Thời gian

Thời gian

(Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com/)

® Giải Nobel: ALLAIS, 1988 – BECKER, 1992 – FRISCH, 1969 – HAYEK, 1974 – HICKS, 1972 – MODIGLIANI, 1985 –SEN, 1998 – SOLOW, 1987 – TOBIN, 1981

Trong phân tích kinh tế, việc xử lí thời gian là rất khác nhau; thời gian đã được hình dung như một thời lượng, hay như một thời điểm, như một sản phẩm và tất nhiên như một quá trình rời rạc hay liên tục mà đặc điểm thiết yếu có lẽ là tính không thể đảo ngược.

Thời gian như “thời lượng”

Ở cương vị này, thời gian được hình dung như một “thời kì”, một “khoảng cách”, hoặc đó là một “thước đo thực nghiệm”, hoặc đó là một “thước đo có tính hành động”.

Clément Juglar (1819-1905)
J. Schumpeter (1883-1950)

Thước đo thực nghiệm. – Ví dụ, việc nghiên cứu độ dài của những chu kì kinh tế kể từ C. Juglar (1860) được làm rõ; đây là khoảng thời gian, trong một chuỗi kinh tế vĩ mô (về sản xuất, việc làm, giá cả, hoạt động) trải dài từ cực đại này (đỉnh điểm hay khủng hoảng) đến một cực đại khác, hay từ một cực tiểu này (suy thoái) đến một cực tiểu khác. Những công trình của Juglar làm rõ một “chu kì trung bình”hay “chu kì Juglar” từ tám đến mười năm, những công trình của Kondratief, đượcSchumpeter lấy lại, làm rõ những “chu kì dài” khoảng nửa thế kỉ. Những công trình gần đây hơn, theo hướng của những công trình của các tác giả Mĩ, đối với những biến động của hoạt động kinh tế làm rõ những “thời lượng” biến đổi.

Thước đo có tính hoạt động của thời gian. – Trong quan niệm này, thời kì được chọn là xác đáng cho phân tích là một khoảng thời gian đủ (hay cần thiết) để cho phép (hay tránh) sự xuất hiện (hay không xuất hiện) hiện tượng này hay hiện tượng khác; theo nghĩa này, sự phân kì là“có tính hoạt động” vì nó được chọn tuỳ theo mục tiêu nhắm đến và không qui về bất kì thời lượng thực nghiệm nào cả.

Alfred Marshall (1842-1924)

Một ví dụ rất nổi tiếng được Marshall cung cấp với sự phân biệt ông đưa vào giữa ba “thời kì”: “thời kì thị trường” trong đó giá trị của những cung là hoàn toàn cố định, “thời kì ngắn hạn” trong đó những lượng cung có thể được gia tăng, nhưng năng lực sản xuất là cố định và cuối cùng là “thời kì dài hạn” trong đó năng lực sản xuất là cố định nhưng giá trị những nguồn lực tiềm tàng sẵn có cho ngành là cố định. Người ta cũng có thể nghĩ đến việc thêm vào một loại thời kì thứ tư, “thời kì rất dài hạn”, trong đó những kĩ thuật sản xuất cũng như năng lực sản xuất có thể được thay đổi.

Đây là một “thời gian có tính hoạt động”: những thời kì là dài hay ngắn tuỳ theo sự thích nghi một phần hay hoàn toàn của người sản xuất và người tiêu dùng với những biến thiên của những điều kiện bên ngoài chứ không theo vòng quay của kim đồng hồ. Những thời kì cụ thể mà quan niệm này dẫn chúng ta đến là không được định nghĩa và phải được xác định cho mỗi ngành. Tất nhiên, cái ngắn hạn thường qui về một thời kì ngắn hơn là cái dài hạn, nhưng đây không phải là một điều cần thiết và không phải bao giờ cũng là như thế cả. Ví dụ, ta có thể hình dung là thời gian cần thiết để tăng sản xuất với những cơ sở hiện tại là dài hơn thời gian cần thiết để triển khai những cơ sở mới … Phân tích của Marshall, vì qui về một quan niệm có tính hoạt động của thời gian, không loại trừ những điều lạ lùng như thế.

Những quan niệm khác về thời gian thuộc về cùng loại trên: “ngày” của Robertson, một thời kì quá ngắn để thu nhập có được có thể được phân phối; “tuần” của Hicks, một thời kì trong đó ta có thể không tính đến những biến thiên của giá cả. Theo một nghĩa nhất định, “trạng thái dừng” của các nhà cổ điển cũng qui về quan niệm này vì đó là thời gian mà kết thúc là sự ngừng lại của tiến trình … Đối với Böhm-Bawerk, đặc điểm cơ bản của một nền kinh tế sử dụng tư bản là sự tồn tại của một khoảng cách thời gian, được gọi là thời kì sản xuất (hay thời kì đầu tư) giữa việc sử dụng những đầu vào sơ cấp và sự xuất hiện của những sản phẩm tiêu dùng bắt nguồn từ quá trình sản xuất. Khái niệm này đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận ác liệt giữa các nhà kinh tế, trong số đó có J. B. Clark, I. Fisher, J. Schumpeter, WicksellHayek, Kaldor …

Thời gian như thời điểm

Về mặt này, người ta có thể phân biệt giữa thời tương lai và thời gian đã qua, giữa, một mặt, dự báo và hiện tại hoá và, mặt khác, kí ức.

Thời tương lai, dự báo và hiện tại hoá. – Thời điểm “giao hàng” là một trong những đặc điểm của một sản phẩm và qua đó là của khả năng đáp ứng một nhu cầu của sản phẩm đó. Điều thường được chấp nhận là mọi tác nhân có một sự ưa thích hiện tại hay, cũng giống như thế, là đối với mọi tác nhân có một sự “mất giá trị của tương lai”. Thường người ta giả định là có hôm nay một lượng nhất định của một sản phẩm nhất định kéo theo một gia tăng của lợi ích cao hơn việc có cùng số lượng sản phẩm đó “vào ngày mai”; nếu “đạo lí cuộc sống” thể hiện điều này bằng cách ngôn của La Fontaine: “một chắc hôm nay còn hơn là hai chắc ngày mai”, những cơ sở của sự ưa thích liên thời gian không được biết rõ, không chắc chắn và rất được bàn luận kể từ những công trình của Böhm-Bawerk, Fisher, …

John Rawls (1921-2002)
Amartya Sen (1933-)

Một trào lưu quan trọng của những nhà kinh tế (Pigou, Ramsey, Harrod, SenTobin, …) và những triết gia (Rawls, Nagel, Elster) khẳng định là tính duy lí (hoàn hảo) loại trừ mọi sự ưa thích hiện tại; ví dụ, đối với F. Ramsey (1928), thực hiện việc hiện tại hoá là “không thể bảo vệ được về mặt đạo đức và đơn giản sinh ra từ sự yếu kém của tưởng tượng của chúng ta”; đối với Harrod (1948), sự ưa thích hiện tại chỉ là “một thành ngữ lịch sự cho sự tham lam và sự thống trị của những đam mê trên lí tính”.

Thế mà nhiều lí do đã được nêu ra: sự bão hoà tương đối của nhu cầu, sự thay đổi của những sở thích hay nhu cầu, những ràng buộc thanh khoản, tương lai không chắc chắn, tính không nhất quán trong thời gian. Tuy nhiên dường như không có bất kì lí do nào trong số vừa nêu biện minh được cho việc đưa vào sự ưa thích một cách duy lí hiện tại; chỉ trường hợp, thường được nêu, của sự bất trắc có thể biện minh cho một ưa thích hiện tại liên quan đến tuổi thọ: “Tôi muốn nhận được hôm nay vì có rủi ro là không còn có mặt ngày mai nữa”; sự bất trắc về tuổi thọ có một hiệu ứng, về mặt hình thức, trên những sở thích của tác nhân giống với hiệu ứng của một tỉ suất mất giá trị của tương lai. Cũng nhân đó, người ta nhận thấy là tỉ suất hiện tại hoá cũng dẫn đến định nghĩa của lòng vị tha liên thế hệ: một tỉ suất hiện tại hoá thấp với chân trời vô tận có nghĩa là ta quan tâm đến số phận của những người kế thừa.

Những lựa chọn liên thời gian dựa trên giả thiết ưa thích thời gian làm cho việc cầu viện đến kĩ thuật hiện tại hoá là cần thiết, kĩ thuật này giữ một vai trò thiết yếu trong những chương trình đầu tư cũng như trong lựa chọn của người tiêu dùng-tiết kiệm; người ta chứng minh rằng lựa chon tối ưu là sao cho tỉ suất hiện tại hoá bằng với lãi suất.

Franco Modigliani (1918-2003)
Maurice Allais (1911-2010)

Thời gian đã trôi qua, kí ức và sự hình thành những nhu cầu. – Thời gian đã trôi qua điều kiện hoá rất lớn hành vi của các tác nhân. J. Duesenberry và F. Modigliani giả định có tính không thể đảo ngược trong thời gian của những quyết định tiêu dùng; người ta cũng nói đến hiệu ứng bánh cốc hay hiệu ứng thanh răng; tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập của thời kì, nhưng cũng cả vào thu nhập cao nhất đã từng có trong quá khứ. Giả thiết này tỏ ra quá cứng nhắc và người ta chuyển cách công thức hoá do Brown (1952) đề xuất: tiêu dùng có sự can dự của quá khứ, nhưng không phải một cách không liên tục thông qua mức thu nhập cao nhất từng đạt được, mà theo một cách liên tục bằng tiêu dùng của thời kì trước đó.

Trong vấn đề ra những quyết định đầu tư, Koyck đã tính đến quá khứ một cách triệt để; kho tư bản được mong muốn phụ thuộc vào trung bình gia quyền của sản xuất trong những năm trước đó, quyền số gán cho mỗi năm giảm dần; những công trình sau này đã cho phép tinh vi hoá phân tích bằng cách đặt những giả thiết khác về sự phân phối của những hệ số trễ.

Mặt khác, M. Allais đặt một giả thiết về cách xử lí quá khứ thông qua một “tỉ suất quên” đối xứng với cách xử lí tương lai (“tỉ suất hiện tại hoá”).

Thời gian như một sản phẩm

Thời gian cũng hiện ra như một sản phẩm đặc biệt, như một agumen của hàm lợi ích hay của hàm sản xuất.

Trong hàm lợi ích, thời gian như nhàn rỗi. – Lợi ích của một hộ gia đình, một tác nhân, có thể được đánh giá từ những lượng sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng (bánh mì, thịt, phim) và cả từ lượng “nhàn rỗi” mà cá nhân này có được. Như thế thời gian được đưa vào trực tiếp như một agumen của hàm tiêu dùng: ràng buộc mà các tác nhân gặp phải không chỉ là ràng buộc của ngân sách bản thân mà cả ràng buộc về thời gian tác nhân này có được; do mọi người đều phải chết và một ngày chỉ có 24 giờ nên mọi tác nhân phải có những chọn lựa (và vấp phải những ràng buộc) trong việc sử dụng thời gian của mình giữa thời gian lao động và (để nói đơn giản) thời gian nhàn rỗi. Bởi thế, thời gian nhàn rỗi có một giá và giá này đơn giản là tỉ suất lương vì thêm một giờ nhàn rỗi là bớt đi một giờ lao động; do đó việc có thêm một giờ nhàn rỗi có một “giá” phải trả, đó là việc từ bỏ thù lao của một giờ lao động.

Trong hàm sản xuất, thời gian như nhân tố thứ ba. – Trong cách trình bày đơn giản nhất, sản xuất Y là một hàm của hai đầu vào, lao động L và tư bản K, do đó có cách viết rất tổng quát Y= F(K, L). Cách công thức hoá này tỏ ra là không đủ để phân tích ở cấp độ kinh tế vĩ mô những nhân tố của tăng trưởng. Để tính đến mức tổng sản phẩm Y, nó tỏ ra không đủ khi chỉ nối liền mức tổng sản phẩm vào mức tổng tư bản và tổng việc làm; như thế, người ta còn để hiện lên, bên cạnh hai đầu vào truyền thống này, một “nhân tố thứ ba” xuất hiện trong thời gian cùng với sự trôi qua của thời gian; do đó có cách viết Y = F(K, L, t); ở đây thời gian chỉ là một cách đưa vào gián tiếp một yếu tố khác hơn là sự gia tăng số lượng của vốn và việc làm. Định nghĩa mơ hồ này đã là bước đầu tiên trong việc hiểu biết những quá trình và phương thức tăng trưởng kinh tế.

Thời gian như một quá trình: một quá trình rời rạc hay liên tục?

Những ràng buộc sinh ra từ công cụ toán học khiến cho ta chỉ có thể, một cách tiên nghiệm, viết những phương trình sai phân hay những phương trình vi phân. Trong trường hợp đầu, ta chọn cách xử lí theo thời gian rời rạc, còn trong trường hợp sau ta chọn cách xử lí theo thời gian liên tục. Nếu, quả là trong nhiều trường hợp, việc viện đến công thức này hoặc công thức khác chỉ đơn giản qui về sự tiện lợi trong cách viết thì sự tương đương là không đầy đủ; cách trình bày theo thời gian “rời rạc” là thích hợp hơn cho việc xử lí những biến động và cách trình bày theo thời gian “rời rạc” là thông dụng hơn trong việc xử lí những vấn đề dài hạn; hơn nữa, trong một số trường hợp, biểu trưng của quá trình ta thu được phụ thuộc vào cách xử lí thời gian (rời rạc hay liên tục). Cần ghi nhận là trong những năm 1930, ta thấy có những thăm dò sử dụng đồng thời cả hai kiểu xử lí (xem R. Frisch và M. Kalecki).

Đối chọn rời rạc/liên tục xuất hiện trở lại dưới một ánh sáng mới nhân việc nghiên cứu động thái hỗn độn. Đó là một sự ngạc nhiên đối với bạn đọc không được báo trước khi khám phá cách R. Day xử lí mô hình Solow. Trong lúc mô hình tạo lập này được viết theo thời gian liên tục thì R. Day viết lại mô hình này theo thời gian rời rạc trước khi chứng minh là trong những điều kiện nào ta có thể làm hiện lên một động thái kiểu hỗn độn trong kiểu mô hình này.

Henri Poincaré (1854-1912)

Thật vậy, ngược lại những gì ta có thể tưởng, không có sự tương đương giữa hai kiểu phân tích này. Quả thế, không thể sinh ra một động thái hỗn độn nếu ta không có ít nhất một hệ ba phương trình vi phân. Đó là bài toán nổi tiếng được gọi là bài toán ba thiên thể do Poincaré làm rõ vào cuối thế kỉ XIX; tính đơn giản đẹp đẽ của cơ học truyền thống biến mất một khi ta gặp nhiều hơn là hai thiên thể. Nếu những hiện tượng hấp dẫn chỉ liên quan đến hai hành tinh, trái đất và mặt trời, thì ta có thể dự báo hoàn toàn những quĩ đạo, và điều này cho đến vô tận; như thế ta ở trong một thế giới của quyết định luận thuần tuý và của dự báo hoàn hảo; tương lai đã hàm chứa trong quá khứ. Trái lại, một khi có những lực hấp dẫn giữa nhiều hơn là hai hành tinh (trái đất, mặt trời và cả sao Hoả, sao Thổ hay… mặt trăng…) thì những định luật của cơ học truyền thống không còn nghiệm đúng nữa và ta có thể thấy xuất hiện những động thái kiểu hỗn độn.

Bởi thế hoàn toàn loại trừ khả năng có được một động thái kiểu hỗn độn nếu vẫn giữ khuôn khổ phân tích truyền thống của mô hình Solow (một phương trình vi phân duy nhất: k’ = sf(k)- nk); khả năng này xuất hiện khi ta viết mô hình dưới dạng một phương trình sai phân duy nhất; như thế, từ những giả thiết thông dụng, việc hình thức hoá mô hình Solow, được R. Day viết lại là: kt + 1 = sf(kt)/(1 + n).

Tất nhiên, việc đơn giản chuyển sang một phương trình sai phân là không đủ; đây là điều kiện cần chứ không đủ và ta biết là hình thức hoá đơn giản nhất – và thường được chọn – là đưa vào, bằng cách tính đến những hiện tượng tắc nghẽn hay những hiện tượng ô nhiễm, một hàm kiểu hàm logistic (nhưng cũng có thể sử dụng những hình thức hoá toán học khác: hàm “lều”, hàm “cubic”, …).

Thời gian và tính không thể đảo ngược

Thời gian là một quá trình có định hướng; có một “mũi tên thời gian” và không thể quay ngược trở lui. Tính đến đặc điểm trung tâm này trong việc nghiên cứu những hệ thống động đòi hỏi những xử lí toán học tinh vi. Vấn đề tính không thể đảo ngược của thời gian được tiếp cận từ sự phân biệt những hệ thống “tiêu tán” với những hệ thống “bảo toàn”.

Những tên gọi này bắt nguồn trực tiếp từ những hệ thống của các nhà vật lí mà nhiều nhà kinh tế lúc khởi đầu đã lấy cảm hứng từ đó. Trong một hệ thống kiểu “bảo toàn” – vốn là đối tượng quan tâm trung tâm của cơ học cổ điển – không có ma sát lẫn xung động bên ngoài, không có mất mát lẫn bổ sung năng lượng, ví dụ chuẩn của hệ thống này là con lắc không có ma sát.

Trong một hệ thống kiểu này (con lắc), khi ta hình dung tiến hoá từ một điểm bất kì thì hệ thống động sẽ quay về điểm ban đầu sau khi đi hết quĩ đạo nó đang nằm trên đó và sau đấy tiếp tục cùng một chuyển động. Nếu một nhà quan sát biết những qui luật nằm đằng sau, nghĩa là hệ phương trình vi phân và những giá trị ban đầu của những biến trạng thái tại một thời điểm bất kì, thì người này có thể (ít ra là trên nguyên tắc) tính được tiến hoá trong thời gian. Cho dù không biết được một cách chính xác điểm ban đầu thì quĩ đạo tính toán vẫn gần với quĩ đạo ban đầu. Cũng quan trọng không kém có lẽ là việc, trong trường hợp một hệ thống bảo toàn, ta có thể biết lịch sử của một điểm nhất định trong không gian pha: do hệ thống nằm trên một quĩ đạo đóng đến vô tận nên nó đã nằm trên đấy … từ buổi khởi đầu của thời gian. Có thể tính quá khứ bằng cách đổi ngược chiều hướng thời gian. Thay vì tính thời gian từt = 0 đến t = oo để hình dung tương lai thì chỉ cần để thời gian trải dài trong quá khứ từ t = 0đến t = – oo. Đặc tính này của những hệ thống bảo toàn giải thích quan điểm nổi tiếng của Laplace về tính có thể tiên đoán được; trong thực tế, nhiều hiện tượng của cơ học thiên thể có thể được mô tả với một độ chính xác tốt bằng những hệ thống động kiểu bảo toàn; điều này đã khuyến khích việc du nhập những hệ thống kinh tế động “bảo toàn” trong nhiều lĩnh vực khác nhau: ví dụ, mô hình kiểu Lotka-Volterra từ đó Goodwin (1967) đã có thể chỉ ra sự tồn tại của những chu kì tự duy trì kiểu “trung tâm”; những mô hình không có những đặc tính này là thuộc kiểu “tiêu tán”: chính kiểu hệ thống này tạo nên phần chủ yếu của những hệ thống kinh tế động.

Bây giờ, ngược lại ta hãy hình dung một hệ thống tiêu tán được đặc trưng bằng một ma sát dương; một hệ thống kiểu này bao giờ cũng có những nhân hút, dù cho đó là những điểm cố định, những chu kì giới hạn hay những nhân hút kì dị (nếu hệ thống là không ổn định thì ta cho là nó bị vô cực thu hút). Trong trường hợp những hệ thống kinh tế tiêu tán, bao giờ cũng có thể dự báo tiến hoá của hệ thống trong tương lai, nhưng có thể là không thể biết được hệ thống xuất phát từ đâu trong quá khứ; như thế ta hiểu được vì sao, trong trường hợp của“giếng”, người ta nói đến hệ thống kinh tế bất định; bất kì vị thế ban đầu nào cũng dẫn đến nhân hút. Vấn đề cũng được đặt ra một cách tương tự với trường hợp chu kì giới hạn.

Như thế tính không thể đảo ngược quả thật là gắn liền với việc tính đến những hệ thống tiêu tán. Những hệ thống này, nếu đưa vào việc không thể tái tạo lại hay “dự báo” quá khứ thì lại để ngõ khả năng “dự báo tương lai”.

Tuy nhiên, ngay từ 1903, Poincaré đã đặt vấn đề những khó khăn của dự báo: “[…] điều có thể xảy ra là những khác biệt nhỏ trong những điều kiện ban đầu sinh ra những khác biệt rất lớn trong những hiện tượng cuối cùng; một sai lầm nhỏ trên những điều kiện ban đầu sẽ tạo ra một sai lầm lớn trên những điều kiện cuối cùng”. Những chủ đề này đã được lấy lại và phát triển từ những phân tích bằng khái niệm động thái hỗn độn. Dường như dự báo là không thể được hay dù sao cũng là khó trong trường hợp những hệ thống hỗn độn.

Những hệ thống hỗn độn vì chúng đưa vào “tính nhạy cảm với những điều kiện ban đầu” có thể cho phép, theo một cách nhất định, hoà giải thời gian của nhà kinh tế với thời gian của nhà sử học; lịch sử là quan trọng, vì một cú sốc (“chiếc mũi của Cléopâtre”…) có thể có những hệ quả lâu dài (cho dù cần phải phân biệt không ổn định địa phương và không ổn định toàn cục trong “nhân hút kì dị”). Nhưng tính xác đáng của những cách tiếp cận kiểu này còn xa mới được thừa nhận là đúng.

▶ ABRAHAM-FROIS G & GOERGEN A., “Le traitement mathématique du temps dans la théorie économique contemporaine”, MODEM, Paris X-Nanterre 96-8, et Colloque Le temps dans la pensée économique, Glendon College, Toronto, York University, juin 1996. – BARRE R., La période dans lanalyse économique, une approche à létude du temps, Paris, 1950. –GOODWIN R. M., “A growth cycle” in FEINSTEIN C. H., Capitalism and Economic Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 1967. – ROSENSTEIN-RODAN P., “The role of time in economic theory”, Economica, 1934, 1.

Gilbert ABRAHAM-FROIS

Giáo sư Đại học Nanterre, Paris 10

Nguyễn Đôn Phước dịch

® Chu kì kinh tế; Dự báo; Gia tốc; Hệ thống động trong kinh tế học; Hỗn độn; Marshall; Quá trình ngẫu nhiên; Sản phẩm và dịch vụ; Nhân tố sản xuất.

Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques do Claude Jessua, Christian Labrousse và Daniel Vitry chủ biên, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.

—————–&&&——————

Các chiều bất bình đẳng ở Việt Nam

Các chiều bất bình đẳng ở Việt Nam

(Tác giả: Oxfam – Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com/)

BỐI CẢNH
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh trong 30 năm qua, với thu nhập bình quân tăng và số người nghèo giảm đều và đáng kể. Trên thực tế, gần 30 triệu người đã vượt chuẩn nghèo chính thức từ thập niên 1990[1] khi thu nhập GDP tính theo đầu người tăng từ 100 USD vào năm 1990 lên 2.300 USD vào năm 2015. Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam bình quân đạt 5-6% trong ba thập kỷ qua, với tỷ lệ tăng trưởng bình quân khoảng 6,4% trong thập niên 2000. Mặc dù tăng trưởng nhanh như vậy nhưng so với một số nước, bất bình đẳng ở Việt Nam đã không tăng nhiều. Điều này một phần do những chính sách tích cực của Việt Nam về giảm bất bình đẳng. Mặc dù vậy, hiện nay Việt Nam vẫn phải đương đầu với một thách thức lớn: với sự tăng trưởng chậm lại và tình trạng bất bình đẳng về kinh tế cũng như bất bình đẳng về tiếng nói và cơ hội gia tăng, làm thế nào để Việt Nam có thể tăng trưởng toàn diện và bền vững để tất cả người nghèo cùng hưởng lợi?
Cuộc cải cách Đổi mới, khởi đầu năm 1986, đã dẫn tới những thay đổi chính sách đáng kể. Doanh nghiệp tư nhân phát triển, gồm đầu tư của các công ty nước ngoài. Với việc trở thành thành viên ASEAN và WTO, Việt Nam đã hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Vào năm 2009, Việt Nam đạt vị thế nước có thu nhập trung bình thấp, và gần đây đạt hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam tăng từ 0,476 vào năm 1990 lên nhóm trung bình với mức 0,666 vào năm 2014[2]. Tiến bộ ghi nhận đáng kể ở các chiều phúc lợi khác, gồm tỷ lệ nhập học tiểu học cao, đạt 98,96% trong năm học 2013-2014[3], và các cải thiện tình trạng sức khỏe, giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong[4].
 BẤT BÌNH ĐẲNG KINH TẾ
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và các chính sách theo đuổi trong ba thập kỷ qua đã giúp giảm tỷ lệ nghèo trên cả nước. Nhưng khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng tăng, đòi hỏi những chính sách mới để đảm bảo không tăng bất bình đẳng lẫn nghèo.
Trong khi Việt Nam tiếp tục duy trì chuyển đổi cơ cấu và giảm nghèo, mức tăng trưởng có xu hướng có lợi cho người giàu, với thu nhập từ nông nghiệp và sản xuất công nghiệp chỉ tăng đối với nhóm từ 10% tới 20% giàu nhất[5]. Điều này có nghĩa bất bình đẳng về kinh tế đã tăng lên trong hai thập kỷ qua.
Dù hàng chục triệu hộ gia đình Việt Nam đã vượt chuẩn nghèo chính thức, nhiều hộ có thu nhập chỉ nhỉnh hơn chuẩn nghèo và vẫn có thể coi là nghèo theo định nghĩa đa chiều. Ở một cực khác của đường phân bố tài sản, khoảng một phần triệu dân số Việt Nam được coi là “siêu giàu”, được định nghĩa là có tài sản[6] trị giá trên 30 triệu USD. Năm 2014, 210 người siêu giàu (có trên 30 triệu USD) ở Việt Nam có tổng tài sản khoảng 20 tỷ USD[7], tương đương 12% GDP cả nước. Knight Frank, một trong những công ty tư vấn tài sản toàn cầu lớn nhất thế giới, ước tính số người siêu giàu sẽ tăng đáng kể ở Việt Nam, sẽ lên đến con số 403 người vào năm 2025[8]. Tính toán của Oxfam cho thấy tại Việt Nam người giàu nhất có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất trong 10 năm[9]. Tài sản của người này, trị giá 2,3 tỷ USD, có thể giúp tất cả người nghèo ở Việt Nam (khoảng 13 triệu người theo tính toán năm 2014) thoát nghèo[10].
Theo NHTG, chỉ số Gini tăng từ 35,7% lên 38,7% trong 20 năm qua từ 1992 đến 2012, cho thấy bất bình đẳng thu nhập đã tăng trong giai đoạn này[11]. Số liệu từ các nguồn này có thể không phản ánh hết thực trạng bất bình đẳng ở Việt Nam vì các lý do khác nhau. Chẳng hạn, thu nhập hay chi tiêu của nhóm giàu không được khai báo và thu thập đầy đủ trong các kỳ điều tra mức sống hộ gia đình; do đó, số liệu đo bất bình đẳng có thể bị giảm[12]. Các thước đo, khung thời gian và mật độ đo khác nhau có thể đưa ra những bức tranh khác nhau về bất bình đẳng ở Việt Nam.
Khi xem kỹ hơn tình trạng phân bố thu nhập và diễn biến của các nhóm thu nhập khác nhau trong thập kỷ vừa qua, chúng ta có thể nhận thấy các nhóm nghèo nhất không được hưởng lợi như các nhóm khác. Trong giai đoạn từ 1992 đến 2012, tỷ lệ Palma (đo tỷ lệ giữa phần thu nhập của nhóm 10% thu nhập cao nhất và nhóm 40% có thu nhập thấp nhất) tăng 17%, từ 1,48 lên 1,74. Xu hướng này chủ yếu là do phần thu nhập của nhóm 40% có thu nhập thấp nhất giảm, từ 19,33% xuống 17,28% (Hình 1).
Hình 1: Diễn biến tăng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam, từ 1992 đến 2012[13]
Bên cạnh đó, hình 2 cho thấy, trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2012, tăng chi tiêu bình quân của bốn nhóm 10% đầu tiên trong mô hình phân bố luôn thấp hơn các nhóm dân khác. Đặc biệt, trong khi chi tiêu của nhóm 10% nghèo nhất tăng 4,8 % mỗi năm, chi tiêu của nhóm 10% giàu nhất tăng 6,3%.
Hình 2: Tăng chi tiêu trung bình hàng năm theo thập phân vị, 1992 đến 2012
Nguồn: PovcalNet (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?0, truy cập ngày 06/09/2016)
Hàm ý của các tốc độ tăng trưởng này có thể thấy rõ hơn ở giá trị chi tiêu tuyệt đối (Hình 3). Trong 20 năm (từ 1992 đến 2012), chi tiêu hàng ngày của nhóm 10% nghèo nhất tăng từ 0,8 USD lên 2,1 USD, trong khi chi tiêu của nhóm 10% giàu nhất tăng từ 7,2 USD lên 24,3 USD.
Hình 3: Chi tiêu trung bình hàng ngày của một số nhóm thập phân vị (1992, 2002, 2012)
Nguồn: PovcalNet (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?0, truy cập ngày06/09/2016)
Hình 4: Thu nhập bình quân đầu người theo ngũ phân vị
Nguồn: Nguyễn Việt Cường, ước tính từ KSMSDC[14]
Hơn nữa, phân bố lợi ích của tăng trưởng kinh tế có xu hướng bất bình đẳng hơn trong những năm gần đây. Nói cách khác, phân bố thu nhập ngày càng phân cực theo thời gian. Hình 4 cho thấy, trong khi chỉ có sự chênh lệch thu nhập nhỏ giữa bốn nhóm ngũ phân vị đầu tiên trong mô hình phân bố (nhóm 80% có thu nhập thấp nhất), có khoảng cách lớn giữa nhóm này và nhóm 20% có thu nhập cao nhất, và khoảng cách này ngày càng rộng ra từ năm 2004.
Xu hướng này nhất quán với kết quả nghiên cứu thực địa về dịch chuyển xã hội do Oxfam tiến hành năm 2016, với sự tham gia của 600 người được hỏi từ 12 xã thuộc ba tỉnh (Lào Cai, Nghệ An, Đắk Nông). Khảo sát này cho thấy mức chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% hộ giàu nhất và nhóm 20% hộ nghèo nhất là 21 lần, cao hơn nhiều so với mức chênh lệch do KSMSDC năm 2010 (8,5 lần) và năm 2012 (9,4 lần) xác định. Các kết quả khác nhau này có thể giải thích một phần là do mẫu của hai cuộc khảo sát khác nhau. Nhưng các kết quả cũng cho thấy bất bình đẳng thu nhập ở cấp thôn khá lớn và tăng theo thời gian, đặc biệt ở các vùng nghèo và xa, nơi nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính[15]. Các cuộc phỏng vấn sâu trong khảo sát thu nhập hộ ở ba tỉnh cũng khẳng định tình hình này[16].

Các thế lưỡng nan trong kinh tế và phát triển ở Việt Nam

Các thế lưỡng nan trong kinh tế và phát triển ở Việt Nam

(Tác giả: Lê Vĩnh Triển – Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/)

Tác giả tiếp cận các vấn đề của Việt Nam bằng cách phân tích các mâu thuẫn hay những thế lưỡng nan mà chính quyền Việt Nam phải đối phó trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước. Cách thức chính quyền đối phó với các thế lưỡng nan lại dẫn chính quyền vào những thế lưỡng nan mới – lưỡng nan trong giải quyết các thế lưỡng nan hay mâu thuẫn trong giải quyết các mâu thuẫn. Điều đó cho thấy hoặc chính quyền chưa nhận ra các mâu thuẫn để có giải pháp phù hợp, hoặc nhận ra nhưng chưa thành công trong việc giải quyết các mâu thuẫn. Phần cuối bài là một vài gợi ý giải quyết vấn đề.

Lưỡng nan tổng quát giữa tăng trưởng kinh tế và tham nhũng: Tăng trưởng kinh tế để tăng uy tín, củng cố chính danh nhưng tham nhũng phát sinh lại làm sụt giảm uy tín và hủy hoại tính chính danh của chính quyền.

Để duy trì quyền lực lãnh đạo khả dĩ được chấp nhận một cách chắc chắn, chính quyền Việt Nam đã nhận thấy từ sau Đổi mới – 1986, tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quyết định. “Tăng trưởng” luôn là mục tiêu của hết đời tổng bí thư, thủ tướng này đến đời tổng bí thư, thủ tướng khác. Điều đó cũng hợp lý vì theo kinh nghiệm của các nền kinh tế đi trước, đặc biệt là các nước như Hàn Quốc, Đài Loan và gần đây hơn là Trung Quốc, tăng trưởng cao và liên tục luôn là mục tiêu kinh tế được cho là sẽ đưa đất nước vượt lên từ thu nhập thấp sang công nghiệp và hiện đại phát triển. Từ đó, các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, có thể nói là bằng mọi giá, luôn được áp dụng. Tuy nhiên, chính sách tăng trưởng cao và liên tục dẫn đến sự trả giá ít nhất về hai mặt. Đó là tài nguyên cạn kiệt – môi trường bị hủy hoại, và tham nhũng không thể kiểm soát được. Xem xét các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng nêu trên, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hệ lụy tham nhũng trong hoàn cảnh thể chế Việt Nam. Chính tham nhũng nảy sinh từ tăng trưởng làm sụt giảm tính chính danh và uy tín của chính quyền. Chúng tôi cho rằng đó chính là mâu thuẫn hay thế lưỡng nan tổng quát giữa tăng trưởng kinh tế và tham nhũng trong kinh tế và phát triển ở Việt Nam. Cụ thể là, không thể không tăng trưởng để tăng uy tín, duy trì tính chính danh của đảng lãnh đạo, nhưng tăng trưởng thì phát sinh tham nhũng làm mất uy tín và xói mòn tính chính danh của đảng lãnh đạo.

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày một số các chính sách tăng trưởng kinh tế của nhà nước, nhằm gia tăng uy tín, củng cố tính chính danh nhưng lại gây ra tham nhũng, mà chúng tôi cho rằng nó làm xói mòn tính chính danh của nhà nước và đảng cầm quyền. Cụ thể, trong tăng trưởng kinh tế, chúng tôi đề cập lần lượt các chính sách cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (CPH-DNNN), thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, khai thác tài nguyên khoáng sản quốc gia, và đầu tư công bằng nguồn ngân sách nhà nước đồng thời trình bày “đứa con” tham nhũng bất trị của các chính sách này.

Thứ nhất, chính sách Cổ phần hóa DNNN: lưỡng nan tăng trưởng – tham nhũng:

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhà nước phải liên tục tạo nguồn thu cho đầu tư, nhằm tạo công ăn việc làm, gia tăng tổng sản lượng. Các chính sách như Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước vừa tăng nguồn thu cho ngân sách để tái đầu tư, vừa thúc đẩy hiệu quả của chính các DNNN để các doanh nghiệp này tác động tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vì thế, CPH luôn được xác định là giải pháp nâng cao hiệu quả của DNNN và tạo nguồn cho tăng trưởng. Giải pháp một công đôi việc này tăng cường tính chính danh, vãn hồi uy tín của chính quyền vì sự yếu kém triền miên của DNNN đã làm xói mòn lòng tin của dân đối với chính quyền trong quản lý kinh tế, trong khi sự thiếu ngân sách đầu tư làm nhà nước bị động trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

Tuy nhiên, chính quá trình CPH-DNNN bản thân nó lại là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Việc định giá thấp DNNN để bán cổ phần ra công chúng, nhưng thường tạo điều kiện cho “tay trong” mua lại trong điều kiện không minh bạch kéo dài nhiều năm đã biến nhiều tài sản công thành tài sản của các quan chức tham gia cổ phần hóa. Các công ty sân sau được thành lập nhằm hợp thức hóa việc bán rẻ tài sản nhà nước từ các DNNN chuẩn bị CPH và mua đắt tài sản từ các doanh nghiệp sân sau, là phổ biến. Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đai của nhà nước trong các DNNN chuyển sang cổ phần là mồi ngon cho tư nhân- thân hữu các quan chức…Vì vậy, một mặt CPH làm cho một số các DNNN hay từng là DNNN năng động và hiệu quả hơn, tạo vốn cho ngân sách đầu tư của nhà nước góp phần vào tăng trưởng kinh tế và vì thế làm tăng uy tín, củng cố tính chính danh. Mặt khác, tham nhũng và sự giàu lên bất chính của các quan chức nhà nước và thân hữu lại khoét sâu sự oán thán của người dân, làm nhà nước mất uy tín và đảng cầm quyền suy yếu tính chính danh. Đây là mâu thuẫn hay thế lưỡng nan thứ nhất của tăng trưởng và tham nhũng.

Thứ hai, chính sách khai thác tài nguyên thiên nhiên: lưỡng nan tăng trưởng kinh tế – tham nhũng và tàn phá môi trường

Tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên có sẵn có thể nói là biện pháp ít phức tạp, dễ hình dung nhất, nhưng đó là nơi giao thoa rõ nhất của tham nhũng và tàn phá môi trường. Việc khai thác không hiệu quả dẫn đến thua lỗ triền miên của các dự án khai thác tài nguyên, làm thất thoát thu ngân sách nhà nước nặng nề, dù đã được cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục diễn ra. Từ các mỏ khai thác than đá, đến các nhà máy lọc dầu, từ các dự án boxit ở Tây nguyên, đến dự án khai thác khoáng sản lớn nhất nước như dự án Núi Pháo, các sai phạm được thấy ở tất cả các khía cạnh, từ khai thác bán không khai báo, kỹ thuật khai thác lạc hậu làm thất thoát tài nguyên đến việc xử lý các vấn đề về môi trường, đền bù di dời dân cư. Cấp phép khai thác tràn lan nhưng thiếu quy hoạch và minh bạch trong quản lý là hai vấn đề song hành ngày càng nghiêm trọng. Mặt khác, sự độc quyền khai thác tài nguyên khoáng sản của các DNNN tuy với danh nghĩa là bảo vệ tài nguyên nhưng thực chất lại vượt ngoài kiểm soát của luật pháp, khai thác cạn kiệt tài nguyên, thiếu hiệu quả và tham nhũng tràn lan. Tham nhũng được nói dưới dạng thất thoát trong công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản luôn thể hiện với đơn vị ngàn tỷ đồng. Đó là chưa tính đến hậu quả của sự cạn kiệt tài nguyên, kể cả tài nguyên rừng và ô nhiễm môi trường nặng nề từ các dự án, vốn đã rõ ràng nhưng không cho thấy được kiểm soát.

Chính sách tăng trưởng nhằm tạo nguồn thu từ việc bán tài nguyên đã thể hiện sự thiệt hại đối với chính quyền (xói mòn uy tín) lớn hơn rất nhiều so với cái được (lòng tin của dân vào chính quyền qua tăng trưởng, tạo việc làm)! Điều đó cho thấy chính quyền ở vào thế lưỡng nan giữa một bên là tăng trưởng bằng việc khai thác tài nguyên và bên kia là hậu quả môi trường bị hủy hoại và tham nhũng từ các đại dự án khai thác. Vấn đề chiến lược đặt ra là hậu quả của các dự án này về dài hạn, sự cạn kiệt tài nguyên và không thể hồi phục về môi trường có thể được xem như những khoản “ghi nợ” vào tương lại đối với uy tín và tính chính danh của chính quyền. Việc xử lý dứt khoát, minh bạch sớm có thể giúp chính quyền cứu vớt ít nhiều uy tín của mình với chi phí thấp hơn nhiều so với các biện pháp thiếu dứt khoát và không minh bạch.

Thứ ba, chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: lưỡng nan tăng trưởng kinh tế – tàn phá môi trường. Đây là thế lưỡng nan giữa mặt tích cực là tăng trưởng kinh tế và mặt trái là việc lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế và môi trường bị tàn phá. FDI trong 30 năm qua đã chứng tỏ là một trụ cột cung cấp vốn để đầu tư và tăng trưởng. Đầu tư từ nước ngoài liên tục tăng trong hơn 10 năm gần đây, đóng góp quan trọng trong việc tăng thu ngân sách nhà nước qua nghĩa vụ thuế, tạo việc làm, cải thiện cân cân xuất nhập khẩu, tăng chất lượng công nghệ và quản lý doanh nghiệp. Từ đó, FDI được cho là động lực lớn đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, do nhiều nước chưa tôn trọng các tiêu chuẩn về môi trường cùng với sự dễ dãi của chính quyền các cấp trong việc gọi vốn đầu tư bằng mọi giá, ngoài vấn đề hiệu quả đầu tư từ FDI thấp hơn so với các nước, khả năng lan tỏa về công nghệ và quản lý doanh nghiệp từ doanh nghiệp FDI là rất thấp, không như kỳ vọng thì việc tàn phá môi trường của các dự án đầu tư FDI khoét sâu mặt tiêu cực của nó. Điều này đặt chính quyền vào thế lưỡng nan của tăng trưởng- do FDI mang lại – và vấn đề môi trường. Câu hỏi “chọn thép hay chọn cá?” của đại diện một nhà đầu tư nước ngoài lớn thể hiện cụ thể lưỡng nan này.

Thứ tư, đầu tư công và thế lưỡng nan tăng trưởng kinh tế – tham nhũng:

Các chính sách kinh tế nêu trên đều được thi hành nhằm hướng tới tăng trưởng kinh tế mà về cơ bản là tạo nguồn thu cho ngân sách để từ đó đầu tư tăng trưởng. Đầu tư công lại là giải pháp trực tiếp chi ngân sách để tạo tăng trưởng. Tuy nhiên, tham nhũng trong đầu tư công là vấn đề đau đầu của chính quyền Việt Nam vì có thể nói nó như người anh em sinh đôi của chính đầu tư công tại Việt Nam. Tham nhũng xảy ra trong mọi khâu của một dự án đầu tư công, từ khâu lập hồ sơ dự án, quy hoạch, đến phê duyệt thẩm định. Thất thoát diễn ra ngay từ cả nhiều chủ trương đầu tư, thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai điều hành quy hoạch hàng năm, đến lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện thi công.

Vì thế, tuy đầu tư công Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong GDP nhưng hiệu quả được đánh giá là rất thấp so với các nước, nghĩa là Việt Nam phải đầu tư nhiều USD hơn các nước để có 1 USD đóng góp vào GDP. Tham nhũng được cho kéo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thì tham nhũng trong đầu tư công có thể nói là minh chứng rõ ràng nhất. Rõ ràng, đối với đầu tư công, nhà nước không thể không thực hiện cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nhưng tham nhũng trầm trọng trong đầu tư công đã đặt nhà nước vào thế lưỡng nan của việc củng cố uy tín và tính chính danh của mình.

Sơ kết: Việc thực thi các chính sách nêu trên nhằm tăng trưởng kinh tế để duy trì uy tín chính trị và tính chính danh cho chính quyền lại đồng thời làm phát sinh tham nhũng và vấn đề môi trường. Hai hệ lụy này lại triệt tiêu nỗ lực duy trì uy tín và tính chính danh. Vì vậy, chống tham nhũng và hạn chế ảnh hưởng của hệ lụy môi trường đến chất lượng tăng trưởng là điều chính quyền phải đương đầu. Trong khi vấn đề môi trường dường như chưa được quan tâm đúng mức thì đối với tham nhũng, chính quyền Việt Nam đang tỏ ra rất dứt khoát và mạnh mẽ.

Chúng tôi không cho rằng vấn đề môi trường ảnh hưởng đến uy tín và tính chính danh của chính quyền cộng sản ít hơn tham nhũng. Những hậu quả của bùn bô xit, cá chết hàng loạt do các nhà máy thép, sự kiện Formosa, nạn phá rừng, buôn lậu gỗ tràn lan góp phần gây lũ lụt đã cho thấy sự phẫn nộ của công chúng; đảng Cộng sản cũng nhận ra điều đó, cũng như nhận ra rằng đó chính là hệ quả của chính sách tăng trưởng kinh tế thiếu kiểm soát, không minh bạch. Tuy nhiên, do khuôn khổ của bài báo, tác giả tạm thời dành sự quan tâm đối với một số mâu thuẫn hay thế lưỡng nan mà chính quyền phải đối phó khi chống tham nhũng. Vấn đê môi trường sẽ được đề cập trong bài khác.

Chống tham nhũng và những mâu thuẫn hay lưỡng nan phát sinh trong việc chống tham nhũng

Để tiếp tục tăng trưởng kinh tế đồng thời cứu vãn uy tín và tính chính danh do hệ lụy tham nhũng gây ra, chính quyền Việt Nam xác định tham nhũng là giặc nội xâm và thậm chí đe dọa sự tồn vong của đảng lãnh đạo. Vì vậy, chính quyền đã tỏ ra quyết tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, tác giả cho rằng chính quyền vừa chống tham nhũng vừa phải đối phó với các thế lưỡng nan trong chính quá trình chống tham nhũng của mình, và mức độ thành công của việc chống tham nhũng tùy thuộc vào cách chính quyền xử lý các lưỡng nan hay mâu thuẫn nội tại này.

Thế lưỡng nan về thông tin (minh bạch và chống tham nhũng)

Để chống tham nhũng, thất thoát nảy sinh trong việc thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế như CPH- DNNN, đầu tư công hay khai thác tài nguyên, việc tôn trọng các nguyên tắc minh bạch, đòi hỏi giải trình và quy trách nhiệm đối với các quan chức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế liên quan có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh đó việc nới lỏng kiểm soát truyền thông báo chí, và khuyến khích và bảo vệ người dân tham gia chống tham nhũng sẽ hỗ trợ hữu hiệu chính quyền trong công cuộc chống tham nhũng, đồng thời gia tăng uy tín và sự chính danh của chính quyền vì sự gắn kết với người dân cho mục tiêu chung. Tuy nhiên, khi các thông tin về thất thoát, về tham nhũng, về sự giàu lên bất thường của qua nhiều quan chức được phơi bày, sự ta thán, phẫn nộ của dân chúng một mặt thúc đẩy chính quyền quyết tâm chống tham nhũng nhằm làm hài lòng dân chúng, mặt khác làm chính quyền lo ngại sự phẫn nộ đi quá xa với quy mô có thể vượt tầm kiểm soát của họ.

Mặt khác, về mặt kinh tế – như tác giả đã phân tích trong bài “Thế lưỡng nan của Việt Nam trong quá trình tư nhân hóa”, khi kinh tế phát triển, lợi ích kinh tế tăng lên cho cả khu vực nhà nước và tư nhân, đặc biệt qua CPH-DNNN và qua việc tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Khi đó có sự gia tăng đòi hỏi các quyền lợi dân sự từ khu vực tư nhân do quyền lực nhà nước giảm tương đối trong mối quan hệ với người dân. Quyền của người dân gia tăng trong bối cảnh thông tin được cởi mở, vốn đã phơi bày những thất thoát và tham nhũng, sẽ càng làm trầm trọng hơn sự lo ngại nêu trên của chính quyền đối với sự phẫn nộ của công chúng. Chính quyền từ chỗ chấp nhận minh bạch, tự do thông tin, khuyến khích báo chí và dân chúng tham gia chống tham nhũng mau chóng chuyển sang hạn chế thông tin, kiểm duyệt báo chí chặt chẽ hơn. Các nguyên tắc minh bạch, giải trình sẽ bị hạn chế, tòa án thiếu độc lập và báo chí bị kiểm soát sẽ làm hiệu quả chống tham nhũng bị giảm sút, triệt tiêu.

Vậy trong việc chống tham nhũng, nếu mở rộng thông tin, tăng cường minh bạch, sự phẫn nộ của dân chúng về tham nhũng có thể vượt ngoài kiểm soát của chính quyền. Từ đó dẫn đến việc kiểm soát thông tin, báo chí, hạn chế minh bạch mà kết quả là hy sinh ít nhiều hiệu quả của việc chống tham nhũng.

Thế lưỡng nan về thực thi công lực: gia tăng sức mạnh trấn áp và chống tham nhũng    

Vì lo sợ – hay nhằm ngăn ngừa khả năng xảy ra bạo động chống lại chính quyền khi sự phẫn nộ của công chúng và thông tin về tham nhũng, môi trường trong dân tăng cao, trong hoàn cảnh quyền lực của nhà nước bị yếu đi tương đối khi so với người dân như đã phân tích thì ngoài việc hạn chế truyền thông, kiểm soát chặt chẽ báo chí, hạn chế việc thực thi các nguyên tắc pháp quyền minh bạch, giải trình và chịu trách nhiệm cũng như hạn chế sự độc lập của tư pháp, chính quyền còn tăng quy mô sử dụng các công cụ trấn áp, tăng sức mạnh của bộ máy công an, an ninh để ngăn chặn và triệt tiêu nguy cơ bạo động. Tuy nhiên, mâu thuẫn hay thế lưỡng nan mới xảy ra. Sự gia tăng các biện pháp trấn áp đồng nghĩa với việc vừa tăng chi ngân sách và quyền lực cho an ninh và công an và điều này lại gây ra tham nhũng. Tham nhũng trong khu vực này càng khó kiểm soát khi nó còn gắn liền với tham nhũng quyền lực.

Như vậy, một mặt chính quyền chống tham nhũng, nhưng mặt khác chính quyền sử dụng chính sách hai gọng kiềm là kiểm soát thông tin và tăng cường trấn áp, mà gọng kiềm thứ nhất thì hạn chế khả năng chống tham nhũng của chính quyền, trong khi gọng kiềm thứ hai gây ra tham nhũng mới. Đây chính là thế lưỡng nan mà chính quyền cần giải quyết để việc chống tham nhũng có thể có những kết quả nhất định nhằm phát huy hiệu quả của các chính sách tăng trưởng kinh tế.

Kết luận: Để duy trì tính chính danh, củng cố uy tín cho đảng lãnh đạo, chính quyền phải thực hiện nhiều giải pháp tăng trưởng kinh tế, các giải pháp lại làm phát sinh tham nhũng và làm tồi tệ hơn vấn đề môi trường. Các hệ lụy này lại làm mất uy tín và suy giảm tính chính danh của chính quyền.

Chính quyền vì thế phải chống tham nhũng. Để chống tham nhũng, chính quyền phải tăng cường minh bạch, công khai, tăng yêu cầu chịu trách nhiệm của các quan chức, nới lỏng kiểm soát báo chí và tôn trọng hơn tiếng nói của người dân cũng như sự độc lập của tòa án. Các giải pháp về thông tin này tạo điều kiện nhiều hơn cho công chúng thể hiện tiếng nói của họ về sự trầm trọng của tham nhũng cũng như về cách thức chống tham nhũng của chính quyền. Thay vì nên tiếp tục theo cách thức tích cực này để gia tăng việc thực hiện các nguyên tắc pháp quyền, chính quyền lựa chọn giải pháp vừa chống tham nhũng vừa kiểm soát và hạn chế truyền thông báo chí nhằm hạn chế thông tin. Đồng thời với việc này là sự trao quyền nhiều hơn cho các công cụ trấn áp nhằm dập tắt những bất mãn, phản kháng của người dân. Cả việc kiểm soát thông tin, hạn chế thông tin tiêu cực, hạn chế phê phán và việc đầu tư gia tăng cho các công cụ trấn áp lại khiến tham nhũng gia tăng. Đó chính là vòng luẩn quẩn trong công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam. Nếu chính quyền không tìm cách thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, việc chống tham nhũng sẽ không thể thành công và chất lượng tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiệm trọng, thậm chí sự tăng trưởng sẽ bị chính tham nhũng tàn phá. Điều xấu hơn có thể xảy ra là việc chính quyền ngày càng lệ thuộc vào chính công cụ trấn áp của chính mình mà tham nhũng phát sinh ngay trong chính công cụ đó!

TS Lê Vĩnh Triển hiện đang công tác tại Khoa Quản lý Nhà nước – Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh.

————————&&&———————-

Wealth effect

Wealth effect

(Tác giả: Lê Hồng Giang)

Mặc dù khái niệm wealth (của cải/tài sản) có mặt trong quyển sách nổi tiếng nhất của giới kinh tế học (The Wealth of Nations) nhưng sau này wealth lại ít xuất hiện trong các lý thuyết kinh tế. Trong microeconomics, không kể các nghiên cứu định lượng (empirical), tôi chỉ biết Permanent Income Hypothesis và Life Cycle Hypothesis là có nhắc đến weatlh thông qua income. Thực tế income quan trọng hơn nhiều, hành vi của người tiêu dùng được định hình trực tiếp từ income chứ không phải wealth dù 2 khái niệm này có liên quan chặt chẽ với nhau. Đây có lẽ là hệ quả của cuộc cách mạng marginalism trong thế kỷ 19, tiền đề của lý thuyết microeconomics hiện đại, dịch chuyển các phân tích kinh tế về hướng relative/marginal thay vì absolute. Do đó các flow variable dần trở nên quan trọng hơn stock.

Vấn đề flow vs stock cũng có sự dịch chuyển tương tự trong macroeconomics. Trường phái neo-classical đánh đồng wealth với capital ở phía cung trong khi vắn bóng hoàn toàn ở phía cầu. Wealth/capital ở đây là input của quá trình sản xuất cho nên chủ sở hữu sẽ nhận được rent/yield từ nó trong tương lai. Giá trị của wealth/capital về lý thuyết là tổng của (discounted) future income, giá tăng phản ánh đóng góp của wealth/capital vào quá trình sản xuất sẽ tăng (vì thay đổi công nghệ/cung-cầu). Điều này sẽ ảnh hưởng vào tiêu dùng/tiết kiệm/đầu tư của toàn nền kinh tế.

Trường phái Keynes chủ yếu quan tâm đến biến động macro trong ngắn hạn nên vai trò của wealth gần như vắng bóng cả phía cung lẫn phía cầu. Ở phía cung investment có vai trò của flow variable được quan tâm nhiều hơn wealth/capital. Giá trị của wealth/capital chủ yếu được quyết định bởi quá trình tích tụ investment hàng năm. Dù Keynes đề cập đến animal spirit ảnh hưởng đến giá chứng khoán, điều này không được cho là yếu tố quyết định với AD hay AS trong lý thuyết của ông.

Có lẽ weatlh được quan tâm nhiều nhất trong development economics hay political economy khi phân tích về inequality. Marx đã đề cập đến vấn đề sở hữu công cụ sản xuất, một hình thức của wealth, đến dynamics của nền kinh tế. Sự phân bổ không đều wealth là mầm mống bất ổn của xã hội tư bản. Thomas Piketty sau hơn 1 thế kỷ cũng có nhận định tương tự. Các development economists khác có quan điểm hơi khác một chút, phân bổ wealth/income sẽ thay đổi theo hình chữ U ngược. Nền kinh tế cần phải có một mức độ bất bình đẳng giầu-nghèo nhất định thì mới phát triển được, nhưng nếu vượt qua đỉnh của chữ U ngược thì bất bình đẳng (về wealth/income) sẽ tác động xấu đến kinh tế/xã hội.

Gần đây những trường phái mới như modern monetarism bắt đầu quan tâm hơn đến wealth. Chí ít wealth có vai trò quan trọng với liquidity, là yếu tố chính gây ra các cuộc khủng hoảng gần đây. Vai trò của thị trường tài chính và nhà đất cũng được quan tâm nhiều hơn, asset/property price được đưa vào một số mô hình macro. Có lẽ trong tương lai ảnh hưởng của wealth vào nền kinh tế sẽ được mô hình hóa trực tiếp chứ không cần thông qua income/investment như hiện tại. Kinh tế học là một ngành phát triển liên tục và có nhiều nhánh, nhiều khi trái ngược nhau, nên quan điểm của giới kinh tế học về vấn đề này sẽ còn thay đổi.

——————–&&&——————

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa?

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa?

(Nguồn: http://cafef.vn/)

Công nghệ Blockchain có gì mà lại thu được sức hút và tiềm năng lớn đến như vậy đối với các doanh nghiệp?

 

Khoảng 10 năm trước, Satoshi Nakamoto đã sáng lập ra Bitcoin, đồng thời âm thầm khiến cho các tổ chức đảm bảo quyền lợi và niềm tin khi giao dịch (như ngân hàng) phải khốn đốn vì bị hạ thấp vai trò, nhất là khi Nakamoto đưa ra bản nghiên cứu dài 8 trang mô tả về cách đồng tiền có thể được phân quyền phi tập trung (decentralize) thông qua hình thức dạng Bitcoin như thế nào. Dù vậy, vào thời điểm bấy giờ, không có quá nhiều người hiểu được hết ý nghĩa và tiềm năng mà 8 trang giấy đầy giá trị đó nói đến.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 1.

Satoshi Nakamoto.

Không hẳn là việc đồng tiền được phân quyền ra sao, mà điều cần chú ý và quan trọng hơn cả ở đây là cách thức phân quyền nói chung được diễn tả trong đó. Nakamoto đã không giải thích việc chúng ta làm thế nào để kiểm soát đồng tiền của chính mình tốt hơn, mà ông lại đưa ra một cách thức mới để chúng ta có thể hợp tác, giao dịch với nhau đầy an toàn và hiệu quả, dù cho là những người hoàn toàn xa lạ.

Bạn có thể gặp vài người luôn miệng nói xấu và không ủng hộ tất cả những gì liên quan đến Blockchain. Dù vậy, có một lời khuyên hữu ích cho bạn rằng: Đừng quá quan tâm đến những gì họ nói, vì sau đây là 5 khía cạnh lý giải tại sao công ty hiện tại của bạn sớm hay muộn cũng sẽ sẽ áp dụng Blockchain mà thôi, dự kiến là chỉ trong 10 năm kể từ bây giờ.

Vậy trước tiên, chúng ta cần phải hiểu ngọn ngành vấn đề đã: Định nghĩa Blockchain là gì?

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 2.

Blockchain là một cơ sở dữ liệu không ngừng mở rộng kích cỡ và sự đa dạng dữ liệu của mình

Về cơ bản, Blockchain là một cơ sở dữ liệu không ngừng mở rộng kích cỡ và sự đa dạng dữ liệu của mình, trong đó có nhiều đặc trưng đáng chú ý sau:

– Một khi dữ liệu đã được lưu trữ trong hệ thống, nó sẽ không bao giờ có thể bị chỉnh sửa hay xóa đi. Những cập nhật và lưu trữ mới đó sẽ tồn tại vĩnh viễn.

– Không có một cá nhân hay tổ chức nào nắm quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu đó – tất cả mọi người sử dụng và ứng dụng Blockchain đều có phần trong việc này, và mỗi người/tổ chức cùng có một bản copy của cơ sở dữ liệu song song.

Nếu muốn dễ dàng hiểu được cơ chế tại sao nhiều người lại có thể cùng sở hữu bản cơ sở dữ liệu đồng bộ với nhau theo từng phút từng giây được như vậy, hãy thử hình dung tương tự như sau: Có 10 người cùng làm việc trong cùng một phòng, ngồi xung quanh một chiếc bàn. Mỗi người có một chiếc cặp tài liệu rỗng, trên đó có một trang giấy trắng, để rồi mỗi khi có bất kỳ ai làm những hành động như giao dịch, chuyển tiền thành công, họ ngay lập tức thông báo cho tất cả trong phòng để mọi người cùng ghi chép lại lên trang giấy trước mặt. Cứ lần lượt như vậy, khi thì người này, lúc thì người kia giao dịch, tất cả cùng ghi chép đến khi nào đầy trang thì thôi.

Khi tất cả tờ giấy của mọi người cùng được ghi đầy hết rồi, họ sẽ cùng phải niêm phong nó lại bằng cách giải một câu đố thuật toán. Việc cùng giải câu đố đó sẽ đảm bảo rằng mọi người cùng có chung dữ liệu trên những tờ giấy của mình và chúng sẽ không bao giờ bị chỉnh sửa. Đặc biệt, ai giải câu đố nhanh nhất sẽ giành được một lượng tiền ảo về cho mình – chính là cách “đào” tiền ảo mà nhiều người áp dụng.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 3.

Sau khi trang giấy được niêm phong hoàn thành, nó sẽ được cho vào chiếc cặp tài liệu có sẵn. Một trang giấy trắng mới được lấy ra, và mọi diễn biến cứ thế diễn ra liên tục không ngừng. Trên mỗi tờ giấy là đầy những giao dịch, một trang giấy đóng vai trò như một khối dữ liệu (block) và chúng tập hợp với nhau vào cặp tài liệu tạo thành một chuỗi (chain) – xét cho cùng sẽ tạo thành một cơ sở dữ liệu Blockchain chung.

Chính vì những đặc trưng của mình mà công nghệ Blockchain được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và ngành nghề, nhất là tài chính ngân hàng hay thậm chí là cả nền công nghiệp giải trí nữa.

Và dưới đây là 5 góc cạnh Blockchain có thể thay đổi cách làm việc của công ty bạn nếu được áp dụng đúng đắn:

1) Hợp đồng

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 4.

Hợp đồng chưa ký thì chẳng có gì là thật cả – Glenn Danzig

Một công ty là phải có sự tiếp xúc, trao đổi với các đối tác khác phải không? Blockchain sẽ đóng một vai trò và ảnh hưởng lớn đến cách họ tương tác và làm việc với nhau. Trong đó, dù là giao dịch hay công việc gì đi chăng nữa, lòng tin giữa 2 tổ chức/công ty là điều tối quan trọng để giúp tiến trình hợp tác diễn ra suôn sẻ.

Thông thường, biểu hiện của lòng tin để xúc tiến hợp tác chính là những trang giấy hợp đồng với đầy đủ chữ ký 2 bên để xác nhận cùng nhau. Nếu một bên không tuân theo những quy định được chấp thuận chung trong hợp đồng, họ sẽ bị xử lý theo luật pháp, nhưng việc này có thể gây mất thời gian và công sức để xử lý triệt để. Vì thế, nhờ cậy đến sức nặng của pháp luật nhiều khi cũng không được nhiều người thích thú cho lắm.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sử dụng công nghệ Blockchain sẽ giúp chuyển hóa những hợp đồng này thành “hợp đồng thông minh” (Smart Contract). Không giống như những hợp đồng truyền thống, Smart Contract sẽ bao gồm nhiều đoạn mã nguồn được lập trình và chỉ được giải mã bởi hệ thống Blockchain. Và như đã nói, những dữ liệu này sẽ không thể bị chỉnh sửa hay can thiệp từ bên ngoài, vì thế 2 bên sẽ bắt buộc phải hoàn thành vai trò được đặt ra mà không thể chối bỏ nhiệm vụ của mình.

Chẳng hạn, ví dụ bạn điều hành một ban nhạc và chuẩn bị bán đĩa thu của mình cho một ai đó có nhu cầu mua và giao dịch gián tiếp. Về phía mình, bạn sẽ nghi ngờ không biết người đó sẽ trả tiền hay không sau khi mình chuyển bài hát đến cho họ. Về phần người mua, họ cũng sẽ có một phần lo mình trả tiền xong nhưng không nhận được bản thu nào về tay. Và đó chính là bối cảnh để Smart Contract hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo: Một khi đã có dữ liệu ghi nhận thì không bên nào có thể thay đổi hay xóa bỏ, rút lại lời xác nhận của mình – người mua chuyển tiền là sản phẩm cũng sẽ được đảm bảo được chuyển ngược lại.

2) Giao dịch trả phí

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 6.

“Nếu bạn nghĩ không ai quan tâm đến bạn, cứ thử không thanh toán vài lần xem” – Steven Wright

Nếu công ty và lĩnh vực bạn làm việc có nhiều nhu cầu liên quan đến việc giao dịch chuyển khoản giữa các quốc gia với nhau, Blockchain cũng sẽ chứng tỏ nó là một ứng cử viên sáng giá để ứng dụng ở đây. Bạn nên biết rằng một trong những tiềm năng lớn nhất của Blockchain đó chính là khả năng thay thế đồng tiền nói chung trong tương lai. Tất nhiên, điều này cần có cả một khoảng thời gian dài để thay đổi và chuyển dịch, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, nó đã có thể giúp chúng ta chuyển tiền xa đến nửa vòng Trái Đất chỉ trong vài phút, chứ không phải vài ngày như trước nữa.

Như đã đề cập, đặc trưng của Blockchain là cơ chế phân quyền đồng tiền, và nó có tác dụng rất lớn trong việc tối ưu hóa các công đoạn giao dịch, để từ đó chúng có thể được chuyển trực tiếp giữa 2 đối tác với nhau một cách nhanh chóng, thuận lợi mà không cần một bên trung gian như ngân hàng. Vừa tốc độ lại vừa đơn giản, không rườm rà, còn lý do gì tuyệt hơn để công ty của bạn hứng thú với việc ứng dụng công nghệ này nữa chứ?

3) Tuyển dụng

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 7.

“Chúng ta sẽ sớm trở thành những người trông coi robot. Thế hệ công việc tiếp theo sẽ chỉ có như vậy thôi.” – Gray Scott

Các chuyên gia dự đoán rằng con người sẽ sớm bị thay thế bởi robot trong gần như mọi ngành nghề hiện tại. Dù vậy, cho đến ngày đó thì chúng ta vẫn sẽ cần hàng triệu nhân lực mới để giúp vận hành mỗi công ty và doanh nghiệp. Nhưng con người không có bảng hiệu giới thiệu hay thước đo mức độ tài giỏi và danh tiếng nói chung, cho nên việc tìm ra người phù hợp và có ích cho công việc cần thiết cũng là một nhiệm vụ khó khăn thực sự..

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như dữ liệu tham khảo về những vị trí và nguồn nhân lực phù hợp được thu thập và công bố phổ biến để tìm kiếm và tuyển dụng? Blockchain có thể đóng vai trò lớn và chủ yếu trong ý tưởng này. Mỗi người sẽ có một bản dữ liệu cá nhân riêng được ghi lại về lịch sử làm việc và kinh nghiệm theo thời gian của mình, lưu trữ dưới dạng Blockchain. Cứ hàng triệu người tham gia vào chuỗi ghi chép như vậy, mỗi khi ai đó cần tìm kiếm một ứng viên mới, họ có thể sử dụng nhưng công cụ rà soát thông tin và dữ liệu có sẵn để lọc ngay ra danh sách những ai phù hợp nhất cho vị trí đang bỏ trống.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 8.

Thuận tiện và nhanh chóng, nhưng nhỡ một lúc nào đó dữ liệu trong này bị ghi chép sai thì sao? Chẳng hạn như công ty ngày trước của bạn không có cảm tình với bạn lắm, vậy thì họ hoàn toàn có thể khiến hồ sơ Blockchain của bạn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều mà bạn không hề hay biết gì. Tuy vậy, đừng lo vì cơ chế dữ liệu trên có thể diễn ra theo 2 chiều: Các nhà tuyển dụng có thể đưa ra nhận xét về nhân viên của mình, và đổi lại mỗi người trong chúng ta cũng có thể theo dõi và đánh giá chính những “ông sếp” trên quyền. Như vậy, khả năng xảy ra những sai lệch thông tin vì tư lợi hay mục đích cá nhân sẽ khó mà xảy ra nữa.

4) Lưu trữ dữ liệu đám mây

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 9.

“Đằng sau mỗi đám mây, là một đám mây khác” – Judy Garland

Việc ứng dụng công nghệ dữ liệu điện toán đám mây vào công việc hằng ngày đã là quá quen thuộc hiện nay với nhiều công ty rồi, nhất là một số lượng lớn những công ty vừa và nhỏ theo thống kê cũng đang tích cực đi theo con đường này từ rất sớm. Nhìn chung, có khoảng 64% các doanh nghiệp nhỏ đăng ký trung bình tận 3 dịch vụ, giải pháp dữ liệu đám mây cùng lúc – và con số đó dự kiến sẽ tăng lên 72% trong 3 năm tiếp theo.

Blockchain cũng đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng phân quyền dữ liệu đám mây, vì nó cho phép bất kỳ ai cùng làm việc lưu trữ cùng nhau một cách bình đẳng mà an toàn, kể cả khi không quen biết. Khi đó, thay vì chỉ lưu trữ các tập tin trên một server đơn lẻ nội bộ truyền thống, bạn sẽ có thể tự nhiên lưu dữ liệu lên hàng nghìn, hàng triệu thiết bị trên thế giới.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 10.

Làm sao mà điều đó có thể xảy ra được? Đây là lý do: Mỗi file được tải lên lưu trữ trong hệ thống Blockchain sẽ được chia ra làm nhiều phần nhỏ, và mỗi phần này lại được lưu trữ trên vài thiết bị nhất định tham gia vào mạng lưới hệ thống này. Phần cụ thể nào của file được lưu trên thiết bị cụ thể nào trên thế giới, tất cả đều được ghi chép và lưu giữ lại chính xác bởi Blockchain. Sau này, nếu có nhu cầu lấy lại file đó, hệ thống sẽ tự tìm các phần nhỏ và hợp chúng lại như cũ, dựa trên những gì đã ghi chép và thu thập trước đó.

Việc tin tưởng giao phó dữ liệu của bạn cho một hệ thống lưu trữ được phân quyền sẽ có mức độ an ninh và bảo mật cao hơn nhiều so với mạng lưới lưu dữ liệu đám mây truyền thống. Công nghệ lưu trữ truyền thống chỉ có vài phương án sao lưu cho file của bạn, và sự bảo mật của nó lại phụ thuộc vào cơ chế bảo vệ server tùy khả năng của từng công ty. Trong khi đó, hệ thống lưu trữ phân quyền của Blockchain thì sẽ giữ file đó bằng cách phân chia trên hàng loạt các thiết bị, do đó sẽ có rất nhiều nguồn lưu trữ có sẵn cho file hoàn chỉnh, vì thế mức độ an toàn và tin tưởng miễn nhiễm khỏi hacker cũng cao hơn nhiều.

5) Tối giản hóa sự phân bậc quyền hạn, tối ưu hóa cơ chế quản lý

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 11.

Blockchain không phải là một công nghệ mới – nó chỉ đơn thuần là sự kết hợp và cải tiến của những gì chúng ta đã có trong tay từ nhiều năm nay rồi, bao gồm mạng lưới đồng đẳng peer-to-peer và cơ chế mật mã hóa.

Cơ chế phân cấp bậc quản lý cộng đồng và tập thể hiện nay có để lộ nhiều nhược điểm. Với những lợi ích từ việc ứng dụng Smart Contract, cộng đồng chung có thể được hưởng lợi hơn rất nhiều trong việc quản lý và vận hành mà không cần quá nhiều sự rườm rà trong khâu điều phối từ những “cấp trên”. Nhờ đó, công ty của bạn có thể tối giản hóa bộ máy điều hành cùng nhiều quy trình phức tạp khác, thông qua việc những quyết định nói chung có thể được thực hiện bởi một lượt bầu chọn tổng quát từ mọi nhân viên, được điều phối qua hệ thống Blockchain.

Vì sao Blockchain sẽ được mọi doanh nghiệp trên thế giới áp dụng trong vòng 10 năm nữa? - Ảnh 12.

Mọi người sẽ đưa ra ý kiến của mình dưới dạng một Smart Contract. Tất cả những dữ liệu đó được ghi chép lại vào Blockchain, và khi một điều kiện liên quan nào đấy được thỏa mãn trong buổi bầu chọn này, các quyết định và tiến trình tương ứng tiếp theo sẽ tự động được thực hiện.

Thời đại của Blockchain đang dần được khẳng định…

Một số lĩnh vực nhất định sẽ tỏ ra cần đến Blockchain nhiều hơn so với số còn lại, nhưng một ngày mà Blockchain hiện diện ở mọi nơi với tiềm năng vượt quá sức tưởng tượng của nó là hoàn toàn khả thi ở mức cao. Một trong số những lợi ích lớn nhất, đó chính là việc những người xa lạ có thể tương tác, làm việc và giao dịch với nhau rất nhanh chóng, tự nhiên và đảm bảo an toàn. Hãy cùng chờ xem thế giới nói chung và công ty của bạn nói riêng thay đổi như thế nào nhờ nó nhé.

Theo Hackernoon.com

——————&&&—————–

Thời kinh tế học mang tính cấp tiến

Thời kinh tế học mang tính cấp tiến

(Tác giả: Marshall Steinbaum và Bernard Weisberger – Nguồn: http://www.phantichkinhte123.com)

Vào ngày 1 tháng 5 năm 1886 – cùng ngày với việc tổ chức Knights of Labor [Các Hiệp sĩ lao động] kêu gọi cuộc tổng đình công dẫn đến cuộc bạo loạn Haymarket ở Chicago, một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về bạo lực lao động trong lịch sử nước Mỹ – một giáo sư trẻ về kinh tế chính trị tại Đại học Yale tên là Arthur Hadley đã gửi một lá thư cho đồng nghiệp Henry Carter Adams tại Đại học Michigan để bày tỏ sự miễn cưỡng gia nhập Hiệp hội Kinh tế nước Mỹ (AEA, American Economic Association) vừa mới được sáng lập, trong đó Adams là thành viên của ủy ban chấp hành.
AEA đã được quan niệm như là một thách thức mới nổi đối với giới kinh tế chính thống cổ điển. Cương lĩnh sáng lập của nó tuyên bố rằng, “Chúng tôi coi nhà nước là một cơ quan giáo dục và đạo đức mà sự hỗ trợ tích cực là một điều kiện không thể thiếu của sự tiến bộ của con người” – một quan điểm gây tranh cãi làm cho Hadley lo lắng. Ông viết cho Adams:
Việc cho rằng các nguyên lý là đúng, chỉ làm cho nguy cơ hiểu sai càng nghiêm trọng hơn. … Sự thông cảm của tôi đã thể hiện rất mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh với phong trào. Những khuynh hướng của tôi đã dẫn tôi đến việc tham gia phong trào ngay từ đầu. Nhưng tôi sợ, và vẫn còn sợ, việc vướng vào một quan điểm có thể gây hại cho tôi và cả cho người khác, khi mà tôi có vẻ như bênh vực những biện pháp và châm ngôn mà tôi không thể không coi là cực đoan nguy hiểm.
Nói cách khác, sẽ không thành vấn đề nếu một mệnh đề là đúng đắn. Điều phải được xem xét là những hàm ý triệt để không hay có thể có – và cách thức mà chủ nghĩa cấp tiến đó có thể làm hoen ố phần còn lại của giới kinh tế khi tập hợp lại thành hiệp hội.

Hadley cuối cùng đã vượt qua được sự lo lắng và tham gia AEA. Ông thậm chí còn trở thành chủ tịch của hội vào năm 1898 (cũng như chủ tịch của Đại học Yale). Nhưng đến lúc đó, AEA đã chuyển hướng khỏi những khởi đầu cấp tiến của mình, để trở thành một tổ chức ít gây tranh cãi hơn cho các nhà kinh tế học chuyên nghiệp.

Các nhà kinh tế học dòng chính đã đạt được sự chấp thuận của giới tinh hoa, bằng cách hiến tế việc tìm câu trả lời cho những câu hỏi gây tranh cãi nhiều nhất.
Rất ít người, ngay cả trong số các thành viên hiện tại, biết rằng AEA được sáng lập trên các cơ sở cấp tiến. Nhưng ngay sau khi thành lập, nó đã rút lui an toàn theo hướng trung lập phi đảng phái, như là một dấu ấn của sự chuyên nghiệp. Việc tránh xa chủ nghĩa cấp tiến đảm bảo rằng một số câu hỏi gây tranh cãi nhiều nhất trong bộ môn sẽ không bao giờ có được một giải đáp thuyết phục, ít nhất là không phải bởi các nhà kinh tế học. Thật vậy, tư thế khách quan về mặt học thuật đã làm suy yếu hơn là thúc đẩy kiến thức sâu sắc – một thực tế mà giờ đây đã trở nên hiển nhiên khi những chỉ trích về cách mà kinh tế học đã được thực hành hàng thập niên qua đã trở nên nổi bật hơn.
Được thành lập vào năm 1885, AEA được sáng lập để tiến hành nghiên cứu khoa học và vận động cho cải cách, cả bên trong giới hàn lâm lẫn trong lĩnh vực công. Ngay từ đầu, hai nhiệm vụ này đã được liên kết chặt chẽ.
Kinh tế học cũ tuyên bố đã phát hiện ra các quy luật không thay đổi đang chi phối sự phân phối của cải, có nguồn gốc từ một kiến tạo lý thuyết về một nền kinh tế phi thực tế, được lý tưởng hóa. Mặt khác, những người sáng lập AEA trước tiên nghiên cứu các kết quả kinh tế như họ thấy. Xử lý vấn đề của cải, việc làm, tiền lương, suy thoái, thương mại, vân vân… như là những thực tế ngẫu nhiên, đối lập với những thực tế trừu tượng, một cách tự nhiên sẽ dẫn đến kết luận cho rằng chúng có thể bị các chính sách làm thay đổi. Hàm ý đó xung đột với tâm trạng bao trùm chống lại cái gọi là pháp chế giai cấp, cụ thể là mọi nỗ lực làm thay đổi hệ thống thứ bậc xã hội thông qua các hành động tập thể hoặc các chính sách công. Do đó, ở tất cả các cấp độ, cách tiếp cận ban đầu của AEA đã thách thức các nền tảng tri thức của kinh tế học cổ điển.
Bản thảo ban đầu của cương lĩnh sáng lập tổ chức cho biết mục tiêu của tổ chức là khuyến khích nghiên cứu kinh tế và “quyền tự do hoàn toàn trong các cuộc thảo luận về kinh tế”. Bản thảo viết tiếp:
Trong khi chúng tôi thừa nhận sự cần thiết của sáng kiến cá nhân trong cuộc sống công nghiệp, thì chúng tôi lại cho rằng học thuyết tự do kinh tế [laissez-faire] là không an toàn về mặt chính trị và không lành mạnh về mặt đạo đức; và rằng nó gợi ý một sự giải thích không đầy đủ về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. …
Chúng tôi không chấp nhận những tuyên ngôn sau cùng đặc trưng cho kinh tế học chính trị của thế hệ trước… Chúng tôi cho rằng cuộc xung đột giữa lao động và tư bản đã đưa lên mặt tiền một loạt các vấn đề xã hội mà giải pháp là điều bất khả nếu không có nỗ lực thống nhất của Giáo hội, nhà nước và khoa học.
Bản tuyên ngôn về cuộc nổi dậy chống lại sự chính thống kinh tế của Kỉ nguyên Vàng đã gây nên sự khó chịu của những nhà thuyết giảng lâu năm về “kinh tế học chính trị”. Nhà nước như là một “cơ quan đạo đức” mà sự hỗ trợ là “điều không thể thiếu”? “Xung đột giữa lao động và tư bản”? Ngay cả sau khi tố giác tự do kinh tế là “điều không an toàn về mặt chính trị và không lành mạnh về mặt đạo đức” đã được loại bỏ khỏi văn kiện cuối cùng, vì sợ rằng có vẻ như hiệp hội mới có mọi động lực ngoài sự tiến bộ khoa học, thì AEA vẫn được coi là một thách thức đối với hiện trạng.

 

Charles Dunbar (1830-1900)
Richard T. Ely (1854-1943)
Nhưng chủ nghĩa cấp tiến của AEA sẽ sớm bị bóp chết sau khi AEA ra đời. Vào tháng 12 năm 1887, ban chấp hành, trong đó có Henry Carter Adams, đã đồng ý từ bỏ hoàn toàn cương lĩnh đã được thông qua hai năm trước đó, với lý do là mọi cương lĩnh đều làm suy yếu quyền tự do nghiên cứu. Năm 1890, một ủy ban được chỉ định để thẩm định các bài viết cho các ấn phẩm của hiệp hội, thế chỗ của Richard Ely, người sáng lập cuộc vận động và là người có tầm ảnh hưởng lớn. Năm 1892, Ely đã cố nắm lại quyền kiểm soát tổ chức mà ông đã giúp sáng lập, nhưng ông đã thất bại; sau đó ông đã đồng ý từ chức. Charles Dunbar thuộc Đại học Harvard, một nhà kinh tế học của trường phái truyền thống, nhận chức chủ tịch. Từ đó, AEA không còn là cái mà Ely đã hy vọng từ ngày đầu sáng lập ra nó: Đó không còn là một lực lượng có ý thức hệ thống nhất chống lại tự do kinh tế, cũng không phải là một hiệp hội trên thực tế của các nhà kinh tế học yêu cầu các nhà tuyển dụng ở đại học hoặc chính phủ phải tôn trọng quyền tự do tri thức của các thành viên của mình. Thay vào đó, hiệp hội đã trở thành một hiệp hội học thuật chuyên nghiệp theo phương thức hiện đại: tài trợ các hội nghị và các ấn phẩm, tập hợp dữ liệu, áp đặt các tiêu chuẩn về tư cách thành viên của hội, và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp.
Ban đầu, khi AEA được sáng lập, những người sáng lập coi sự bất bình đẳng là một chủ đề đáng để nghiên cứu nghiêm túc và là một vấn đề chính sách, thậm chí là một cuộc khủng hoảng, đòi hỏi phải có một giải pháp. Tuy nhiên, khi hiệp hội theo hướng ôn hòa, thì quan điểm đó dần dần biến mất. Vào giữa thế kỷ 20, quan điểm khách quan đang thống trị kinh tế học đã nói lên một câu chuyện đặc biệt về sự bất bình đẳng – đó không phải là vấn đề lớn, vì nó sẽ biến mất theo thời gian. Và thậm chí nếu đó là một vấn đề, thì không thể làm được gì nhiều mà không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của nền kinh tế.
Emmanuel Saez (1972-)
Simon Kuznets (1901-1985)
Trọng tâm của sự nổi lên những ý tưởng này là công trình mang tính đột phá của Simon Kuznets vào năm 1953, “Shares of Upper Income Groups in Income and Savings [Tỉ phần của các nhóm có thu nhập cao trong tổng thu nhập và tiết kiệm]”, nghiên cứu sự giảm bớt bất bình đẳng trong nửa đầu của thế kỷ 20. Kuznets đã sử dụng các dữ liệu thuế tương tự như các dữ liệu được Thomas Piketty và Emmanuel Saez sử dụng gần đây, và diễn giải những phát hiện này trong bài diễn văn của ông vào năm 1954 với tư cách chủ tịch AEA, hàm ý rằng sự bất bình đẳng đầu tiên sẽ tăng lên, rồi giảm xuống khi nền kinh tế phát triển. Điều này vạch ra cái được gọi là đường cong Kuznets, được ông gợi ý là do sự biến đổi “tự nhiên” từ khu vực nông nghiệp sang chế tạo sản xuất, và là do sự đô thị hóa đi kèm theo đó. Ông lập luận rằng sự biến đổi này có thể được lặp lại ở các nước khác khi các nước ấy phát triển. Lý thuyết của ông đưa ra một dự báo lạc quan đặc biệt đối với các nền kinh tế thuộc địa và hậu thuộc địa vẫn còn bị sa lầy trong cảnh nghèo đói. Có vẻ như ông gợi ý rằng chắc chắn, họ có thể là người thua cuộc trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, nhưng cuối cùng họ sẽ trở nên giàu hơn, miễn là họ tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa tư bản.
Thomas Piketty (1971-)
Diễn giải lạc quan của Kuznets về mối quan hệ giữa sự bất bình đẳng và sự phát triển kinh tế xung đột với chính kinh nghiệm sống của ông – hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc Đại suy thoái đã gây thiệt hại cho các di sản thừa kế trong nửa đầu của thế kỷ 20, chứ không phải là sự biến đổi liên ngành. Trong cuốn Capital in the Twenty-First Century [Tư bản trong thế kỷ XXI] (Harvard University Press, 2014), bản thân Piketty đã có những lời lẻ nghiêm khắc dành cho Kuznets, về động lực của ông ta, và thái độ đối với sự bất bình đẳng mà ông ta đã sản sinh ra trong giới kinh tế học:
Khi trình bày một lý thuyết lạc quan như vậy trong bối cảnh của một “bài diễn văn với tư cách là chủ tịch” trước một hiệp hội chuyên nghiệp lớn của các nhà kinh tế học Hoa Kỳ, một cử tọa có xu hướng tin tưởng và phổ biến những tin tức tốt lành được phát biểu từ nhà lãnh đạo uy tín của họ, [Kuznets] biết rằng ông sẽ có sức ảnh hưởng đáng kể… Để đảm bảo mọi người hiểu rõ đâu là những được mất, ông cẩn thận nhắc nhở người nghe rằng những dự đoán lạc quan của ông chỉ đơn giản là duy trì các nước kém phát triển “trong quỹ đạo của thế giới tự do”. Sau đó, phần lớn lý thuyết về đường cong Kuznets là một sản phẩm của cuộc Chiến tranh Lạnh.
Kết luận của Kuznets có vẻ như biện minh cho việc loại bỏ chủ đề bất bình đẳng khỏi nghị trình nghiên cứu kinh tế học, như là một vấn đề sẽ tự thân giải quyết – và như thế ngày càng như vậy. Không có thách thức nghiêm trọng nào đối với dự đoán của đường cong Kuznets về việc sự bất bình đẳng nói chung đã đạt đến một mức tối thiểu vĩnh viễn. Tệ hơn nữa, nếu một lý thuyết như vậy nổi lên và hàm ý những hành động khả thi để đảo ngược sự bất bình đẳng, thì những người ủng hộ nó có nhiều khả năng đã sợ hãi và xa lánh nó, như Hadley, người đã khôn ngoan nhận ra điều đó khi ông kìm nén việc gia nhập AEA ngay từ đầu.
Hơn 125 năm kể từ khi AEA được thành lập, các cơ sở cấp tiến của nó dường như đang hồi sinh. Việc đánh giá lại kinh tế học cổ điển được tiến hành trong những năm gần đây, đã được nhấn mạnh trong tác phẩm của Piketty, Capital in the Twenty-First Century [Tư bản trong thế kỷ XXI], trong đó có nhiều lời khắc nghiệt đối với tính bảo thủ hạn hẹp về mặt phương pháp luận và tính tự hấp thu của kinh tế học và chi phí của chúng: sự thiếu vắng một lý thuyết có tính thuyết phục về sự bất bình đẳng đang gia tăng, tính cơ động xã hội theo chiều đi xuống và các bệnh lý phát sinh – và, khi thiếu một lý thuyết như vậy, thì người ta sẽ khăng khăng nhấn mạnh rằng những hiện tượng này hoặc không tồn tại hoặc không quan trọng.
Adam Smith (1723-1790)
Cuốn sách của Piketty chỉ là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất của sự dịch chuyển gần đây của kinh tế học khỏi những hạn chế và thành kiến được chấp nhận rộng rãi của lý thuyết. Xu hướng trí thức chung hơn trong lĩnh vực này là hướng tới thường nghiệm, với suy luận có tính thuyết phục về nhân quả, điều kiện thiết yếu của một nghiên cứu độc đáo và tốt. Cái gọi là cuộc cách mạng dữ liệu (hoặc, như hai môn đồ nổi tiếng nhất của nó, Joshua D. Angrist và Jörn-Steffen Pischke, đã gọi nó, “cuộc cách mạng đáng tin cậy”) được thực hiện bởi sự tính toán phức tạp và tính sẵn có của dữ liệu. Nhưng nó cũng được thúc đẩy bởi sự không tin ngày càng tăng vào cách làm cũ – bắt đầu từ cân bằng cạnh tranh, toán học hoá bàn tay vô hình của Adam Smith bằng cách tổng gộp sự ích kỷ cá nhân thành phúc lợi xã hội và tìm kiếm thực tế nhằm tìm ra những câu chuyện phù hợp làm bằng chứng cho thao tác hiền lành này của lý thuyết. Bước ngoặt mới trong kinh tế học cho thấy các nhà nghiên cứu tìm ra các thử nghiệm tự nhiên (hoặc tiến hành những thí nghiệm riêng của họ) như là những kiểm định của một lý thuyết này so với một lý thuyết khác.
Trường hợp đáng chú ý của phương pháp mới này bao gồm nghiên cứu mới về tiền lương tối thiểu, gieo sự ngờ vực đối với sự đồng thuận cũ cho rằng các mức lương tối thiểu sẽ làm giảm việc làm; các cuộc điều tra về hiệu ứng của tự do hóa thương mại, đặt trọng tâm vào các tác động của việc tự do hoá này trên thị trường lao động; và các cân nhắc thận trọng về những thay đổi trong chính sách thuế để ước tính hiệu ứng trên tổng sản phẩm, cung lao động, tích luỹ tài sản và đầu tư. Bằng nhiều cách, cuộc cách mạng dữ liệu lặp lại thách thức về tri thức mà thế hệ của AEA đã mang lại cho kinh tế học suy diễn như đã từng được thực hành: Các công cụ và cách tiếp cận mới dựa trên dữ liệu đã gieo sự ngờ vực đối với các cách làm cũ. Chính thực tế cho rằng một cuộc cách mạng tương tự về nhận thức luận đang được tiến hành tự thân nó là bằng chứng cho rằng thời kì đứt quãng là một thoái trào; hơn nữa, nó thách thức quan niệm bản thân của phần lớn các nhà kinh tế học cho rằng lĩnh vực kinh tế học đã có một tiến trình tiến bộ.
Việc những ý tưởng cấp tiến của Richard Ely bị đẩy ra ngoài lề là do những đồng nghiệp của ông, và cũng chính các nhà kinh tế học mới có thể đảo ngược sự đẩy ra ngoài lề các quan điểm thách thức của cải của những người đương nhiệm. Trái với các ngành khoa học xã hội khác, có thể nói là thiên về cánh tả, các nhà kinh tế học nổi tiếng về tính đa dạng của ý thức hệ, nếu không muốn nói là thiên về chủ nghĩa bảo thủ, khi chính xác là cách thức mà các nghiên cứu của họ được tài trợ một cách hào phóng tại các trường kinh doanh có uy tín và tại các phòng khoa hàng đầu. Thật khó để không thể kết luận rằng khi xua đuổi chủ nghĩa cấp tiến khỏi AEA và khỏi kinh tế học dòng chính, những ai làm việc này đã đạt được uy thế to lớn về tri thức và sự tán thành của giới tinh hoa bằng việc từ bỏ công cuộc tìm kiếm vô tư nhằm tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi gây tranh cãi nhiều nhất trong kinh tế học.
Việc họ từ bỏ “sự biện hộ” dưới chiêu bài “tính khách quan” chỉ đặt ra câu hỏi về sự khác biệt này thực sự có ý nghĩa gì trong thực tế. Có lẽ tính khách quan hiện tại không đòi hỏi giới học giả phải phủ nhận sự biện hộ một cách ồn ào. Trên thực tế, nó có thể đòi hỏi sự ngược lại.
Marshall Steinbaum
Bernard Weisberger (1922-)
Marshall Steinbaum là một nhà kinh tế học cao cấp và nghiên cứu sinh tại Viện Roosevelt. Ông là đồng biên tập viên của cuốn sách sắp ra mắt After Piketty: The Agenda for Economics and Inequality [Thời kỳ hậu Piketty: Nghị trình cho kinh tế học và bất bình đẳng] (Harvard University Press).
Bernard Weisberger là một nhà sử học đã tham gia giảng dạy tại Đại học Rochester và Đại học Chicago. Ông có nhiều công trình được xuất bản, trong đó có cuốn The La Follettes of Wisconsin: Love and Politics in Progressive America [La Follettes Wisconsin: Tình yêu và Chính trị trong một nước Mỹ tiến bộ] (Đại học Wisconsin Press, 1994). Các phần của tiểu luận này đã được đăng trước đó trong tờ Democracy: A Journal of Ideas [Dân chủ: Nhật báo của các ý tưởng].
Một phiên bản của bài viết này đã được đăng trong số ra ngày 09 tháng 12 năm 2016.

 

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

 

Nguồn: When Economics Was Radical, THE CHRONICLE of HIGHER EDUCATION, December 04, 2016.

——————–&&&——————-

Thế giới đang thổi phồng những ưu điểm của công nghệ blockchain?

Thế giới đang thổi phồng những ưu điểm của công nghệ blockchain?

(Nguồn: http://cafef.vn)

Mark Gates, tác giả cuốn sách ‘Blockchain – Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts and the future of money’ đã đề cập tới một số điểm bất ổn của công nghệ này.

Mặc dù đã giảm khoảng 30% so với mức đỉnh hơn 19.000 USD/bitcoin thiết lập hồi giữa tháng 12/2017, giá của đồng tiền mật mã này hiện tại cũng đã tăng hơn 13 lần sau 1 năm và vẫn chưa chấm dứt cơn sốt mà nó gây ra trên toàn thế giới.

Từ khóa ‘bitcoin’ thậm chí còn là một trong hai từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất của hạng mục Tin tức (News) trong năm 2017, trong tổng số 15 hạng mục được Google công bố gần đây .

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính tiền tệ không đánh giá cao giá trị của đồng tiền mật mã này. Đặc biệt, Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, và Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, còn thẳng thắn tuyên bố Bitcoin là một trò lừa đảo và cho rằng những ai ‘đầu tư’ vào đồng tiền này sớm muộn cũng sẽ mất trắng số tiền mình có.

Trong khi bitcoin nhận được nhiều ý kiến tiêu cực, thì blockchain, công nghệ đứng đằng sau nó, đã trở thành thuật ngữ quan trọng thường được nhắc tới trong các cuộc bàn luận về công nghệ. Các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính hầu như không quan tâm tới bitcoin, nhưng họ bắt đầu chú ý tới công nghệ blockchain.

Những người ủng hộ công nghệ blockchain vẫn không ngừng ca tụng về các lợi ích mang tính đột phá mà công nghệ này mang lại. Họ thậm chí còn cho rằng những đột phá này có thể là bước ngoặt công nghệ sẽ thay đổi nhiều ngành công nghiệp.

Họ không ngừng nói về những lợi ích của công nghệ blockchain như tính minh bạch, loại bỏ được các đơn vị trung gian, tính phi tập trung, độ bảo mật, tiết kiệm chi phí hay tăng tốc độ giao dịch.

Phải chăng công nghệ blockchain không có bất kỳ một nhược điểm nào? Đây có thực sự là công nghệ đột phá và sẽ thay đổi một loạt ngành công nghiệp giống như những người ủng hộ nó ca tụng?

Mới đây, Mark Gates, tác giả cuốn sách ‘Blockchain – Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts and the future of money’ (Tạm dịch: Blockchain – Giới thiệu về công nghệ blockchain, bitcoin, tiền mật mã, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ) đã đề cập tới một số điểm bất ổn của công nghệ này.

Thiếu tính riêng tư

Xuất phát từ tính phi tập trung, blockchain là một mạng lưới trong đó tất cả các giao dịch trong mạng lưới đó đều có thể được truy xuất ngược bởi bất kỳ thành viên nào. Nếu bạn thanh toán hàng hóa tại một cửa hàng mà mạng thanh toán tại cửa hàng được sử dụng công nghệ blockchain, chủ cửa hàng có thể thấy giao dịch đó trên blockchain và dễ dàng truy xuất xem khoản tiền đó được gửi từ ví nào. Thậm chí, họ còn có thể kiểm tra số dư tài khoản đó cũng như toàn bộ các giao dịch gửi, rút tiền hoặc thanh toán khác từ tài khoản của bạn.

Ý tưởng về một blockchain phi tập trung cung cấp rõ ràng, công khai từng giao dịch đơn lẻ trong mạng lưới đã trở thành nỗi lo lắng của nhiều người. Điều này cũng gây ái ngại rằng nhiều máy tính hoạt động trên mạng lưới blockchain quy mô lớn tại những quốc gia như Nga hay Trung Quốc, nơi tình trạng tội phạm công nghệ cao và thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng để gây hại cho những người sinh sống và khách du lịch tới các quốc gia đó.

Mặc dù có nhiều blockchain phi tập trung cung cấp mức độ bảo mật giao dịch cao hơn hoặc giới hạn người có thể truy cập để theo dõi thông tin, nhưng Bitcoin, Ethereum và nhiều đồng tiền mật mã khác không vận hành theo cách đó và hiện tại không có kế hoạch tăng cường tính riêng tư cho giao dịch hay tài khoản.

Những vấn đề về bảo mật

Trong các hệ thống bảo mật thông qua bên trung gian, chẳng hạn như ngân hàng, nếu một người quên mất mật khẩu, họ có thể nhờ ngân hàng nơi họ mở tài khoản cấp lại bằng cách xác thực tại chi nhánh. Tuy nhiên, trong mạng lưới blockchain không có bên trung gian (Peer-to-Peer), một người quên mất khóa cá nhân của mình sẽ không có cách nào truy cập vào khoản tiền của họ.

Tính bảo mật quá cao này đôi khi gây rắc rối cho người sử dụng. Một số người thậm chí còn lưu mã khóa cá nhân bằng tin nhắn, email hoặc chép ra giấy, điều này có thể tạo ra các lỗ hổng bảo mật, và biến sự an toàn thành không an toàn.

Một thanh niên người Anh tên James Howells gần đây trở nên nổi tiếng sau khi cho biết anh đã tình cờ vứt bỏ một ổ cứng cũ chứa mã khóa hơn 7.000 bitcoin, tương đương gần 100 triệu USD với giá hiện tại.

Rủi ro từ tấn công quá bán

Một giao dịch trong mạng lưới blockchain sẽ được ghi lại nếu trên 50% số máy trong mạng lưới xác nhận nó là đúng. Sau khi đã được ghi lại, giao dịch đó gần như sẽ không thể bị thay đổi, trừ khi có ít nhất trên 50% số máy trong mạng lưới cùng xác nhận giao dịch đó.

Về mặt thực tế, việc này rất khó xảy ra. Tuy nhiên trên lý thuyết, nếu một người (hoặc nhóm người) có khả năng kiểm soát trên 50% số máy trong mạng lưới blockchain, họ có thể kiểm soát được các giao dịch trên mạng lưới này.

Một cuộc tấn công quá bán trên mạng lưới blockchain thường được coi là bất khả thi trong thực tế vì để kiểm soát một số lớn trên mạng lưới lưới là rất khó khăn. Tuy nhiên, có nhiều trang trại khai thác khổng lồ đặt tại Trung Quốc, Nga và nhiều nơi khác trên thế giới nắm quyền kiểm soát phần lớn công suất tính toán trong mạng lưới blockchain. Nếu những trang trại khai thác khổng lồ này liên kết lại với nhau, họ có khả năng chiếm dụng mạng lưới blockchain và thao túng vì lợi ích riêng.

Chi phí khai thác các khối mới ngày càng tăng

 Thuật toán bằng chứng xử lý (Proof of Work) mà nhiều mạng lưới blockchain sử dụng yêu cầu chứng thực rằng các nguồn lực và công suất tính toán được đóng góp vào mạng lưới trước khi một khối được bổ sung vào mạng. Bằng chứng này được thể hiện dưới dạng lời giải cho một mảnh ghép được thêm vào khối để mạng lưới xác nhận xem có chính xác hay không. Giải đáp mảnh ghép này cần điện năng và công suất tính toán ngày càng lớn.

GIáo sư John Quiggin thuộc Đại học Queensland đã tính ra rằng cứ nửa giờ, mạng Bitcoin sử dụng một lượng điện năng gần tương đương với lượng điện các hộ gia đình bình thường tại Mỹ tiêu thụ trong một năm. Giả định mỗi hộ bình thường tại Mỹ tiêu thụ tự 10.000 đến 12.000 kWh mỗi năm, lượng điện này gần bằng lượng điện cần thiết để tạo ra 4 Bitcoin.

Hơn nữa, độ khó của các khối mới của mạng blockchain ngày càng tăng, nên lượng tiêu thụ điện năng cũng sẽ tăng, điều này khiến chi phí càng cao và đòi hỏi càng nhiều nguồn lực để vận hành blockchain sử dụng thuật toán bằng chứng xử lý (Proof of Work) trên quy mô lớn.

Thiếu khả năng mở rộng

Cứ mỗi 10 phút sẽ có một khối mới được bổ sung vào blockchain bitcoin. Mỗi khối chứa khoảng 2.000 giao dịch, tức là mạng lưới bitcoin hiện xử lý được khoảng 3 giao dịch mỗi giây. Vì kích thước khối hạn chế nên mạng lưới bitcoin chỉ có khả năng xử lý tối đa 7 giao dịch mỗi giây. Đây là con số quá nhỏ so với số lượng giao dịch mỗi giây mà các định chế tài chính lớn đang xử lý. Chẳng hạn, VISA sử dụng mạng lưới IBM có khả năng thực hiện trên 20.000 giao dịch mỗi giây.

Một vấn đề khác hạn chế khả năng mở rộng ứng dụng của blockchain. Khi một người đi mua hàng và thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhưng không đủ tiền trong thẻ để thanh toán, giao dịch đó sẽ bị từ chối. Mạng lưới sử dụng công nghệ blockchain không có khả năng này.

Nếu mỗi giao dịch trên blockchain bitcoin sẽ cần tối thiểu 10 phút mới bổ sung vào blockchain nên các công ty có thể sẽ phải chờ nhiều khối được thêm vào hơn trước khi xác nhận giao dịch, để đảm bảo rằng giao dịch sẽ không bị đảo chiều.

Nhiều người nhắc đến viễn cảnh công nghệ blockchain sẽ biến đổi hoàn toàn thế giới. Tuy nhiên trong thực tế, ngay cả khi mọi người muốn sử dụng bitcoin và hệ thống dựa trên nền tảng blockchain, nhiều người vẫn ưa thích các phương thức cũ. Chẳng hạn, nhiều người vẫn sẽ sử dụng tài khoản tại một ngân hàng được bảo mật bởi ngân hàng hơn là tự mình phải lưu trữ các mã khóa.

Suy cho cùng, công nghệ blockchain là cách thức mới để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, công nghệ này chưa thể là giải pháp cho mọi vấn đề trên thế giới. Vì thế những người quan sát, người nghiên cứu, người ứng dụng công nghệ này cần phải khách quan khi đánh giá tiềm năng của blockchain, đặc biệt là tỉnh táo trước cơn sốt đầu cơ tiền số.

Quang Huân

Theo Trí thức trẻ

——————&&&—————