Giáo trình Kinh tế lượng – Trần Ngọc Minh

MỤC LỤC

Chương 1: Các khái niệm cơ bản của mô hình hồi quy  hai biến.
Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết trong mô hình hai biến.
Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến.
Chương 4: Hồi quy với biến độc lập là biến giả.
Chương 5: Đa cộng tuyến.
Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi.
Chương 7; Tự tương quan.
Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình.

Link download tài liệu: http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/KTL.pdf

————-&&————

Bài giảng Kinh tế lượng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1.Kinh tế lượng là gì?
1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng
1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng
1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng
1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng
CHƯƠNG 2. ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
2.1.Xác suất
2.2.Thống kê mô tả
2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng
2.4.Thống kê suy diễn – Kiểm định giả thiết thống kê
CHƯƠNG 3. HỒI QUY HAI BIẾN
3.1.Giới thiệu
3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu
3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS
3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy
3.5.Định lý Gauss-Markov
3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R^2
3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến
3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng
CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI
4.1. Xây dựng mô hình
4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội
4.3. R^2 và R^2 hiệu chỉnh
4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình
4.5. Quan hệ giữa R2 và F
4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy
4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable)
CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH HỒI QUY
5.1. Đa cộng tuyến
5.2. Phương sai của sai số thay đổi
5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi)
5.4. Lựa chọn mô hình
CHƯƠNG 6. DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản
6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình
6.3. Mô hình tự hồi quy
6.4. Mô hình có độ trễ phân phối
6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy
6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy
CHƯƠNG 7. CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ
7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian
7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn
7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản
7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo
7.5. Một ví dụ bằng số
7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA

Link download tài liệu (1): http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bai-giang-kinh-te-luong.219147.html

Link download tài liệu (2): http://www.box.net/shared/l7yr2ggt42

Link download tài liệu (3): http://www.vnedoc.com/2010/03/kinh-te-luong.html

————-&&————-