cho mô hình 3-bước: Dupont (tiếng Việt); Three-Step DuPont (tiếng Anh)

Phân tích Dupont online cho mô hình 3-bước: link1 ; hoặc link2


Mô hình 5-bước (Five-Step DuPont).

ROE = [(EBIT / sales) * (sales / assets) – (interest expense / assets)] * (assets / equity) * (1 – tax rate)

Hay:

ROE = [(operating profit margin) * (asset turnover) – (interest expense rate)] * (equity multiplier) * (tax retention rate)


Thuật ngữ

* Return on Equity (ROE): Hệ số thu nhập trên vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần)

ROE = Net profit / Equity

ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu

* Assets = Total assets: Tổng tài sản

* Asset turnover: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản

Asset turnover = Sales / Assets

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = Doanh thu / Tổng tài sản

* Equity: Vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần )

* Financial Leverage Multiplier (FL) = Leverage Ratio = Equity multiplier: Đòn bẩy tài chính

Financial Leverage Multiplier = Assets / Equity

Đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu

* Net Income (NI): Thu nhập ròng

* Net profit = Net Profit After Taxes (NPAT): Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng)

Ghi chú: Theo Wikipedia: Net income = Net profit = Net earnings

* Profit margin (PM) = net margin = net profit margin = net profit ratio: Hệ số lợi nhuận ròng

Profit margin = Net Income / Revenue

Hệ số lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng / Doanh thu

* Return On Assets (ROA): Hệ số thu nhập trên tài sản

ROA = Net profit / Total Assets

ROA = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản

* Return On Sales (ROS): Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu

ROS = Net profit / Sales

ROS = Lợi nhuận ròng / Doanh thu thuần

* Sales = Net sales = Revenue: Doanh thu thuần

Tham khảo

[1] saga.vn

[2] finance30.com

[3] investopedia.com

[4] wikipedia.org

—————&&————–