Thời gian

Thời gian

(Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com/)

® Giải Nobel: ALLAIS, 1988 – BECKER, 1992 – FRISCH, 1969 – HAYEK, 1974 – HICKS, 1972 – MODIGLIANI, 1985 –SEN, 1998 – SOLOW, 1987 – TOBIN, 1981

Trong phân tích kinh tế, việc xử lí thời gian là rất khác nhau; thời gian đã được hình dung như một thời lượng, hay như một thời điểm, như một sản phẩm và tất nhiên như một quá trình rời rạc hay liên tục mà đặc điểm thiết yếu có lẽ là tính không thể đảo ngược.

Thời gian như “thời lượng”

Ở cương vị này, thời gian được hình dung như một “thời kì”, một “khoảng cách”, hoặc đó là một “thước đo thực nghiệm”, hoặc đó là một “thước đo có tính hành động”.

Clément Juglar (1819-1905)
J. Schumpeter (1883-1950)

Thước đo thực nghiệm. – Ví dụ, việc nghiên cứu độ dài của những chu kì kinh tế kể từ C. Juglar (1860) được làm rõ; đây là khoảng thời gian, trong một chuỗi kinh tế vĩ mô (về sản xuất, việc làm, giá cả, hoạt động) trải dài từ cực đại này (đỉnh điểm hay khủng hoảng) đến một cực đại khác, hay từ một cực tiểu này (suy thoái) đến một cực tiểu khác. Những công trình của Juglar làm rõ một “chu kì trung bình”hay “chu kì Juglar” từ tám đến mười năm, những công trình của Kondratief, đượcSchumpeter lấy lại, làm rõ những “chu kì dài” khoảng nửa thế kỉ. Những công trình gần đây hơn, theo hướng của những công trình của các tác giả Mĩ, đối với những biến động của hoạt động kinh tế làm rõ những “thời lượng” biến đổi.

Thước đo có tính hoạt động của thời gian. – Trong quan niệm này, thời kì được chọn là xác đáng cho phân tích là một khoảng thời gian đủ (hay cần thiết) để cho phép (hay tránh) sự xuất hiện (hay không xuất hiện) hiện tượng này hay hiện tượng khác; theo nghĩa này, sự phân kì là“có tính hoạt động” vì nó được chọn tuỳ theo mục tiêu nhắm đến và không qui về bất kì thời lượng thực nghiệm nào cả.

Alfred Marshall (1842-1924)

Một ví dụ rất nổi tiếng được Marshall cung cấp với sự phân biệt ông đưa vào giữa ba “thời kì”: “thời kì thị trường” trong đó giá trị của những cung là hoàn toàn cố định, “thời kì ngắn hạn” trong đó những lượng cung có thể được gia tăng, nhưng năng lực sản xuất là cố định và cuối cùng là “thời kì dài hạn” trong đó năng lực sản xuất là cố định nhưng giá trị những nguồn lực tiềm tàng sẵn có cho ngành là cố định. Người ta cũng có thể nghĩ đến việc thêm vào một loại thời kì thứ tư, “thời kì rất dài hạn”, trong đó những kĩ thuật sản xuất cũng như năng lực sản xuất có thể được thay đổi.

Đây là một “thời gian có tính hoạt động”: những thời kì là dài hay ngắn tuỳ theo sự thích nghi một phần hay hoàn toàn của người sản xuất và người tiêu dùng với những biến thiên của những điều kiện bên ngoài chứ không theo vòng quay của kim đồng hồ. Những thời kì cụ thể mà quan niệm này dẫn chúng ta đến là không được định nghĩa và phải được xác định cho mỗi ngành. Tất nhiên, cái ngắn hạn thường qui về một thời kì ngắn hơn là cái dài hạn, nhưng đây không phải là một điều cần thiết và không phải bao giờ cũng là như thế cả. Ví dụ, ta có thể hình dung là thời gian cần thiết để tăng sản xuất với những cơ sở hiện tại là dài hơn thời gian cần thiết để triển khai những cơ sở mới … Phân tích của Marshall, vì qui về một quan niệm có tính hoạt động của thời gian, không loại trừ những điều lạ lùng như thế.

Những quan niệm khác về thời gian thuộc về cùng loại trên: “ngày” của Robertson, một thời kì quá ngắn để thu nhập có được có thể được phân phối; “tuần” của Hicks, một thời kì trong đó ta có thể không tính đến những biến thiên của giá cả. Theo một nghĩa nhất định, “trạng thái dừng” của các nhà cổ điển cũng qui về quan niệm này vì đó là thời gian mà kết thúc là sự ngừng lại của tiến trình … Đối với Böhm-Bawerk, đặc điểm cơ bản của một nền kinh tế sử dụng tư bản là sự tồn tại của một khoảng cách thời gian, được gọi là thời kì sản xuất (hay thời kì đầu tư) giữa việc sử dụng những đầu vào sơ cấp và sự xuất hiện của những sản phẩm tiêu dùng bắt nguồn từ quá trình sản xuất. Khái niệm này đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận ác liệt giữa các nhà kinh tế, trong số đó có J. B. Clark, I. Fisher, J. Schumpeter, WicksellHayek, Kaldor …

Thời gian như thời điểm

Về mặt này, người ta có thể phân biệt giữa thời tương lai và thời gian đã qua, giữa, một mặt, dự báo và hiện tại hoá và, mặt khác, kí ức.

Thời tương lai, dự báo và hiện tại hoá. – Thời điểm “giao hàng” là một trong những đặc điểm của một sản phẩm và qua đó là của khả năng đáp ứng một nhu cầu của sản phẩm đó. Điều thường được chấp nhận là mọi tác nhân có một sự ưa thích hiện tại hay, cũng giống như thế, là đối với mọi tác nhân có một sự “mất giá trị của tương lai”. Thường người ta giả định là có hôm nay một lượng nhất định của một sản phẩm nhất định kéo theo một gia tăng của lợi ích cao hơn việc có cùng số lượng sản phẩm đó “vào ngày mai”; nếu “đạo lí cuộc sống” thể hiện điều này bằng cách ngôn của La Fontaine: “một chắc hôm nay còn hơn là hai chắc ngày mai”, những cơ sở của sự ưa thích liên thời gian không được biết rõ, không chắc chắn và rất được bàn luận kể từ những công trình của Böhm-Bawerk, Fisher, …

John Rawls (1921-2002)
Amartya Sen (1933-)

Một trào lưu quan trọng của những nhà kinh tế (Pigou, Ramsey, Harrod, SenTobin, …) và những triết gia (Rawls, Nagel, Elster) khẳng định là tính duy lí (hoàn hảo) loại trừ mọi sự ưa thích hiện tại; ví dụ, đối với F. Ramsey (1928), thực hiện việc hiện tại hoá là “không thể bảo vệ được về mặt đạo đức và đơn giản sinh ra từ sự yếu kém của tưởng tượng của chúng ta”; đối với Harrod (1948), sự ưa thích hiện tại chỉ là “một thành ngữ lịch sự cho sự tham lam và sự thống trị của những đam mê trên lí tính”.

Thế mà nhiều lí do đã được nêu ra: sự bão hoà tương đối của nhu cầu, sự thay đổi của những sở thích hay nhu cầu, những ràng buộc thanh khoản, tương lai không chắc chắn, tính không nhất quán trong thời gian. Tuy nhiên dường như không có bất kì lí do nào trong số vừa nêu biện minh được cho việc đưa vào sự ưa thích một cách duy lí hiện tại; chỉ trường hợp, thường được nêu, của sự bất trắc có thể biện minh cho một ưa thích hiện tại liên quan đến tuổi thọ: “Tôi muốn nhận được hôm nay vì có rủi ro là không còn có mặt ngày mai nữa”; sự bất trắc về tuổi thọ có một hiệu ứng, về mặt hình thức, trên những sở thích của tác nhân giống với hiệu ứng của một tỉ suất mất giá trị của tương lai. Cũng nhân đó, người ta nhận thấy là tỉ suất hiện tại hoá cũng dẫn đến định nghĩa của lòng vị tha liên thế hệ: một tỉ suất hiện tại hoá thấp với chân trời vô tận có nghĩa là ta quan tâm đến số phận của những người kế thừa.

Những lựa chọn liên thời gian dựa trên giả thiết ưa thích thời gian làm cho việc cầu viện đến kĩ thuật hiện tại hoá là cần thiết, kĩ thuật này giữ một vai trò thiết yếu trong những chương trình đầu tư cũng như trong lựa chọn của người tiêu dùng-tiết kiệm; người ta chứng minh rằng lựa chon tối ưu là sao cho tỉ suất hiện tại hoá bằng với lãi suất.

Franco Modigliani (1918-2003)
Maurice Allais (1911-2010)

Thời gian đã trôi qua, kí ức và sự hình thành những nhu cầu. – Thời gian đã trôi qua điều kiện hoá rất lớn hành vi của các tác nhân. J. Duesenberry và F. Modigliani giả định có tính không thể đảo ngược trong thời gian của những quyết định tiêu dùng; người ta cũng nói đến hiệu ứng bánh cốc hay hiệu ứng thanh răng; tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập của thời kì, nhưng cũng cả vào thu nhập cao nhất đã từng có trong quá khứ. Giả thiết này tỏ ra quá cứng nhắc và người ta chuyển cách công thức hoá do Brown (1952) đề xuất: tiêu dùng có sự can dự của quá khứ, nhưng không phải một cách không liên tục thông qua mức thu nhập cao nhất từng đạt được, mà theo một cách liên tục bằng tiêu dùng của thời kì trước đó.

Trong vấn đề ra những quyết định đầu tư, Koyck đã tính đến quá khứ một cách triệt để; kho tư bản được mong muốn phụ thuộc vào trung bình gia quyền của sản xuất trong những năm trước đó, quyền số gán cho mỗi năm giảm dần; những công trình sau này đã cho phép tinh vi hoá phân tích bằng cách đặt những giả thiết khác về sự phân phối của những hệ số trễ.

Mặt khác, M. Allais đặt một giả thiết về cách xử lí quá khứ thông qua một “tỉ suất quên” đối xứng với cách xử lí tương lai (“tỉ suất hiện tại hoá”).

Thời gian như một sản phẩm

Thời gian cũng hiện ra như một sản phẩm đặc biệt, như một agumen của hàm lợi ích hay của hàm sản xuất.

Trong hàm lợi ích, thời gian như nhàn rỗi. – Lợi ích của một hộ gia đình, một tác nhân, có thể được đánh giá từ những lượng sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng (bánh mì, thịt, phim) và cả từ lượng “nhàn rỗi” mà cá nhân này có được. Như thế thời gian được đưa vào trực tiếp như một agumen của hàm tiêu dùng: ràng buộc mà các tác nhân gặp phải không chỉ là ràng buộc của ngân sách bản thân mà cả ràng buộc về thời gian tác nhân này có được; do mọi người đều phải chết và một ngày chỉ có 24 giờ nên mọi tác nhân phải có những chọn lựa (và vấp phải những ràng buộc) trong việc sử dụng thời gian của mình giữa thời gian lao động và (để nói đơn giản) thời gian nhàn rỗi. Bởi thế, thời gian nhàn rỗi có một giá và giá này đơn giản là tỉ suất lương vì thêm một giờ nhàn rỗi là bớt đi một giờ lao động; do đó việc có thêm một giờ nhàn rỗi có một “giá” phải trả, đó là việc từ bỏ thù lao của một giờ lao động.

Trong hàm sản xuất, thời gian như nhân tố thứ ba. – Trong cách trình bày đơn giản nhất, sản xuất Y là một hàm của hai đầu vào, lao động L và tư bản K, do đó có cách viết rất tổng quát Y= F(K, L). Cách công thức hoá này tỏ ra là không đủ để phân tích ở cấp độ kinh tế vĩ mô những nhân tố của tăng trưởng. Để tính đến mức tổng sản phẩm Y, nó tỏ ra không đủ khi chỉ nối liền mức tổng sản phẩm vào mức tổng tư bản và tổng việc làm; như thế, người ta còn để hiện lên, bên cạnh hai đầu vào truyền thống này, một “nhân tố thứ ba” xuất hiện trong thời gian cùng với sự trôi qua của thời gian; do đó có cách viết Y = F(K, L, t); ở đây thời gian chỉ là một cách đưa vào gián tiếp một yếu tố khác hơn là sự gia tăng số lượng của vốn và việc làm. Định nghĩa mơ hồ này đã là bước đầu tiên trong việc hiểu biết những quá trình và phương thức tăng trưởng kinh tế.

Thời gian như một quá trình: một quá trình rời rạc hay liên tục?

Những ràng buộc sinh ra từ công cụ toán học khiến cho ta chỉ có thể, một cách tiên nghiệm, viết những phương trình sai phân hay những phương trình vi phân. Trong trường hợp đầu, ta chọn cách xử lí theo thời gian rời rạc, còn trong trường hợp sau ta chọn cách xử lí theo thời gian liên tục. Nếu, quả là trong nhiều trường hợp, việc viện đến công thức này hoặc công thức khác chỉ đơn giản qui về sự tiện lợi trong cách viết thì sự tương đương là không đầy đủ; cách trình bày theo thời gian “rời rạc” là thích hợp hơn cho việc xử lí những biến động và cách trình bày theo thời gian “rời rạc” là thông dụng hơn trong việc xử lí những vấn đề dài hạn; hơn nữa, trong một số trường hợp, biểu trưng của quá trình ta thu được phụ thuộc vào cách xử lí thời gian (rời rạc hay liên tục). Cần ghi nhận là trong những năm 1930, ta thấy có những thăm dò sử dụng đồng thời cả hai kiểu xử lí (xem R. Frisch và M. Kalecki).

Đối chọn rời rạc/liên tục xuất hiện trở lại dưới một ánh sáng mới nhân việc nghiên cứu động thái hỗn độn. Đó là một sự ngạc nhiên đối với bạn đọc không được báo trước khi khám phá cách R. Day xử lí mô hình Solow. Trong lúc mô hình tạo lập này được viết theo thời gian liên tục thì R. Day viết lại mô hình này theo thời gian rời rạc trước khi chứng minh là trong những điều kiện nào ta có thể làm hiện lên một động thái kiểu hỗn độn trong kiểu mô hình này.

Henri Poincaré (1854-1912)

Thật vậy, ngược lại những gì ta có thể tưởng, không có sự tương đương giữa hai kiểu phân tích này. Quả thế, không thể sinh ra một động thái hỗn độn nếu ta không có ít nhất một hệ ba phương trình vi phân. Đó là bài toán nổi tiếng được gọi là bài toán ba thiên thể do Poincaré làm rõ vào cuối thế kỉ XIX; tính đơn giản đẹp đẽ của cơ học truyền thống biến mất một khi ta gặp nhiều hơn là hai thiên thể. Nếu những hiện tượng hấp dẫn chỉ liên quan đến hai hành tinh, trái đất và mặt trời, thì ta có thể dự báo hoàn toàn những quĩ đạo, và điều này cho đến vô tận; như thế ta ở trong một thế giới của quyết định luận thuần tuý và của dự báo hoàn hảo; tương lai đã hàm chứa trong quá khứ. Trái lại, một khi có những lực hấp dẫn giữa nhiều hơn là hai hành tinh (trái đất, mặt trời và cả sao Hoả, sao Thổ hay… mặt trăng…) thì những định luật của cơ học truyền thống không còn nghiệm đúng nữa và ta có thể thấy xuất hiện những động thái kiểu hỗn độn.

Bởi thế hoàn toàn loại trừ khả năng có được một động thái kiểu hỗn độn nếu vẫn giữ khuôn khổ phân tích truyền thống của mô hình Solow (một phương trình vi phân duy nhất: k’ = sf(k)- nk); khả năng này xuất hiện khi ta viết mô hình dưới dạng một phương trình sai phân duy nhất; như thế, từ những giả thiết thông dụng, việc hình thức hoá mô hình Solow, được R. Day viết lại là: kt + 1 = sf(kt)/(1 + n).

Tất nhiên, việc đơn giản chuyển sang một phương trình sai phân là không đủ; đây là điều kiện cần chứ không đủ và ta biết là hình thức hoá đơn giản nhất – và thường được chọn – là đưa vào, bằng cách tính đến những hiện tượng tắc nghẽn hay những hiện tượng ô nhiễm, một hàm kiểu hàm logistic (nhưng cũng có thể sử dụng những hình thức hoá toán học khác: hàm “lều”, hàm “cubic”, …).

Thời gian và tính không thể đảo ngược

Thời gian là một quá trình có định hướng; có một “mũi tên thời gian” và không thể quay ngược trở lui. Tính đến đặc điểm trung tâm này trong việc nghiên cứu những hệ thống động đòi hỏi những xử lí toán học tinh vi. Vấn đề tính không thể đảo ngược của thời gian được tiếp cận từ sự phân biệt những hệ thống “tiêu tán” với những hệ thống “bảo toàn”.

Những tên gọi này bắt nguồn trực tiếp từ những hệ thống của các nhà vật lí mà nhiều nhà kinh tế lúc khởi đầu đã lấy cảm hứng từ đó. Trong một hệ thống kiểu “bảo toàn” – vốn là đối tượng quan tâm trung tâm của cơ học cổ điển – không có ma sát lẫn xung động bên ngoài, không có mất mát lẫn bổ sung năng lượng, ví dụ chuẩn của hệ thống này là con lắc không có ma sát.

Trong một hệ thống kiểu này (con lắc), khi ta hình dung tiến hoá từ một điểm bất kì thì hệ thống động sẽ quay về điểm ban đầu sau khi đi hết quĩ đạo nó đang nằm trên đó và sau đấy tiếp tục cùng một chuyển động. Nếu một nhà quan sát biết những qui luật nằm đằng sau, nghĩa là hệ phương trình vi phân và những giá trị ban đầu của những biến trạng thái tại một thời điểm bất kì, thì người này có thể (ít ra là trên nguyên tắc) tính được tiến hoá trong thời gian. Cho dù không biết được một cách chính xác điểm ban đầu thì quĩ đạo tính toán vẫn gần với quĩ đạo ban đầu. Cũng quan trọng không kém có lẽ là việc, trong trường hợp một hệ thống bảo toàn, ta có thể biết lịch sử của một điểm nhất định trong không gian pha: do hệ thống nằm trên một quĩ đạo đóng đến vô tận nên nó đã nằm trên đấy … từ buổi khởi đầu của thời gian. Có thể tính quá khứ bằng cách đổi ngược chiều hướng thời gian. Thay vì tính thời gian từt = 0 đến t = oo để hình dung tương lai thì chỉ cần để thời gian trải dài trong quá khứ từ t = 0đến t = – oo. Đặc tính này của những hệ thống bảo toàn giải thích quan điểm nổi tiếng của Laplace về tính có thể tiên đoán được; trong thực tế, nhiều hiện tượng của cơ học thiên thể có thể được mô tả với một độ chính xác tốt bằng những hệ thống động kiểu bảo toàn; điều này đã khuyến khích việc du nhập những hệ thống kinh tế động “bảo toàn” trong nhiều lĩnh vực khác nhau: ví dụ, mô hình kiểu Lotka-Volterra từ đó Goodwin (1967) đã có thể chỉ ra sự tồn tại của những chu kì tự duy trì kiểu “trung tâm”; những mô hình không có những đặc tính này là thuộc kiểu “tiêu tán”: chính kiểu hệ thống này tạo nên phần chủ yếu của những hệ thống kinh tế động.

Bây giờ, ngược lại ta hãy hình dung một hệ thống tiêu tán được đặc trưng bằng một ma sát dương; một hệ thống kiểu này bao giờ cũng có những nhân hút, dù cho đó là những điểm cố định, những chu kì giới hạn hay những nhân hút kì dị (nếu hệ thống là không ổn định thì ta cho là nó bị vô cực thu hút). Trong trường hợp những hệ thống kinh tế tiêu tán, bao giờ cũng có thể dự báo tiến hoá của hệ thống trong tương lai, nhưng có thể là không thể biết được hệ thống xuất phát từ đâu trong quá khứ; như thế ta hiểu được vì sao, trong trường hợp của“giếng”, người ta nói đến hệ thống kinh tế bất định; bất kì vị thế ban đầu nào cũng dẫn đến nhân hút. Vấn đề cũng được đặt ra một cách tương tự với trường hợp chu kì giới hạn.

Như thế tính không thể đảo ngược quả thật là gắn liền với việc tính đến những hệ thống tiêu tán. Những hệ thống này, nếu đưa vào việc không thể tái tạo lại hay “dự báo” quá khứ thì lại để ngõ khả năng “dự báo tương lai”.

Tuy nhiên, ngay từ 1903, Poincaré đã đặt vấn đề những khó khăn của dự báo: “[…] điều có thể xảy ra là những khác biệt nhỏ trong những điều kiện ban đầu sinh ra những khác biệt rất lớn trong những hiện tượng cuối cùng; một sai lầm nhỏ trên những điều kiện ban đầu sẽ tạo ra một sai lầm lớn trên những điều kiện cuối cùng”. Những chủ đề này đã được lấy lại và phát triển từ những phân tích bằng khái niệm động thái hỗn độn. Dường như dự báo là không thể được hay dù sao cũng là khó trong trường hợp những hệ thống hỗn độn.

Những hệ thống hỗn độn vì chúng đưa vào “tính nhạy cảm với những điều kiện ban đầu” có thể cho phép, theo một cách nhất định, hoà giải thời gian của nhà kinh tế với thời gian của nhà sử học; lịch sử là quan trọng, vì một cú sốc (“chiếc mũi của Cléopâtre”…) có thể có những hệ quả lâu dài (cho dù cần phải phân biệt không ổn định địa phương và không ổn định toàn cục trong “nhân hút kì dị”). Nhưng tính xác đáng của những cách tiếp cận kiểu này còn xa mới được thừa nhận là đúng.

▶ ABRAHAM-FROIS G & GOERGEN A., “Le traitement mathématique du temps dans la théorie économique contemporaine”, MODEM, Paris X-Nanterre 96-8, et Colloque Le temps dans la pensée économique, Glendon College, Toronto, York University, juin 1996. – BARRE R., La période dans lanalyse économique, une approche à létude du temps, Paris, 1950. –GOODWIN R. M., “A growth cycle” in FEINSTEIN C. H., Capitalism and Economic Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 1967. – ROSENSTEIN-RODAN P., “The role of time in economic theory”, Economica, 1934, 1.

Gilbert ABRAHAM-FROIS

Giáo sư Đại học Nanterre, Paris 10

Nguyễn Đôn Phước dịch

® Chu kì kinh tế; Dự báo; Gia tốc; Hệ thống động trong kinh tế học; Hỗn độn; Marshall; Quá trình ngẫu nhiên; Sản phẩm và dịch vụ; Nhân tố sản xuất.

Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques do Claude Jessua, Christian Labrousse và Daniel Vitry chủ biên, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.

—————–&&&——————

Wealth effect

Wealth effect

(Tác giả: Lê Hồng Giang)

Mặc dù khái niệm wealth (của cải/tài sản) có mặt trong quyển sách nổi tiếng nhất của giới kinh tế học (The Wealth of Nations) nhưng sau này wealth lại ít xuất hiện trong các lý thuyết kinh tế. Trong microeconomics, không kể các nghiên cứu định lượng (empirical), tôi chỉ biết Permanent Income Hypothesis và Life Cycle Hypothesis là có nhắc đến weatlh thông qua income. Thực tế income quan trọng hơn nhiều, hành vi của người tiêu dùng được định hình trực tiếp từ income chứ không phải wealth dù 2 khái niệm này có liên quan chặt chẽ với nhau. Đây có lẽ là hệ quả của cuộc cách mạng marginalism trong thế kỷ 19, tiền đề của lý thuyết microeconomics hiện đại, dịch chuyển các phân tích kinh tế về hướng relative/marginal thay vì absolute. Do đó các flow variable dần trở nên quan trọng hơn stock.

Vấn đề flow vs stock cũng có sự dịch chuyển tương tự trong macroeconomics. Trường phái neo-classical đánh đồng wealth với capital ở phía cung trong khi vắn bóng hoàn toàn ở phía cầu. Wealth/capital ở đây là input của quá trình sản xuất cho nên chủ sở hữu sẽ nhận được rent/yield từ nó trong tương lai. Giá trị của wealth/capital về lý thuyết là tổng của (discounted) future income, giá tăng phản ánh đóng góp của wealth/capital vào quá trình sản xuất sẽ tăng (vì thay đổi công nghệ/cung-cầu). Điều này sẽ ảnh hưởng vào tiêu dùng/tiết kiệm/đầu tư của toàn nền kinh tế.

Trường phái Keynes chủ yếu quan tâm đến biến động macro trong ngắn hạn nên vai trò của wealth gần như vắng bóng cả phía cung lẫn phía cầu. Ở phía cung investment có vai trò của flow variable được quan tâm nhiều hơn wealth/capital. Giá trị của wealth/capital chủ yếu được quyết định bởi quá trình tích tụ investment hàng năm. Dù Keynes đề cập đến animal spirit ảnh hưởng đến giá chứng khoán, điều này không được cho là yếu tố quyết định với AD hay AS trong lý thuyết của ông.

Có lẽ weatlh được quan tâm nhiều nhất trong development economics hay political economy khi phân tích về inequality. Marx đã đề cập đến vấn đề sở hữu công cụ sản xuất, một hình thức của wealth, đến dynamics của nền kinh tế. Sự phân bổ không đều wealth là mầm mống bất ổn của xã hội tư bản. Thomas Piketty sau hơn 1 thế kỷ cũng có nhận định tương tự. Các development economists khác có quan điểm hơi khác một chút, phân bổ wealth/income sẽ thay đổi theo hình chữ U ngược. Nền kinh tế cần phải có một mức độ bất bình đẳng giầu-nghèo nhất định thì mới phát triển được, nhưng nếu vượt qua đỉnh của chữ U ngược thì bất bình đẳng (về wealth/income) sẽ tác động xấu đến kinh tế/xã hội.

Gần đây những trường phái mới như modern monetarism bắt đầu quan tâm hơn đến wealth. Chí ít wealth có vai trò quan trọng với liquidity, là yếu tố chính gây ra các cuộc khủng hoảng gần đây. Vai trò của thị trường tài chính và nhà đất cũng được quan tâm nhiều hơn, asset/property price được đưa vào một số mô hình macro. Có lẽ trong tương lai ảnh hưởng của wealth vào nền kinh tế sẽ được mô hình hóa trực tiếp chứ không cần thông qua income/investment như hiện tại. Kinh tế học là một ngành phát triển liên tục và có nhiều nhánh, nhiều khi trái ngược nhau, nên quan điểm của giới kinh tế học về vấn đề này sẽ còn thay đổi.

——————–&&&——————

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa?

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa?

(Nguồn: http://cafef.vn/)

Công nghệ Blockchain có gì mà lại thu được sức hút và tiềm năng lớn đến như vậy đối với các doanh nghiệp?

 

Khoảng 10 năm trước, Satoshi Nakamoto đã sáng lập ra Bitcoin, đồng thời âm thầm khiến cho các tổ chức đảm bảo quyền lợi và niềm tin khi giao dịch (như ngân hàng) phải khốn đốn vì bị hạ thấp vai trò, nhất là khi Nakamoto đưa ra bản nghiên cứu dài 8 trang mô tả về cách đồng tiền có thể được phân quyền phi tập trung (decentralize) thông qua hình thức dạng Bitcoin như thế nào. Dù vậy, vào thời điểm bấy giờ, không có quá nhiều người hiểu được hết ý nghĩa và tiềm năng mà 8 trang giấy đầy giá trị đó nói đến.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 1.

Satoshi Nakamoto.

Không hẳn là việc đồng tiền được phân quyền ra sao, mà điều cần chú ý và quan trọng hơn cả ở đây là cách thức phân quyền nói chung được diễn tả trong đó. Nakamoto đã không giải thích việc chúng ta làm thế nào để kiểm soát đồng tiền của chính mình tốt hơn, mà ông lại đưa ra một cách thức mới để chúng ta có thể hợp tác, giao dịch với nhau đầy an toàn và hiệu quả, dù cho là những người hoàn toàn xa lạ.

Bạn có thể gặp vài người luôn miệng nói xấu và không ủng hộ tất cả những gì liên quan đến Blockchain. Dù vậy, có một lời khuyên hữu ích cho bạn rằng: Đừng quá quan tâm đến những gì họ nói, vì sau đây là 5 khía cạnh lý giải tại sao công ty hiện tại của bạn sớm hay muộn cũng sẽ sẽ áp dụng Blockchain mà thôi, dự kiến là chỉ trong 10 năm kể từ bây giờ.

Vậy trước tiên, chúng ta cần phải hiểu ngọn ngành vấn đề đã: Định nghĩa Blockchain là gì?

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 2.

Blockchain là một cơ sở dữ liệu không ngừng mở rộng kích cỡ và sự đa dạng dữ liệu của mình

Về cơ bản, Blockchain là một cơ sở dữ liệu không ngừng mở rộng kích cỡ và sự đa dạng dữ liệu của mình, trong đó có nhiều đặc trưng đáng chú ý sau:

– Một khi dữ liệu đã được lưu trữ trong hệ thống, nó sẽ không bao giờ có thể bị chỉnh sửa hay xóa đi. Những cập nhật và lưu trữ mới đó sẽ tồn tại vĩnh viễn.

– Không có một cá nhân hay tổ chức nào nắm quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu đó – tất cả mọi người sử dụng và ứng dụng Blockchain đều có phần trong việc này, và mỗi người/tổ chức cùng có một bản copy của cơ sở dữ liệu song song.

Nếu muốn dễ dàng hiểu được cơ chế tại sao nhiều người lại có thể cùng sở hữu bản cơ sở dữ liệu đồng bộ với nhau theo từng phút từng giây được như vậy, hãy thử hình dung tương tự như sau: Có 10 người cùng làm việc trong cùng một phòng, ngồi xung quanh một chiếc bàn. Mỗi người có một chiếc cặp tài liệu rỗng, trên đó có một trang giấy trắng, để rồi mỗi khi có bất kỳ ai làm những hành động như giao dịch, chuyển tiền thành công, họ ngay lập tức thông báo cho tất cả trong phòng để mọi người cùng ghi chép lại lên trang giấy trước mặt. Cứ lần lượt như vậy, khi thì người này, lúc thì người kia giao dịch, tất cả cùng ghi chép đến khi nào đầy trang thì thôi.

Khi tất cả tờ giấy của mọi người cùng được ghi đầy hết rồi, họ sẽ cùng phải niêm phong nó lại bằng cách giải một câu đố thuật toán. Việc cùng giải câu đố đó sẽ đảm bảo rằng mọi người cùng có chung dữ liệu trên những tờ giấy của mình và chúng sẽ không bao giờ bị chỉnh sửa. Đặc biệt, ai giải câu đố nhanh nhất sẽ giành được một lượng tiền ảo về cho mình – chính là cách “đào” tiền ảo mà nhiều người áp dụng.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 3.

Sau khi trang giấy được niêm phong hoàn thành, nó sẽ được cho vào chiếc cặp tài liệu có sẵn. Một trang giấy trắng mới được lấy ra, và mọi diễn biến cứ thế diễn ra liên tục không ngừng. Trên mỗi tờ giấy là đầy những giao dịch, một trang giấy đóng vai trò như một khối dữ liệu (block) và chúng tập hợp với nhau vào cặp tài liệu tạo thành một chuỗi (chain) – xét cho cùng sẽ tạo thành một cơ sở dữ liệu Blockchain chung.

Chính vì những đặc trưng của mình mà công nghệ Blockchain được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và ngành nghề, nhất là tài chính ngân hàng hay thậm chí là cả nền công nghiệp giải trí nữa.

Và dưới đây là 5 góc cạnh Blockchain có thể thay đổi cách làm việc của công ty bạn nếu được áp dụng đúng đắn:

1) Hợp đồng

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 4.

Hợp đồng chưa ký thì chẳng có gì là thật cả – Glenn Danzig

Một công ty là phải có sự tiếp xúc, trao đổi với các đối tác khác phải không? Blockchain sẽ đóng một vai trò và ảnh hưởng lớn đến cách họ tương tác và làm việc với nhau. Trong đó, dù là giao dịch hay công việc gì đi chăng nữa, lòng tin giữa 2 tổ chức/công ty là điều tối quan trọng để giúp tiến trình hợp tác diễn ra suôn sẻ.

Thông thường, biểu hiện của lòng tin để xúc tiến hợp tác chính là những trang giấy hợp đồng với đầy đủ chữ ký 2 bên để xác nhận cùng nhau. Nếu một bên không tuân theo những quy định được chấp thuận chung trong hợp đồng, họ sẽ bị xử lý theo luật pháp, nhưng việc này có thể gây mất thời gian và công sức để xử lý triệt để. Vì thế, nhờ cậy đến sức nặng của pháp luật nhiều khi cũng không được nhiều người thích thú cho lắm.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sử dụng công nghệ Blockchain sẽ giúp chuyển hóa những hợp đồng này thành “hợp đồng thông minh” (Smart Contract). Không giống như những hợp đồng truyền thống, Smart Contract sẽ bao gồm nhiều đoạn mã nguồn được lập trình và chỉ được giải mã bởi hệ thống Blockchain. Và như đã nói, những dữ liệu này sẽ không thể bị chỉnh sửa hay can thiệp từ bên ngoài, vì thế 2 bên sẽ bắt buộc phải hoàn thành vai trò được đặt ra mà không thể chối bỏ nhiệm vụ của mình.

Chẳng hạn, ví dụ bạn điều hành một ban nhạc và chuẩn bị bán đĩa thu của mình cho một ai đó có nhu cầu mua và giao dịch gián tiếp. Về phía mình, bạn sẽ nghi ngờ không biết người đó sẽ trả tiền hay không sau khi mình chuyển bài hát đến cho họ. Về phần người mua, họ cũng sẽ có một phần lo mình trả tiền xong nhưng không nhận được bản thu nào về tay. Và đó chính là bối cảnh để Smart Contract hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo: Một khi đã có dữ liệu ghi nhận thì không bên nào có thể thay đổi hay xóa bỏ, rút lại lời xác nhận của mình – người mua chuyển tiền là sản phẩm cũng sẽ được đảm bảo được chuyển ngược lại.

2) Giao dịch trả phí

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 6.

“Nếu bạn nghĩ không ai quan tâm đến bạn, cứ thử không thanh toán vài lần xem” – Steven Wright

Nếu công ty và lĩnh vực bạn làm việc có nhiều nhu cầu liên quan đến việc giao dịch chuyển khoản giữa các quốc gia với nhau, Blockchain cũng sẽ chứng tỏ nó là một ứng cử viên sáng giá để ứng dụng ở đây. Bạn nên biết rằng một trong những tiềm năng lớn nhất của Blockchain đó chính là khả năng thay thế đồng tiền nói chung trong tương lai. Tất nhiên, điều này cần có cả một khoảng thời gian dài để thay đổi và chuyển dịch, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, nó đã có thể giúp chúng ta chuyển tiền xa đến nửa vòng Trái Đất chỉ trong vài phút, chứ không phải vài ngày như trước nữa.

Như đã đề cập, đặc trưng của Blockchain là cơ chế phân quyền đồng tiền, và nó có tác dụng rất lớn trong việc tối ưu hóa các công đoạn giao dịch, để từ đó chúng có thể được chuyển trực tiếp giữa 2 đối tác với nhau một cách nhanh chóng, thuận lợi mà không cần một bên trung gian như ngân hàng. Vừa tốc độ lại vừa đơn giản, không rườm rà, còn lý do gì tuyệt hơn để công ty của bạn hứng thú với việc ứng dụng công nghệ này nữa chứ?

3) Tuyển dụng

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 7.

“Chúng ta sẽ sớm trở thành những người trông coi robot. Thế hệ công việc tiếp theo sẽ chỉ có như vậy thôi.” – Gray Scott

Các chuyên gia dự đoán rằng con người sẽ sớm bị thay thế bởi robot trong gần như mọi ngành nghề hiện tại. Dù vậy, cho đến ngày đó thì chúng ta vẫn sẽ cần hàng triệu nhân lực mới để giúp vận hành mỗi công ty và doanh nghiệp. Nhưng con người không có bảng hiệu giới thiệu hay thước đo mức độ tài giỏi và danh tiếng nói chung, cho nên việc tìm ra người phù hợp và có ích cho công việc cần thiết cũng là một nhiệm vụ khó khăn thực sự..

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như dữ liệu tham khảo về những vị trí và nguồn nhân lực phù hợp được thu thập và công bố phổ biến để tìm kiếm và tuyển dụng? Blockchain có thể đóng vai trò lớn và chủ yếu trong ý tưởng này. Mỗi người sẽ có một bản dữ liệu cá nhân riêng được ghi lại về lịch sử làm việc và kinh nghiệm theo thời gian của mình, lưu trữ dưới dạng Blockchain. Cứ hàng triệu người tham gia vào chuỗi ghi chép như vậy, mỗi khi ai đó cần tìm kiếm một ứng viên mới, họ có thể sử dụng nhưng công cụ rà soát thông tin và dữ liệu có sẵn để lọc ngay ra danh sách những ai phù hợp nhất cho vị trí đang bỏ trống.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 8.

Thuận tiện và nhanh chóng, nhưng nhỡ một lúc nào đó dữ liệu trong này bị ghi chép sai thì sao? Chẳng hạn như công ty ngày trước của bạn không có cảm tình với bạn lắm, vậy thì họ hoàn toàn có thể khiến hồ sơ Blockchain của bạn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều mà bạn không hề hay biết gì. Tuy vậy, đừng lo vì cơ chế dữ liệu trên có thể diễn ra theo 2 chiều: Các nhà tuyển dụng có thể đưa ra nhận xét về nhân viên của mình, và đổi lại mỗi người trong chúng ta cũng có thể theo dõi và đánh giá chính những “ông sếp” trên quyền. Như vậy, khả năng xảy ra những sai lệch thông tin vì tư lợi hay mục đích cá nhân sẽ khó mà xảy ra nữa.

4) Lưu trữ dữ liệu đám mây

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 9.

“Đằng sau mỗi đám mây, là một đám mây khác” – Judy Garland

Việc ứng dụng công nghệ dữ liệu điện toán đám mây vào công việc hằng ngày đã là quá quen thuộc hiện nay với nhiều công ty rồi, nhất là một số lượng lớn những công ty vừa và nhỏ theo thống kê cũng đang tích cực đi theo con đường này từ rất sớm. Nhìn chung, có khoảng 64% các doanh nghiệp nhỏ đăng ký trung bình tận 3 dịch vụ, giải pháp dữ liệu đám mây cùng lúc – và con số đó dự kiến sẽ tăng lên 72% trong 3 năm tiếp theo.

Blockchain cũng đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng phân quyền dữ liệu đám mây, vì nó cho phép bất kỳ ai cùng làm việc lưu trữ cùng nhau một cách bình đẳng mà an toàn, kể cả khi không quen biết. Khi đó, thay vì chỉ lưu trữ các tập tin trên một server đơn lẻ nội bộ truyền thống, bạn sẽ có thể tự nhiên lưu dữ liệu lên hàng nghìn, hàng triệu thiết bị trên thế giới.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 10.

Làm sao mà điều đó có thể xảy ra được? Đây là lý do: Mỗi file được tải lên lưu trữ trong hệ thống Blockchain sẽ được chia ra làm nhiều phần nhỏ, và mỗi phần này lại được lưu trữ trên vài thiết bị nhất định tham gia vào mạng lưới hệ thống này. Phần cụ thể nào của file được lưu trên thiết bị cụ thể nào trên thế giới, tất cả đều được ghi chép và lưu giữ lại chính xác bởi Blockchain. Sau này, nếu có nhu cầu lấy lại file đó, hệ thống sẽ tự tìm các phần nhỏ và hợp chúng lại như cũ, dựa trên những gì đã ghi chép và thu thập trước đó.

Việc tin tưởng giao phó dữ liệu của bạn cho một hệ thống lưu trữ được phân quyền sẽ có mức độ an ninh và bảo mật cao hơn nhiều so với mạng lưới lưu dữ liệu đám mây truyền thống. Công nghệ lưu trữ truyền thống chỉ có vài phương án sao lưu cho file của bạn, và sự bảo mật của nó lại phụ thuộc vào cơ chế bảo vệ server tùy khả năng của từng công ty. Trong khi đó, hệ thống lưu trữ phân quyền của Blockchain thì sẽ giữ file đó bằng cách phân chia trên hàng loạt các thiết bị, do đó sẽ có rất nhiều nguồn lưu trữ có sẵn cho file hoàn chỉnh, vì thế mức độ an toàn và tin tưởng miễn nhiễm khỏi hacker cũng cao hơn nhiều.

5) Tối giản hóa sự phân bậc quyền hạn, tối ưu hóa cơ chế quản lý

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 11.

Blockchain không phải là một công nghệ mới – nó chỉ đơn thuần là sự kết hợp và cải tiến của những gì chúng ta đã có trong tay từ nhiều năm nay rồi, bao gồm mạng lưới đồng đẳng peer-to-peer và cơ chế mật mã hóa.

Cơ chế phân cấp bậc quản lý cộng đồng và tập thể hiện nay có để lộ nhiều nhược điểm. Với những lợi ích từ việc ứng dụng Smart Contract, cộng đồng chung có thể được hưởng lợi hơn rất nhiều trong việc quản lý và vận hành mà không cần quá nhiều sự rườm rà trong khâu điều phối từ những “cấp trên”. Nhờ đó, công ty của bạn có thể tối giản hóa bộ máy điều hành cùng nhiều quy trình phức tạp khác, thông qua việc những quyết định nói chung có thể được thực hiện bởi một lượt bầu chọn tổng quát từ mọi nhân viên, được điều phối qua hệ thống Blockchain.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 12.

Mọi người sẽ đưa ra ý kiến của mình dưới dạng một Smart Contract. Tất cả những dữ liệu đó được ghi chép lại vào Blockchain, và khi một điều kiện liên quan nào đấy được thỏa mãn trong buổi bầu chọn này, các quyết định và tiến trình tương ứng tiếp theo sẽ tự động được thực hiện.

Thời đại của Blockchain đang dần được khẳng định…

Một số lĩnh vực nhất định sẽ tỏ ra cần đến Blockchain nhiều hơn so với số còn lại, nhưng một ngày mà Blockchain hiện diện ở mọi nơi với tiềm năng vượt quá sức tưởng tượng của nó là hoàn toàn khả thi ở mức cao. Một trong số những lợi ích lớn nhất, đó chính là việc những người xa lạ có thể tương tác, làm việc và giao dịch với nhau rất nhanh chóng, tự nhiên và đảm bảo an toàn. Hãy cùng chờ xem thế giới nói chung và công ty của bạn nói riêng thay đổi như thế nào nhờ nó nhé.

Theo Hackernoon.com

——————&&&—————–

Thời kinh tế học mang tính cấp tiến

Thời kinh tế học mang tính cấp tiến

(Tác giả: Marshall Steinbaum và Bernard Weisberger – Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com)

Vào ngày 1 tháng 5 năm 1886 – cùng ngày với việc tổ chức Knights of Labor [Các Hiệp sĩ lao động] kêu gọi cuộc tổng đình công dẫn đến cuộc bạo loạn Haymarket ở Chicago, một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về bạo lực lao động trong lịch sử nước Mỹ – một giáo sư trẻ về kinh tế chính trị tại Đại học Yale tên là Arthur Hadley đã gửi một lá thư cho đồng nghiệp Henry Carter Adams tại Đại học Michigan để bày tỏ sự miễn cưỡng gia nhập Hiệp hội Kinh tế nước Mỹ (AEA, American Economic Association) vừa mới được sáng lập, trong đó Adams là thành viên của ủy ban chấp hành.
AEA đã được quan niệm như là một thách thức mới nổi đối với giới kinh tế chính thống cổ điển. Cương lĩnh sáng lập của nó tuyên bố rằng, “Chúng tôi coi nhà nước là một cơ quan giáo dục và đạo đức mà sự hỗ trợ tích cực là một điều kiện không thể thiếu của sự tiến bộ của con người” – một quan điểm gây tranh cãi làm cho Hadley lo lắng. Ông viết cho Adams:
Việc cho rằng các nguyên lý là đúng, chỉ làm cho nguy cơ hiểu sai càng nghiêm trọng hơn. … Sự thông cảm của tôi đã thể hiện rất mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh với phong trào. Những khuynh hướng của tôi đã dẫn tôi đến việc tham gia phong trào ngay từ đầu. Nhưng tôi sợ, và vẫn còn sợ, việc vướng vào một quan điểm có thể gây hại cho tôi và cả cho người khác, khi mà tôi có vẻ như bênh vực những biện pháp và châm ngôn mà tôi không thể không coi là cực đoan nguy hiểm.
Nói cách khác, sẽ không thành vấn đề nếu một mệnh đề là đúng đắn. Điều phải được xem xét là những hàm ý triệt để không hay có thể có – và cách thức mà chủ nghĩa cấp tiến đó có thể làm hoen ố phần còn lại của giới kinh tế khi tập hợp lại thành hiệp hội.

Hadley cuối cùng đã vượt qua được sự lo lắng và tham gia AEA. Ông thậm chí còn trở thành chủ tịch của hội vào năm 1898 (cũng như chủ tịch của Đại học Yale). Nhưng đến lúc đó, AEA đã chuyển hướng khỏi những khởi đầu cấp tiến của mình, để trở thành một tổ chức ít gây tranh cãi hơn cho các nhà kinh tế học chuyên nghiệp.

Các nhà kinh tế học dòng chính đã đạt được sự chấp thuận của giới tinh hoa, bằng cách hiến tế việc tìm câu trả lời cho những câu hỏi gây tranh cãi nhiều nhất.
Rất ít người, ngay cả trong số các thành viên hiện tại, biết rằng AEA được sáng lập trên các cơ sở cấp tiến. Nhưng ngay sau khi thành lập, nó đã rút lui an toàn theo hướng trung lập phi đảng phái, như là một dấu ấn của sự chuyên nghiệp. Việc tránh xa chủ nghĩa cấp tiến đảm bảo rằng một số câu hỏi gây tranh cãi nhiều nhất trong bộ môn sẽ không bao giờ có được một giải đáp thuyết phục, ít nhất là không phải bởi các nhà kinh tế học. Thật vậy, tư thế khách quan về mặt học thuật đã làm suy yếu hơn là thúc đẩy kiến thức sâu sắc – một thực tế mà giờ đây đã trở nên hiển nhiên khi những chỉ trích về cách mà kinh tế học đã được thực hành hàng thập niên qua đã trở nên nổi bật hơn.
Được thành lập vào năm 1885, AEA được sáng lập để tiến hành nghiên cứu khoa học và vận động cho cải cách, cả bên trong giới hàn lâm lẫn trong lĩnh vực công. Ngay từ đầu, hai nhiệm vụ này đã được liên kết chặt chẽ.
Kinh tế học cũ tuyên bố đã phát hiện ra các quy luật không thay đổi đang chi phối sự phân phối của cải, có nguồn gốc từ một kiến tạo lý thuyết về một nền kinh tế phi thực tế, được lý tưởng hóa. Mặt khác, những người sáng lập AEA trước tiên nghiên cứu các kết quả kinh tế như họ thấy. Xử lý vấn đề của cải, việc làm, tiền lương, suy thoái, thương mại, vân vân… như là những thực tế ngẫu nhiên, đối lập với những thực tế trừu tượng, một cách tự nhiên sẽ dẫn đến kết luận cho rằng chúng có thể bị các chính sách làm thay đổi. Hàm ý đó xung đột với tâm trạng bao trùm chống lại cái gọi là pháp chế giai cấp, cụ thể là mọi nỗ lực làm thay đổi hệ thống thứ bậc xã hội thông qua các hành động tập thể hoặc các chính sách công. Do đó, ở tất cả các cấp độ, cách tiếp cận ban đầu của AEA đã thách thức các nền tảng tri thức của kinh tế học cổ điển.
Bản thảo ban đầu của cương lĩnh sáng lập tổ chức cho biết mục tiêu của tổ chức là khuyến khích nghiên cứu kinh tế và “quyền tự do hoàn toàn trong các cuộc thảo luận về kinh tế”. Bản thảo viết tiếp:
Trong khi chúng tôi thừa nhận sự cần thiết của sáng kiến cá nhân trong cuộc sống công nghiệp, thì chúng tôi lại cho rằng học thuyết tự do kinh tế [laissez-faire] là không an toàn về mặt chính trị và không lành mạnh về mặt đạo đức; và rằng nó gợi ý một sự giải thích không đầy đủ về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. …
Chúng tôi không chấp nhận những tuyên ngôn sau cùng đặc trưng cho kinh tế học chính trị của thế hệ trước… Chúng tôi cho rằng cuộc xung đột giữa lao động và tư bản đã đưa lên mặt tiền một loạt các vấn đề xã hội mà giải pháp là điều bất khả nếu không có nỗ lực thống nhất của Giáo hội, nhà nước và khoa học.
Bản tuyên ngôn về cuộc nổi dậy chống lại sự chính thống kinh tế của Kỉ nguyên Vàng đã gây nên sự khó chịu của những nhà thuyết giảng lâu năm về “kinh tế học chính trị”. Nhà nước như là một “cơ quan đạo đức” mà sự hỗ trợ là “điều không thể thiếu”? “Xung đột giữa lao động và tư bản”? Ngay cả sau khi tố giác tự do kinh tế là “điều không an toàn về mặt chính trị và không lành mạnh về mặt đạo đức” đã được loại bỏ khỏi văn kiện cuối cùng, vì sợ rằng có vẻ như hiệp hội mới có mọi động lực ngoài sự tiến bộ khoa học, thì AEA vẫn được coi là một thách thức đối với hiện trạng.

 

Charles Dunbar (1830-1900)
Richard T. Ely (1854-1943)
Nhưng chủ nghĩa cấp tiến của AEA sẽ sớm bị bóp chết sau khi AEA ra đời. Vào tháng 12 năm 1887, ban chấp hành, trong đó có Henry Carter Adams, đã đồng ý từ bỏ hoàn toàn cương lĩnh đã được thông qua hai năm trước đó, với lý do là mọi cương lĩnh đều làm suy yếu quyền tự do nghiên cứu. Năm 1890, một ủy ban được chỉ định để thẩm định các bài viết cho các ấn phẩm của hiệp hội, thế chỗ của Richard Ely, người sáng lập cuộc vận động và là người có tầm ảnh hưởng lớn. Năm 1892, Ely đã cố nắm lại quyền kiểm soát tổ chức mà ông đã giúp sáng lập, nhưng ông đã thất bại; sau đó ông đã đồng ý từ chức. Charles Dunbar thuộc Đại học Harvard, một nhà kinh tế học của trường phái truyền thống, nhận chức chủ tịch. Từ đó, AEA không còn là cái mà Ely đã hy vọng từ ngày đầu sáng lập ra nó: Đó không còn là một lực lượng có ý thức hệ thống nhất chống lại tự do kinh tế, cũng không phải là một hiệp hội trên thực tế của các nhà kinh tế học yêu cầu các nhà tuyển dụng ở đại học hoặc chính phủ phải tôn trọng quyền tự do tri thức của các thành viên của mình. Thay vào đó, hiệp hội đã trở thành một hiệp hội học thuật chuyên nghiệp theo phương thức hiện đại: tài trợ các hội nghị và các ấn phẩm, tập hợp dữ liệu, áp đặt các tiêu chuẩn về tư cách thành viên của hội, và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp.
Ban đầu, khi AEA được sáng lập, những người sáng lập coi sự bất bình đẳng là một chủ đề đáng để nghiên cứu nghiêm túc và là một vấn đề chính sách, thậm chí là một cuộc khủng hoảng, đòi hỏi phải có một giải pháp. Tuy nhiên, khi hiệp hội theo hướng ôn hòa, thì quan điểm đó dần dần biến mất. Vào giữa thế kỷ 20, quan điểm khách quan đang thống trị kinh tế học đã nói lên một câu chuyện đặc biệt về sự bất bình đẳng – đó không phải là vấn đề lớn, vì nó sẽ biến mất theo thời gian. Và thậm chí nếu đó là một vấn đề, thì không thể làm được gì nhiều mà không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của nền kinh tế.
Emmanuel Saez (1972-)
Simon Kuznets (1901-1985)
Trọng tâm của sự nổi lên những ý tưởng này là công trình mang tính đột phá của Simon Kuznets vào năm 1953, “Shares of Upper Income Groups in Income and Savings [Tỉ phần của các nhóm có thu nhập cao trong tổng thu nhập và tiết kiệm]”, nghiên cứu sự giảm bớt bất bình đẳng trong nửa đầu của thế kỷ 20. Kuznets đã sử dụng các dữ liệu thuế tương tự như các dữ liệu được Thomas Piketty và Emmanuel Saez sử dụng gần đây, và diễn giải những phát hiện này trong bài diễn văn của ông vào năm 1954 với tư cách chủ tịch AEA, hàm ý rằng sự bất bình đẳng đầu tiên sẽ tăng lên, rồi giảm xuống khi nền kinh tế phát triển. Điều này vạch ra cái được gọi là đường cong Kuznets, được ông gợi ý là do sự biến đổi “tự nhiên” từ khu vực nông nghiệp sang chế tạo sản xuất, và là do sự đô thị hóa đi kèm theo đó. Ông lập luận rằng sự biến đổi này có thể được lặp lại ở các nước khác khi các nước ấy phát triển. Lý thuyết của ông đưa ra một dự báo lạc quan đặc biệt đối với các nền kinh tế thuộc địa và hậu thuộc địa vẫn còn bị sa lầy trong cảnh nghèo đói. Có vẻ như ông gợi ý rằng chắc chắn, họ có thể là người thua cuộc trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, nhưng cuối cùng họ sẽ trở nên giàu hơn, miễn là họ tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa tư bản.
Thomas Piketty (1971-)
Diễn giải lạc quan của Kuznets về mối quan hệ giữa sự bất bình đẳng và sự phát triển kinh tế xung đột với chính kinh nghiệm sống của ông – hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc Đại suy thoái đã gây thiệt hại cho các di sản thừa kế trong nửa đầu của thế kỷ 20, chứ không phải là sự biến đổi liên ngành. Trong cuốn Capital in the Twenty-First Century [Tư bản trong thế kỷ XXI] (Harvard University Press, 2014), bản thân Piketty đã có những lời lẻ nghiêm khắc dành cho Kuznets, về động lực của ông ta, và thái độ đối với sự bất bình đẳng mà ông ta đã sản sinh ra trong giới kinh tế học:
Khi trình bày một lý thuyết lạc quan như vậy trong bối cảnh của một “bài diễn văn với tư cách là chủ tịch” trước một hiệp hội chuyên nghiệp lớn của các nhà kinh tế học Hoa Kỳ, một cử tọa có xu hướng tin tưởng và phổ biến những tin tức tốt lành được phát biểu từ nhà lãnh đạo uy tín của họ, [Kuznets] biết rằng ông sẽ có sức ảnh hưởng đáng kể… Để đảm bảo mọi người hiểu rõ đâu là những được mất, ông cẩn thận nhắc nhở người nghe rằng những dự đoán lạc quan của ông chỉ đơn giản là duy trì các nước kém phát triển “trong quỹ đạo của thế giới tự do”. Sau đó, phần lớn lý thuyết về đường cong Kuznets là một sản phẩm của cuộc Chiến tranh Lạnh.
Kết luận của Kuznets có vẻ như biện minh cho việc loại bỏ chủ đề bất bình đẳng khỏi nghị trình nghiên cứu kinh tế học, như là một vấn đề sẽ tự thân giải quyết – và như thế ngày càng như vậy. Không có thách thức nghiêm trọng nào đối với dự đoán của đường cong Kuznets về việc sự bất bình đẳng nói chung đã đạt đến một mức tối thiểu vĩnh viễn. Tệ hơn nữa, nếu một lý thuyết như vậy nổi lên và hàm ý những hành động khả thi để đảo ngược sự bất bình đẳng, thì những người ủng hộ nó có nhiều khả năng đã sợ hãi và xa lánh nó, như Hadley, người đã khôn ngoan nhận ra điều đó khi ông kìm nén việc gia nhập AEA ngay từ đầu.
Hơn 125 năm kể từ khi AEA được thành lập, các cơ sở cấp tiến của nó dường như đang hồi sinh. Việc đánh giá lại kinh tế học cổ điển được tiến hành trong những năm gần đây, đã được nhấn mạnh trong tác phẩm của Piketty, Capital in the Twenty-First Century [Tư bản trong thế kỷ XXI], trong đó có nhiều lời khắc nghiệt đối với tính bảo thủ hạn hẹp về mặt phương pháp luận và tính tự hấp thu của kinh tế học và chi phí của chúng: sự thiếu vắng một lý thuyết có tính thuyết phục về sự bất bình đẳng đang gia tăng, tính cơ động xã hội theo chiều đi xuống và các bệnh lý phát sinh – và, khi thiếu một lý thuyết như vậy, thì người ta sẽ khăng khăng nhấn mạnh rằng những hiện tượng này hoặc không tồn tại hoặc không quan trọng.
Adam Smith (1723-1790)
Cuốn sách của Piketty chỉ là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất của sự dịch chuyển gần đây của kinh tế học khỏi những hạn chế và thành kiến được chấp nhận rộng rãi của lý thuyết. Xu hướng trí thức chung hơn trong lĩnh vực này là hướng tới thường nghiệm, với suy luận có tính thuyết phục về nhân quả, điều kiện thiết yếu của một nghiên cứu độc đáo và tốt. Cái gọi là cuộc cách mạng dữ liệu (hoặc, như hai môn đồ nổi tiếng nhất của nó, Joshua D. Angrist và Jörn-Steffen Pischke, đã gọi nó, “cuộc cách mạng đáng tin cậy”) được thực hiện bởi sự tính toán phức tạp và tính sẵn có của dữ liệu. Nhưng nó cũng được thúc đẩy bởi sự không tin ngày càng tăng vào cách làm cũ – bắt đầu từ cân bằng cạnh tranh, toán học hoá bàn tay vô hình của Adam Smith bằng cách tổng gộp sự ích kỷ cá nhân thành phúc lợi xã hội và tìm kiếm thực tế nhằm tìm ra những câu chuyện phù hợp làm bằng chứng cho thao tác hiền lành này của lý thuyết. Bước ngoặt mới trong kinh tế học cho thấy các nhà nghiên cứu tìm ra các thử nghiệm tự nhiên (hoặc tiến hành những thí nghiệm riêng của họ) như là những kiểm định của một lý thuyết này so với một lý thuyết khác.
Trường hợp đáng chú ý của phương pháp mới này bao gồm nghiên cứu mới về tiền lương tối thiểu, gieo sự ngờ vực đối với sự đồng thuận cũ cho rằng các mức lương tối thiểu sẽ làm giảm việc làm; các cuộc điều tra về hiệu ứng của tự do hóa thương mại, đặt trọng tâm vào các tác động của việc tự do hoá này trên thị trường lao động; và các cân nhắc thận trọng về những thay đổi trong chính sách thuế để ước tính hiệu ứng trên tổng sản phẩm, cung lao động, tích luỹ tài sản và đầu tư. Bằng nhiều cách, cuộc cách mạng dữ liệu lặp lại thách thức về tri thức mà thế hệ của AEA đã mang lại cho kinh tế học suy diễn như đã từng được thực hành: Các công cụ và cách tiếp cận mới dựa trên dữ liệu đã gieo sự ngờ vực đối với các cách làm cũ. Chính thực tế cho rằng một cuộc cách mạng tương tự về nhận thức luận đang được tiến hành tự thân nó là bằng chứng cho rằng thời kì đứt quãng là một thoái trào; hơn nữa, nó thách thức quan niệm bản thân của phần lớn các nhà kinh tế học cho rằng lĩnh vực kinh tế học đã có một tiến trình tiến bộ.
Việc những ý tưởng cấp tiến của Richard Ely bị đẩy ra ngoài lề là do những đồng nghiệp của ông, và cũng chính các nhà kinh tế học mới có thể đảo ngược sự đẩy ra ngoài lề các quan điểm thách thức của cải của những người đương nhiệm. Trái với các ngành khoa học xã hội khác, có thể nói là thiên về cánh tả, các nhà kinh tế học nổi tiếng về tính đa dạng của ý thức hệ, nếu không muốn nói là thiên về chủ nghĩa bảo thủ, khi chính xác là cách thức mà các nghiên cứu của họ được tài trợ một cách hào phóng tại các trường kinh doanh có uy tín và tại các phòng khoa hàng đầu. Thật khó để không thể kết luận rằng khi xua đuổi chủ nghĩa cấp tiến khỏi AEA và khỏi kinh tế học dòng chính, những ai làm việc này đã đạt được uy thế to lớn về tri thức và sự tán thành của giới tinh hoa bằng việc từ bỏ công cuộc tìm kiếm vô tư nhằm tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi gây tranh cãi nhiều nhất trong kinh tế học.
Việc họ từ bỏ “sự biện hộ” dưới chiêu bài “tính khách quan” chỉ đặt ra câu hỏi về sự khác biệt này thực sự có ý nghĩa gì trong thực tế. Có lẽ tính khách quan hiện tại không đòi hỏi giới học giả phải phủ nhận sự biện hộ một cách ồn ào. Trên thực tế, nó có thể đòi hỏi sự ngược lại.
Marshall Steinbaum
Bernard Weisberger (1922-)
Marshall Steinbaum là một nhà kinh tế học cao cấp và nghiên cứu sinh tại Viện Roosevelt. Ông là đồng biên tập viên của cuốn sách sắp ra mắt After Piketty: The Agenda for Economics and Inequality [Thời kỳ hậu Piketty: Nghị trình cho kinh tế học và bất bình đẳng] (Harvard University Press).
Bernard Weisberger là một nhà sử học đã tham gia giảng dạy tại Đại học Rochester và Đại học Chicago. Ông có nhiều công trình được xuất bản, trong đó có cuốn The La Follettes of Wisconsin: Love and Politics in Progressive America [La Follettes Wisconsin: Tình yêu và Chính trị trong một nước Mỹ tiến bộ] (Đại học Wisconsin Press, 1994). Các phần của tiểu luận này đã được đăng trước đó trong tờ Democracy: A Journal of Ideas [Dân chủ: Nhật báo của các ý tưởng].
Một phiên bản của bài viết này đã được đăng trong số ra ngày 09 tháng 12 năm 2016.

 

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

 

Nguồn: When Economics Was Radical, THE CHRONICLE of HIGHER EDUCATION, December 04, 2016.

——————–&&&——————-

Năng suất lao động có ý nghĩa cho phát triển bền vững ?

Năng suất lao động có ý nghĩa cho phát triển bền vững ?

(Tác giả: Lê Văn Cường – Nguồn: http://vcreme.edu.vn)

Năng suất của một công ty/xí nghiệp là gì?

Hãy xem xét một công ty F sản xuất một lượng Y (đầu ra) của một hàng hoá bằng cách sử dụng, để làm đơn giản, hai đầu vào: vốn vật chất (máy móc) K, và lao động L. Thông thường người ta sử dụng hai loại chỉ số để mô tả sự hiệu quả của công ty. Đầu tiên được gọi là năng suất theo vốn, đó là tỷ số κ = Y/K. Thứ hai là năng suất lao động λ =Y/L.

Từ đây, ta có thể luận giải rằng, để sản xuất Y đơn vị đầu ra, chúng ta cần máy κK đơn vị máy và λL đơn vị lao động. Các chỉ số κ và λ này có ý nghĩa nếu công nghệ sản xuất là Leontieff, tức là trong công nghệ này, một đơn vị đầu ra đòi hỏi tỷ lệ cố định của đầu vào K và L. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Đối với một số công nghệ, các đầu vào có thể thay thế cho nhau một phần. Một số công nghệ sử dụng nhiều vốn hơn lao động và một số khác sử dụng nhiều lao động hơn vốn. Vì vậy, sử dụng hai loại chỉ số Y/L, Y/K sẽ khó để so sánh sự hiệu quả của hai doanh nghiệp khác biệt nhau, một doanh nghiệp cần nhiều vốn trong khi đó doanh nghiệp còn lại cần nhiều lao động.

Có những cách khác để đo lường hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp.

Hãy xem xét một công ty, và gọi nó là công ty F1. Chúng ta có thể ước lượng (bằng cách sử dụng dữ liệu về số hàng hóa nó sản xuất, số vốn và lao động mà nó sử dụng) hai yếu tố sau:
• Độ co dãn của vốn (ký hiệu là α) : tăng 1% vốn làm tăng α% sản lượng hàng hóa
• Tính co dãn của lao động: 1% lao động tăng làm tăng β% sản lượng hàng hóa
Các thông số này α, β thực sự đo lường năng suất của vốn và lao động.

Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Ta có thể gặp hai công ty có cùng các tham số α, β, nhưng khi ta tăng lượng đầu vào lên cùng 1%, sản lượng của hai công ty tăng khác nhau. Điều gì tạo ra sự khác nhau này? Đó là yếu tố năng suất tổng hợp TFP (Total Factor of Productivity), nói nôm na là khả năng sử dụng công nghệ, thể hiện trong hàm sản xuất. Thành phần TFP này phụ thuộc vào chất lượng máy móc (cũ/mới, công nghệ lạc hậu hay công nghệ tiên tiến), trình độ của người lao động, động lực làm việc của họ. Đóng góp của lao động được tính bằng L = Nht trong đó N là số người lao động, h là chỉ số đo lường trình độ của họ, và t là thời gian làm việc. Nếu hai công ty sản xuất cùng một mặt hàng và cạnh tranh trên cùng một thị trường, công ty với chỉ số TFP thấp sẽ bị đào thải bởi giá thành sản xuất của họ cao hơn giá thành sản xuất của công ty kia (với giả định rằng họ có cùng năng suất của vốn và lao động, theo định nghĩa ở phía trên).

Giả sử rằng thời gian làm việc t được cố định bởi luật pháp. Khi đó để tăng chỉ số TFP, người lao động cần:

• Được đào tạo tốt (ta thấy tầm quan trọng của giáo dục, của giáo viên trình độ cao cũng như tầm quan trọng của việc đào         tạo đúng ngành đúng nghề).
• Được tuyển dụng với mức lương phù hợp.
(Quá nhiều tiến sỹ không hẳn là chính sách tốt.)

Mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế là gì? Vai trò của vốn là như thế nào?

Vốn khác với lao động bởi nó là kết quả của một quá trình tích lũy theo thời gian của đầu tư. Đầu tư vào vật chất (máy móc) ngày hôm nay sẽ được tính vào vốn (máy móc) của ngày mai. Số vốn này sẽ được ta sử dụng để sản xuất cho ngày mai. Nếu như chúng ta chuyển sang mua công nghệ mới kết hợp với đầu tư vào máy móc, vốn cuối cùng của ta có sẽ hiệu quả hơn, có năng suất cao hơn (so với trường hợp ta không đầu tư vào công nghệ mới), năng suất hơn.

Vấn đề ở chỗ là ta phải tìm ra phân bổ tối ưu giữa mua máy móc và công nghệ mới, số tiền chi tiêu cho giáo dục, đào tạo, chính sách tiền lương. Với cách nhìn này, ta không thể nói năng suất lao động (cũng như năng suất của vốn) là quan trọng cho tăng trưởng một cách độc lập. Một sự kết hợp hợp lí giữa cả hai nhân tố mới là quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Cuối cùng, vẫn còn tồn tại một vấn đề quan trọng ở một số nước đang phát triển. Đó là một phần “overhead” ẩn dấu bị biển thủ trong tiết kiệm của quốc gia và được dùng như thu nhập của cá nhân. Quan trọng hơn, phần ẩn dấu này là một biến số không được xác định.

Thứ nhất, biển thủ tiết kiệm làm giảm ngân sách cho đầu tư, đào tạo để nâng cao kĩ năng của nhân công. (Nhà nước lo âu vi tỷ lệ nợ nước ngoài, 70% GDP, đươc đánh giá là quá cao. Nhưng giả sử phần bị biển thủ là 20%. Như vậy 14% GDP được dùng như thu nhập của một số cá nhân. Nhưng toàn người dân Việt Nam phải gánh số nợ này).

Thứ hai, vì “overhead” bị ẩn đi, các nhà đầu tư sẽ đối đối diện với chi phí không dự đoán trước và có thể không có kích thích để đầu tư. Tốt hơn hết là minh bạch khoản phí “overhead” này. Nhà đầu tư biết trước những phí này và sẽ quyết định đâu tư nếu họ nghĩ là đáng để làm.

Tóm lại, chương trình nghiên cứu có thể như sau:

 • Điều tra nhu cầu của những công ty sản xuất cùng loại sản phẩm và những yêu cầu đối
  với công nhân.
 • Điều tra nhu cầu của công ty về công nghệ.
 • Cải cách hệ thống giáo dục phù hợp với nhu cầu về lao động của các công ty, cũng như
  quản trị và các sản phẩm công nghệ mới.
 • Mức lương công nhân có thể nhận được từ các công ty (công nghệ cao hoặc công nghệ
  thấp) bao nhiêu mới tạo động cơ cho lao động làm việc có năng suất cao?
 • Minh bạch chi phí “overhead” để có thể đo chính xác năng suất của các công ty. Điều
  này có thể thực hiện được hay không?
 • Nếu sự minh bạch về chi phí “overhead” là quá nhạy cảm, tư nhấn hóa các doanh nghiệp
  nhà nước: nhưng làm sao xác định giá trị của các doanh nghiệp này?

—————–&&&—————

Sau nhiều năm được tung hô như một hiện tượng mang tính cách mạng, những gì ‘Nền kinh tế chia sẻ’ còn lại bây giờ là các công ty thua lỗ, phá sản và vô số tranh cãi không hồi kết

Sau nhiều năm được tung hô như một hiện tượng mang tính cách mạng, những gì ‘Nền kinh tế chia sẻ’ còn lại bây giờ là các công ty thua lỗ, phá sản và vô số tranh cãi không hồi kết

(Nguồn: http://cafef.vn/)

Những công ty điển hình cho nền kinh tế chia sẻ như Uber, Lyft hay Washio hiện giờ kẻ gặp khó khăn, người đã phá sản, rất ít sống sót và có lãi.</h4>

 “The Sharing Economy” hay còn gọi là “Nền kinh tế chia sẻ” là thuật ngữ phổ biến những năm gần đây. Bản thân cụm từ này khi đọc lên đã bao hàm một ý nghĩa vô cùng ấm áp. Cứ thử nghĩ nếu như trong kinh doanh bình thường mọi thứ được thuê, mua sòng phẳng thì trong nền kinh tế chia sẻ, mọi người cộng tác, tạo điều kiện, xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Những đơn vị đi đầu theo hình thức này gồm Uber, Airbnb cung cấp cho mọi người cách dễ dàng và rẻ hơn để mua những sản phẩm và dịch vụ mà những người khác không sử dụng hoặc còn thừa.

Những người ủng hộ các công ty theo mô hình này thì nói rằng chúng mang lại lợi ích xã hội như xây dựng động cộng và giảm sự bất bình đẳng. Những người hoài nghi thì dự đoán rằng sự xuất hiện của những công ty như vậy đẩy mức lương thấp hơn, chi phí nhà ở tăng cao và hủy hoại sức khỏe cũng như những quy tắc về an toàn, gây ra những vụ quấy rối tình dục đối với phụ nữ.

Một tiêu đề bài báo xuất hiện trên tờ Harvard Business Review vào năm 2015 có viết như sau: “Nền kinh tế chia sẻ nhưng thực ra lại chẳng phải chia sẻ“.

Hiện trạng

Sau nhiều năm, phe thắng, bại đã dần lộ diện rõ ràng. Những người thắng cuộc có thể tạm kể đến như công ty gọi xe Uber, Lyft và Didi Chuxing hay Airbnb. Trong khi đó nhiều ý tưởng có phần điên điên hơn thì hoàn toàn biến mất. Những công ty rao đồ ăn như Maple, Sprig và SpoonRocket đã sụp đổ còn công ty dịch vụ giặt đồ theo yêu cầu Washio cũng đã phải đóng cửa.

Trên thực tế, những công ty thành công hơn (mặc dù làm ăn thua lỗ) cuối cùng cũng không hẳn là “nền kinh tế chia sẻ” nữa. Uber đã thừa nhận rằng có đến một nửa tài xế của Uber là các lái xe chuyên nghiệp toàn thời gian.

Về khía cạnh huy động vốn, nền kinh tế chia sẻ đạt thời kỳ đỉnh cao vào khoảng quý 3 năm 2015. Năm đó, các nhà đầu tư rót khoảng 8,3 tỷ USD vào nền kinh tế theo yêu cầu.

Dẫn đầu vẫn là Uber khi họ huy động được tới hơn 15 tỷ USD. Mặc cho khủng hoảng, công ty này vẫn tạo ra được 20 tỷ số lượng chuyến đặt xe vào năm ngoái, tiếp tục dẫn đầu thị trường. Hiện họ đã có CEO mới là Dara Khosrowshahi – cựu CEO Expedia được kỳ vọng sẽ giúp công ty thoát khỏi những khủng hoảng ở thời điểm hiện tại.

Bối cảnh

Quan điểm cho rằng thực trạng “chia sẻ” tạo ra một nền kinh tế riêng biệt bắt đầu xuất hiện trên một tạp chí chuyên ngành vào năm 1978 có tên “Cấu trúc cộng đồng và hợp tác tiêu dùng” về chia sẻ xe ô tô. Vậy hiện nay “nền kinh tế chia sẻ” có gì mới? Có lẽ là điện thoại thông minh. Nền kinh tế chia sẻ hiện nay bắt đầu từ năm 2008 khi Apple giới thiệu kho ứng dụng App Store. Đột nhiên, mọi thứ trở nên dễ dàng khi có thể tìm đến các đối tác kinh doanh chỉ trong vài phút. TaskRabbit – được thành lập ngay trong năm đó trở thành công ty theo mô hình nền kinh tế chia sẻ sớm nhất, kết nối mọi người tìm kiếm việc với những người khác.

Sau đó nó mở rộng sang những mảng khác như điện toán đám mây và kinh tế, thu hút nhiều người làm việc hơn kể từ sau khủng hoảng. Với điện thoại thông minh, sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết đối với các công ty để quản lý lực lượng lao động sử dụng bản đồ, logistic và phần mềm hệ thống đánh giá.

Những tranh luận

Phía người phản đối nói rằng nền kinh tế chia sẻ tạo ra những “người lao động nghèo khổ” – không có quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe, bảo đảm công việc và những giao dịch ngang hàng sẽ làm gia tăng bất bình đẳng.

Tại những thành phố lớn là một ví dụ, quá nhiều căn hộ được sử dụng “chia sẻ” khiến nguồn cung cho những người có nhu cầu thuê dài hạn giảm mạnh, gây ra tình trạng tồi tệ trên thị trường nhà ở và giá bắt đầu tăng.

Những đối thủ cạnh tranh truyền thống như khách sạn, hãng taxi thì tố cáo rằng các startup ở thung lũng Silicon sử dụng nguồn vốn khổng lồ huy động được, trợ giá, tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của Uber – công ty thua lỗ tới 2,8 tỷ USD, chưa kể tới mảng hoạt động tại Trung Quốc vào năm 2016. Trường hợp công ty chia sẻ hiếm hoi là Airbnb thì đã có lãi.

Các công ty chia sẻ đã giúp những người nghèo dễ dàng kiếm thêm những khoản thu nhập mới. Ví dụ một công nhân xây dựng vẫn có thể kiếm thêm thu nhập nếu nhà họ có một căn phòng trống và có thể cho thuê.

Còn khi ngoại giao với các đơn vị chức năng, quản lý, các công ty này cũng chẳng khác gì những doanh nghiệp bình thường. Airbnb đã giàn xếp một vụ kiện với chính quyền San Francisco và đồng ý đăng ký tên những chủ hộ cho thuê nhà trên cơ sở dữ liệu của bang. Trong khi đó, các tài xế Uber chịu sự quản lý khá gắt gao tại New York và London.

Mặt khác, những thỏa thuận như vụ sáp nhập của Uber vào Didi ở Trung Quốc hay thương vụ bán Yandex tại Nga đã làm dấy lên những câu hỏi xung quanh việc liệu một phần của nền kinh tế trong tương lai có thể trở thành những đơn vị độc quyền chia sẻ hay không.

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ/Bloomberg

——————–&&&——————

Các nhà kinh tế học có xu hướng chạy theo thói thời thượng, và mốt mới nhất là học máy

Các nhà kinh tế học có xu hướng chạy theo thói thời thượng, và mốt mới nhất là học máy

(Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com/)

Dữ liệu lớn (Big data) đã dẫn tới “mốt” mới trong ngành nghiên cứu kinh tế.
Một nhóm những nhà kinh tế học nên được đặc trưng bằng cụm từ gì? “Ảm đạm”, “thoái hóa” hay thậm chí là “giả thiết”? Vào tháng giêng, khi các nghiên cứu sinh Tiến sĩ chen lấn nhau tìm việc tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Mỹ, “thị trường” có vẻ là từ diễn tả đúng nhất. Hoặc đánh giá theo xu hướng chạy theo “mốt” mới nhất của những người viết bài nghiên cứu kinh tế, thì bây giờ cách đặc trưng tốt nhất là “bầy đàn”. Một kỹ thuật sử dụng dữ liệu lớn đang trở thành “cơn sốt” trong năm nay là máy học (machine learning); giáo sư ngành kinh tế học tại Đại học London Imran Rasul đang rất chờ đợi đọc một chồng những công trình vận dụng kỹ thuật đang nổi này.
Các nhà kinh tế học thường thiên về phương pháp luận thời thượng. Giáo sư Rasul nhắc đến những nghiên cứu trước đây sử dụng kỹ thuật hồi quy cắt (regression discontinuity) – kỹ thuật so sánh những đối tượng giống nhau ở hai phía của một điểm cắt để đánh giá tác động của chính sách. The Economist đã phân tích các từ khóa trong những phần tóm tắt các bài nghiên cứu được công bố bởi National Bureau of Economic Research (xem biểu đồ bên trên), kết quả thể hiện chiều hướng của mức độ hưởng ứng đối với phương pháp thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (randomised control trials – RCTs) và cách tiếp cận bằng phương pháp khác biệt trong khác biệt (difference-in differences) (tức là so sánh xu thế theo thời gian giữa những nhóm đối tượng khác nhau).

James Heckman (1944-)
Imran Rasul (1974-)
Khi một công cụ mới xuất hiện, nó nên giúp nới rộng những giới hạn của kinh tế học và kéo theo những vấn đề trước đây chưa thể trả lời được. Điều có vẻ là “mốt” thực ra là các nhà kinh tế hè nhau giúp rọi sáng những góc tối của bộ môn. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế học cho rằng các phương pháp mới này cũng đem lại những mối đe dọa, đó là thay vì thúc đẩy kinh tế học, sự hồ hởi nhất thời có thể khiến bộ môn đi chệch hướng, nhất là khi chúng còn quá non trẻ.
Năm 1976, nhà kinh tế học James Heckman đã đưa ra một phương pháp đơn giản để giải quyết một vấn đề đặc biệt trong việc chọn mẫu. Ví dụ, các nhà kinh tế học rất khó ước lượng ảnh hưởng của giáo dục đến tiền lương của phụ nữ, bởi vì những ai lựa chọn đi làm (có thể đo lường được mức lương) thì thường được hưởng mức thu nhập cao. Khi giáo sư Heckman gợi ý cho các nhà kinh tế học về phương pháp điều chỉnh sự chênh lệch trên, thứ ảnh hưởng đến sự giải thích về sự lựa chọn gia nhập thị trường lao động, phương pháp này đã nhanh chóng nổi tiếng trong ngành khoa học xã hội. Nhưng sự đơn giản đến quyến rũ của nó đã bị lạm dụng.
Angus Deaton (1945-)
Nancy Cartwright (1944-)
Một nghiên cứu của Angus Deaton – người được trao tặng giải Nobel và là chuyên gia về khai thác dữ liệu, cùng Nancy Cartwright – một nhà kinh tế học tại Đại học Durham đã chỉ ra rằng người ta đã sai lầm khi quá say mê phương pháp thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) – một phương pháp đang rất được giới khoa học ưa thích. RCTs liên quan đến việc áp dụng chính sách một cách ngẫu nhiên cho một số người và không áp dụng với những người khác, vì vậy các nhà nghiên cứu có thể chắc chắn rằng sự những khác biệt được tạo ra chính là nhờ chính sách đó. Sự phân tích đơn giản là so sánh trung bình của hai kết quả. Hai giáo sư Deaton và Cartwright cảm thấy lo ngại về mặt thống kê, họ phàn nàn rằng các nhà nghiên cứu không đủ cẩn thận khi tính toán xem liệu hai kết quả có khác nhau một cách có ý nghĩa không. Vì vậy họ nghi ngờ rằng một lượng đáng kể các kết quả đã được công bố trong ngành kinh tế học phát triển và kinh tế học y tế sử dụng RCTs là “không đáng tin cậy”.
Theo thời gian, các nhà kinh tế học cần biết khi nào thì nên sử dụng những công cụ bóng loáng của họ. Nhưng có một vấn đề đáng lo ngại hơn: những xu hướng nhất thời đang bóp méo kinh tế học bằng cách hướng các nhà kinh tế học đi theo những vấn đề nhỏ, chi tiết mà che giấu đi những vấn đề lớn hơn. Giáo sư Deaton và Cartwright lo sợ rằng RCTs đang thu được kết quả nhưng lại có vẻ tránh né những học thuyết, và rằng “nếu không biết tại sao mọi thứ diễn ra và tại sao người ta thực hiện nó, chúng ta sẽ có nguy cơ tạo ra những lý thuyết nhân quả không có giá trị, chúng ta sẽ phải từ bỏ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kinh tế học.” Một lo lắng khác đó là với cách đánh giá đơn giản và có vẻ hấp dẫn của một số chính sách, các nhà kinh tế học đã bỏ qua những vấn đề liên quan đến chính sách – thứ không dễ kiểm chứng khi sử dụng RCTs, như ảnh hưởng của thể chế, chính sách tiền tệ hay các tiêu chuẩn xã hội.
Olivier Blanchard (1948-)
Trong kinh tế học, một phương pháp luận thường nhân cơ hội đẩy lùi những phương pháp luận khác. Sự quá mức đồng thuận của các nhà kinh tế học vĩ mô trong giai đoạn ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính đã ám ảnh họ. Vào tháng tám, Olivier Blanchard – một nhà kinh tế học vĩ mô có tầm ảnh hưởng lớn, đã khẩn trương kêu gọi các đồng nghiệp của mình hãy ít “đế quốc” hơn với việc sử dụng các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (dynamic stochastic general equilibrium models) của họ, viết thêm rằng, đối với việc dự báo, tính thuần túy lý thuyết của các mô hình này có thể “gây cản trở nhiều hơn là tạo ra sức mạnh”. Ông lưu ý rằng “cần những loại mô hình khác nhau được sử dụng cho những nhiệm vụ khác nhau”.

Vẫn cực kỳ phấn khởi sau ngần ấy năm

Máy học vẫn còn đủ mới để những phản ứng tiêu cực mới chỉ dừng lại ở trong giới học thuật. Nhưng nhiều chủ đề quen thuộc lại nổi lên trong “mốt” mới này. Về nguyên tắc, những kỹ thuật mới này phải ngăn được các nhà kinh tế học khỏi việc đưa ra những lý thuyết qua loa, hời hợt. Trước đó, các nhà kinh tế học đã cố gắng dự báo với một lượng thông tin đầu vào ít ỏi. Còn với máy học, dữ liệu sẽ tự nói lên tất cả, máy sẽ nghiên cứu những đầu vào nào giúp đưa ra dự đoán chính xác nhất.
Cathy O’Neil (1972-)
Phương pháp này dường như đã nâng cao mức độ chính xác trong những dự báo của các nhà kinh tế học. Ví dụ, các nhà nghiên cứu bắt đầu với việc sử dụng dữ liệu lớn để dự đoán liệu một người bị tình nghi là tội phạm có khả năng phải quay trở lại tòa án để xét xử hay không, ảnh hưởng đến quyết định cho tại ngoại. Nhưng, cũng giống như với RCTs, một thuật toán mạnh có thể khiến người ta phớt lờ những yếu tố nguyên nhân cơ bản. Trong cuốn sách “Vũ khí hủy diệt Toán học” (Weapons of Math Destruction), nhà khoa học dữ liệu Cathy O’Neil đã chỉ ra rằng những yếu tố như chủng tộc hay đến từ một khu vực có tỷ lệ tội phạm cao có thể là những chỉ báo tốt để dự báo khả năng tái phạm tội. Nhưng chúng có thể phản ánh sự phân biệt chủng tộc trong việc thi hành luật pháp hoặc các chính sách không chấp thuận có “cửa sổ vỡ” nào (lý thuyết “cửa sổ vỡ” cho rằng khi một tấm kính cửa sổ bị làm vỡ và không được sửa chữa, người ta sẽ cho rằng không ai quan tâm đến nó, nên việc đập vỡ cửa sẽ không bị truy cứu và những hành động phạm tội tương tự có thể bùng nổ trên diện rộng – ND), điều này dẫn tới tỉ lệ tội phạm cao trong những khu vực dân cư nghèo đói hoặc dân tộc thiểu số. Nếu như vậy, những dự báo này khiến mọi người có nguy cơ phải chịu sự trừng phạt vì những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.
Giáo sư Rasul không quá lo lắng về “sự hơi quá đà” gây ra bởi sự quá phấn khích đối với một phương pháp mới. Theo thời gian, giá trị và giới hạn của chúng sẽ được đánh giá đúng đắn hơn và chúng sẽ tham gia vào bộ công cụ bên cạnh những phương pháp cũ. Nhưng những người chỉ trích việc chạy theo trào lưu đã nói đúng ở một điểm. Làm kinh tế học tốt là đặt ra những câu hỏi đúng. Trong số tất cả các công cụ mà một bộ môn có sẵn, thì sự hoài nghi của những người thực hành bộ môn khoa học ấy là không bao giờ lỗi thời.
Nguyễn Mai Hạ dịch
Nguồn:Economists are prone to fads, and the latest is machine learning”, The Economist, Nov 24th 2016.

————————&&&————————