Độ tin cậy và Độ chính xác trong Nghiên cứu Định tính & Nghiên cứu Định lượng

Tìm hiểu Độ tin cậy và Độ chính xác trong Nghiên cứu Định tính

(Tác giả: Nahid Golafshani – Người dịch: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương – Nguồn: http://sotaynghiencuu.blogspot.com)

Độ tin cậy và độ chính xác được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu định lượng và giờ đây chúng đang được cân nhắc lại để sử dụng trong mẫuhình (paradigm) nghiên cứu định tính. Vì độ tin cậy và độ chính xác bắt nguồn từ quan điểm thực chứng (positivist perspective), do đó, chúng nênđược định nghĩa lại để sử dụng trong cách tiếp cận tự nhiên (naturalistic approach). Cũng giống n độ tin cậy và độ chính xác dùng trong nghiên cứu định lượng nhằm cung cấp bàn đạp để kiểm tra những gì mà hai thuật ngữ này muốn nói trong mẫu hình nghiên cứu định tính, kiểm tra chéo (triangulation) dùng trong nghiên cứu định lượng nhằm kiểm tra độ tin cậy và độ chính xác cũng có thể làm sáng tỏ một số cách để kiểm trahoặc tối đa hóa độ tin cậy và độ chính xác của nghiên cứu định tính. Do đó, độ tin cậy, độ chính xác và kiểm tra chéo, nếu chúng là những khái niệm nghiên cứu phù hợp, đặc biệt là từ góc nhìn định tính, phải được định nghĩa lại để phản ánh các cách phát hiện ra sự thật.

Từ khóa: Độ tin cậy, Độ chính xác, Kiểm tra chéo, Ý niệm (Construct), Định tính, và Định lượng

Bài viết này bàn về việc sử dụng độ tin cậy và độ chính xác trong mẫuhình nghiên cứu định tính. Đầu tiên sẽ thảo luận ý ​​nghĩa của nghiên cứu định lượng và định tính. Thứ hai, thảo luận độ tin cậy và độ chính xác dùng trong nghiên cứu định lượng như là bàn đạp để kiểm tra những gì mà hai thuật ngữ nàymuốn nói và cách chúng được kiểm tra trong mẫu hình nghiên cứu định tính. Bài viết kết luận bằng việc dùng kiểm tra chéo trong hai mẫu hình (định lượng và định tính) cho thấy những thay đổi này có ảnh hưởng như thế nào đến sự hiểu biết của chúng ta về độ tin cậy, độ chính xác và kiểm tra chéo trong các nghiên cứu định tính.

Nghiên cứu Định lượng là gì?

            Nhà nghiên cứu sử dụng nghiên cứu thực chứng logic hoặc nghiên cứuđịnh lượng sẽ dùng các phương pháp thí nghiệm (experimental methods) vàphương pháp định lượng để kiểm tra những giả thuyết được tổng quát hóa(Hoepfl, 1997), và họ cũng nhấn mạnh việc đo lường và phân tích mối quan hệnhân quả giữa các biến (Denzin và Lincoln, 1998). Để minh họa ý nghĩa củanghiên cứu định lượng trong việc giải thích các vấn đề xã hội, Bogdan và Biklen(1998) lưu ý:
Biểu đồ và đồ thị minh họa các kết quả của nghiên cứu, và các nhà bình luận dùng các từ như “biến”, “tổng thể” và “kết quả” như một phần từ vựng hàng ngày của họ… ngay cả khi chúng ta không bao giờ biết tất cảcác thuật ngữ này có nghĩa là gì …[nhưng] chúng ta biết rằng đây là một phần của quá trình nghiên cứu. Công trình nghiên cứu, sau đó sẽ được công bố rộng rãi, là một từ đồng nghĩa với nghiên cứu định lượng (tr.4).

Nghiên cứu định lượng cho phép người nghiên cứu làm quen với vấn đề hoặc khái niệm được nghiên cứu, và có thể tạo ra các giả thuyết sẽ được kiểm tra. Trong mẫu hình này: (1) nhấn mạnh vào sự kiện (facts) và nguyên nhân củahành vi (Bogdan & Biklen, 1998), (2) thông tin dưới dạng các con số có thểđược định lượng và tính toán, (3) phương pháp toán học là cách thức để phân tích các dữ liệu số và (4) kết quả cuối cùng được trình bày dưới dạng các thuật ngữ thống kê (Charles, 1995).

Nói chung, nghiên cứu định lượng “… được hỗ trợ bởi mẫu hình thực chứng hay mẫu hình khoa học, đưa chúng ta đến suy nghĩ rằng thế giới được tạobởi các sự kiện có thể quan sát, đo lường được” (Glesne & Peshkin, 1992, tr.6)mặc dù giả định cho rằng “sự kiện xã hội (social facts) là thực tại khách quan”và “các biến có thể… được xác định và các mối quan hệ có thể đo lường được”(tr.7) là có vấn đề. Khái niệm “đo lường” có nghĩa là tìm hiểu, chẳng hạn, vấn đề giáo dục bằng cách người quan sát sẽ thực hiện quá trình được gọi là “đo lường”thế giới vật chất (Crocker & Algina, 1986). Stevens (1946) định nghĩa đo lườnglà việc gán con số cho các đối tượng hoặc sự kiện theo nguyên tắc nào đó. Từcác định nghĩa này, ta có thể thấy đo lường nhất thiết phải khách quan, có thểđịnh lượng và có liên quan đến thống kê. Nói một cách đơn giản, đo lường là đang nói về các con số, dữ liệu khách quan.

Nhà nghiên cứu định lượng cố gắng phân chia và phân định hiện tượngthành các phạm trù (categories) phổ biến hoặc có thể đo lường được mà các loại này có thể được áp dụng cho tất cả các đối tượng hoặc tình huống tương tự hay mở rộng (Winter, 2000). Trong nỗ lực của mình, phương pháp của người nghiên cứu liên quan đến việc “sử dụng các biện pháp chuẩn sao cho các quan điểm và kinh nghiệm khác nhau của con người có thể đặt vừa vào một số giới hạn cácphạm trù tương ứng đã được xác định trước và được gán các con số” (Patton, 2001, tr.14 ). Ví dụ, một nhà nghiên cứu định lượng có thể chuẩn bị danh sách các hành vi sẽ được kiểm tra hoặc đánh giá bởi người quan sát bằng cách dùng lịch trình đã định trước hoặc con số (thang đo) như là công cụ trong phương pháp nghiên cứu của mình. Do đó, người nghiên cứu định lượng cần xây dựngcông cụ được quản lý bằng cách thức chuẩn hóa theo các thủ tục đã định trước.Nhưng câu hỏi đặt ra là công cụ đo lường có đo được những gì cần phải đo hay không. Theo nghĩa rộng nhất, ta sẽ tập trung vào việc kiểm tra (test) (Crocker &Algina, 1986) hoặc độ chính xác của công cụ. Tầm quan trọng của việc kiểm tra này là để đảm bảo khả năng nhân rộng hoặc lặp lại của kết quả.

Độ tin cậy  Độ chính xác trong Nghiên cứu Định lượng

            Độ tin cậy và độ chính xác là công cụ nhận thức cơ bản theo trường phái thực chứng

(Watling, theo Winter, 200, tr.7)

Độ tin cậy

Joppe (2000) định nghĩa độ tin cậy như sau:

… Mức độ mà tại đó kết quả không thay đổi theo thời gian và đại diện chính xác cho tổng thể được nghiên cứu được gọi là độ tin cậy và nếu kết quả nghiên cứu có thể được sao chép theo phương pháp luận tương tự,khi đó, công cụ nghiên cứu được xem là đáng tin cậy (tr.1).

Thể hiện trong trích dẫn này là ý tưởng nhân rộng hoặc lặp lại kết quả hoặc quan sát.

Kirk và Miller (1986) xác định ba kiểu độ tin cậy trong nghiên cứu định lượng: (1) mức độ mà tại đó phép đo vẫn giữ nguyên khi được lặp đi lặp lại; (2) sự ổn định của phép đo theo thời gian; và (3) sự giống nhau của các phép đo trong một khoảng thời gian nhất định (tr.41-42).

Charles (1995) vẫn bám vào ý tưởng cho rằng sự nhất quán – mà tại đócác mục [kiểm tra] trong bảng câu hỏi được trả lời hoặc điểm riêng lẻ vẫn còn tương đối giống nhau – có thể được xác định thông qua phương pháp kiểm tra-táikiểm tra (test-retest method) tại hai thời điểm khác nhau. Trên thực tế, thuộc tính này của công cụ được gọi là tính ổn định. Nếu chúng ta đang đề cập phép đo ổn định thì cũng nên đề cập tương tự đối với kết quả. Mức độ ổn định cao cho thấy mức độ tin cậy cao, có nghĩa là kết quả có thể lặp lại được. Joppe, (2000) phát hiện có vấn đề xảy ra đối với phương pháp kiểm tra-tái kiểm tra có thể làm cho công cụ không đáng tin cậy ở mức độ nào đó. Bà giải thích rằng phương pháp kiểm tra-tái kiểm tra có thể tùy thuộc vào cảm nhận của người trả lời đối với vấn đề mang tính chủ quan, và do đó ảnh hưởng đến các câu trả lời nhất định. Chúng ta không thể chắc chắn rằng những ảnh hưởng bên ngoài là không đổi, chẳng hạnnhư sự thay đổi của thái độ. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt trong các câu trả lời. Tương tự như vậy, Crocker và Algina (1986) lưu ý rằng khi người trả lờitrả lời một loạt các mục kiểm tra, số điểm thu được chỉ đại diện cho một mẫugiới hạn các hành vi. Kết quả là, điểm số có thể thay đổi bởi đặc trưng nào đócủa người trả lời, có thể dẫn đến sai sót trong đo lường. Những lỗi kiểu này sẽ làm giảm tính chính xác và tính nhất quán của công cụ và điểm kiểm tra. Do đó, trách nhiệm của người nghiên cứu là đảm bảo tính nhất quán và chính xác caocủa các bài kiểm ra và điểm số. Vì vậy, Crocker và Algina (1986) cho rằng, “người soạn bài kiểm tra có trách nhiệm trong việc trình bày độ tin cậy của điểm từ các bài kiểm tra của họ” (tr.106).

Mặc dù người nghiên cứu có thể chứng minh khả năng lặp lại và tínhnhất quán nội tại của công cụ nghiên cứu, và do đó, là độ tin cậy, bản thân công cụ có thể không được chấp nhận.

Độ chính xác

Các tiêu chuẩn truyền thống áp dụng cho độ chính xác có nguồn gốc từtruyền thống thực chứng, và ở chừng mực nào đó, trường phái chứng thực đượcđịnh nghĩa bởi lý thuyết về độ chính xác. Trong thuật ngữ thực chứng, độ chính xác nằm giữa, và là kết quả và đỉnh cao của các khái niệm kinh nghiệm khác – có thể kể một vài khái niệm đó như luật phổ quát, bằng chứng, khách quan, sự thật, thực tế, diễn dịch, suy luận, sự kiện và dữ liệu toán học (Winter, 2000).

Joppe (2000) đưa ra lời giải thích về độ chính xác trong nghiên cứu định lượng:

Độ chính xác xác định xem thực sự nghiên cứu có đo lường được cái mà nó dự định đo lường hay không hoặc tính chính xác của kết quả nghiên cứu như thế nào. Nói cách khác, công cụ nghiên cứu có cho phép bạn nhắm vào tâm điểm của đối tượng nghiên cứu hay không? Các nhà nghiên cứu nói chung xác định độ chính xác bằng cách hỏi một loạt các câu hỏi, và thường sẽ tìm kiếm câu trả lời trong các nghiên cứu của người khác (tr.1).

Wainer và Braun (1998) mô tả độ chính xác trong nghiên cứu định lượngnhư là “độ chính xác về ý niệm” (“construct validity”). Construct là khái niệm, ý tưởng, câu hỏi hoặc giả thuyết ban đầu dùng để xác định dữ liệu nào sẽ được thu thập và thu thập như thế nào. Họ cũng khẳng định rằng các nhà nghiên cứu định lượng tích cực sẽ gây ra hoặc ảnh hưởng đến sự tác động lẫn nhau giữa ý niệmvà dữ liệu để xác nhận công trình điều tra của họ, thường là bằng cách áp dụng bài kiểm tra hoặc quá trình khác. Theo ý nghĩa này, sự tham gia của các nhà nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu sẽ làm giảm đáng kể độ chính xác của bài kiểm tra.

Các định nghĩa về độ tin cậy và độ chính xác trong phạm vi nghiên cứu định lượng cho thấy hai điểm: Thứ nhất, liên quan đến độ tin cậy, kết quả có thể nhân rộng hay không. Thứ hai, liên quan đến độ chính xác, phương tiện đolường có chính xác hay không và chúng đang thực sự đo lường cái mà chúng dự định đo lường hay không. Tuy nhiên, các khái niệm về độ tin cậy và độ chính xác dưới con mắt của nhà nghiên cứu định tính thì lại khác – họ khăng khăng cho rằng các khái niệm được định nghĩa về mặt định lượng này là chưa đầy đủ. Nói cách khác, các khái niệm được định nghĩa về mặt định lượng này có thể không áp dụng cho mẫu hình nghiên cứu định tính. Câu hỏi về khả năng nhân rộng kết quả không liên quan đến họ (Glesne & Peshkin, 1992), nhưng độ chính xác (Winter, 2000), độ tin cậy và khả năng chuyển giao (transferability) (Hoepf, 1997) cung cấp cách thức đánh giá kết quả của nghiên cứu định tính. Trong bối cảnh này, hai cách tiếp cận hay quan điểm nghiên cứu này cơ bản là các mẫuhình khác nhau (Kuhn, 1970).

Nghiên cứu Định tính là gì?

            Nghiên cứu định tính sử dụng cách tiếp cận tự nhiên (naturalistic approach) nhằm tìm hiểu các hiện tượng trong bối cảnh cụ thể, chẳng hạn như “thế giới thực [nơi] mà người nghiên cứu không cố gắng thao túng hiện tượngmà họ quan tâm (phenomenon of interest)” (Patton, 2001, tr.39). Nghiên cứu định tính, theo nghĩa rộng, có nghĩa là “bất kỳ loại nghiên cứu nào đưa ra các phát hiện không phải bằng phương pháp thống kê hoặc các phương pháp định lượng khác” (Strauss và Corbin, 1990, tr.17), thay vào đó, loại nghiên cứu này đưa ra các phát hiện từ bối cảnh thế giới thực nơi mà các “hiện tượng [mà họ] quan tâm phát triển một cách tự nhiên” (Patton, 2001, tr.39). Không giống nhưcác nhà nghiên cứu định lượng xác định nguyên nhân, dự đoán, và tổng quát hóacác phát hiện này, thay vào đó, các nhà nghiên cứu định tính làm sáng tỏ, tìmhiểu, và ngoại suy từ các tình huống tương tự (Hoepfl, 1997).

Phân tích định tính dẫn đến một loại kiến thức khác so với phân tích định lượng, vì một bên thì lập luận từ góc độ bản chất triết học nền tảng của mỗi mẫuhình, tận hưởng các cuộc phỏng vấn chi tiết và bên còn lại thì tập trung vào khả năng tương thích rõ ràng của các phương pháp nghiên cứu, “tận hưởng phần thưởng từ cả con số lẫn từ ngữ” (Glesne & Peshkin, 1992, tr.8). Điều này có nghĩa là các phương pháp chẳng hạn như phỏng vấn và quan sát chiếm ưu thếtrong mẫu hình (diễn giải) tự nhiên và bổ sung vào mẫu hình thực chứng (positive paradigm), nơi mà cuộc khảo sát được dùng theo mục đích ngược lại.Winter (2000) cho rằng trong khi các nhà nghiên cứu định lượng cố gắng táchbản thân mình ra khỏi quá trình nghiên cứu càng nhiều càng tốt thì các nhà nghiên cứu định tính lại chấp nhận sự tham gia và vai trò của họ trong nghiên cứu. Patton (2001) hỗ trợ ý tưởng về sự tham gia và “chìm” (immersion) vào nghiên cứu của người nghiên cứu bằng cách cho rằng thế giới thực có thể thay đổi và do đó, nhà nghiên cứu định tính nên có mặt trong những thay đổi này để ghi lại sự kiện trước và sau khi xảy ra thay đổi. Tuy nhiên, cả nhà nghiên cứuđịnh tính lẫn định lượng cần phải kiểm tra và chứng minh rằng nghiên cứu của họ là đáng tin cậy. Trong khi độ tin cậy trong nghiên cứu định lượng phụ thuộc vào việc xây dựng công cụ, thì trong nghiên cứu định tính, “các nhà nghiên cứu chính là công cụ” (Patton, 2001, tr.14). Vì vậy, có vẻ như khi các nhà nghiên cứuđịnh lượng nói đến độ chính xác và độ tin cậy của nghiên cứu, họ thường đề cậpđến một nghiên cứu nào đó là đáng tin cậy; trong khi độ tin cậy trong nghiên cứu định tính lại phụ thuộc vào khả năng và nỗ lực của người nghiên cứu. Mặc dù độ tin cậy và độ chính xác được xem xét riêng lẻ trong nghiên cứu định lượng, những thuật ngữ này lại không được xem riêng biệt trong nghiên cứu định tính. Thay vào đó, thuật ngữ này bao hàm cả, chẳng hạn như độ tin cậy, khả năng chuyển giao, và tính đáng tin cậy.

Độ tin cậy  Độ chính xác trong Nghiên cứu Định tính

            Để hiểu ý nghĩa của độ tin cậy và độ chính xác, thiết nghĩ cần phải trình bày các định nghĩa khác nhau về độ tin cậy và độ chính xác do nhiều nhà nghiên cứu định tính với các quan điểm khác nhau đưa ra.

Độ tin cậy

Mặc dù thuật ngữ “Độ tin cậy” là khái niệm dùng để kiểm tra hoặc đánh giá nghiên cứu định lượng nhưng ý tưởng này cũng thường được dùng trong tất cả các loại nghiên cứu. Nếu chúng ta xem ý tưởng kiểm tra là cách lấy thông tin thì sự kiểm tra quan trọng nhất của bất kỳ nghiên cứu định tính nào chính là chất lượng của nó. Một nghiên cứu định tính tốt có thể giúp chúng ta “hiểu được tình huống mà nếu không [có nó] sẽ khó hiểu hoặc mơ hồ” (Eisner, 1991, tr.58). Điều này lại liên quan đến khái niệm thế nào là một nghiên cứu định tính tốt khi mà độ tin cậy là khái niệm dùng để đánh giá chất lượng trong nghiên cứu định lượng với “mục đích giải thích” trong khi khái niệm chất lượng trong nghiên cứu định tính lại có mục đích “tạo ra sự hiểu biết/thông hiểu” (Stenbacka, 2001, tr.551). Sự khác biệt trong mục đích đánh giá chất lượng nghiên cứu trong định lượng và nghiên cứu định lượng là một trong những lý do mà khái niệm độ tin cậy là không thích hợp trong nghiên cứu định tính. Theo Stenbacka, (2001) “khái niệm độ tin cậy thậm chí còn gây hiểu lầm trong nghiên cứu định tính. Nếu độ tin cậy được xem là một tiêu chuẩn của nghiên cứu định tính, thì e là khá nhiều nghiên cứu sẽ không tốt” (tr.552).

Mặt khác, Patton (2001) cho rằng độ chính xác và độ tin cậy là hai yếu tốmà bất kỳ nhà nghiên cứu định tính nào cũng nên quan tâm trong khi thiết kếnghiên cứu, phân tích kết quả và đánh giá chất lượng nghiên cứu. Điều nàytương đương với câu hỏi “Làm thế nào người nghiên cứu có thể thuyết phụcđược rằng các phát hiện nghiên cứu của cuộc điều tra là đáng chú ý đến?”(Lincoln và Guba, 1985, tr.290). Để trả lời cho câu hỏi này, Healy và Perry(2000) khẳng định rằng chất lượng của một nghiên cứu trong mỗi mẫu hình nên được đánh giá bởi chính các thuật ngữ trong mẫu hình đó. Ví dụ, trong khi thuật ngữ Độ tin cậy và Độ chính xác là tiêu chí cần thiết để đánh giá chất lượng trongmẫu hình định lượng, thì trong mẫu hình định tính, các thuật ngữ Tính tin cậy(Credibility), Tính trung lập (Neutrality) hoặc Tính xác thực (Confirmability), Tính nhất quán (Consistency) hoặc Tính đáng tin (Dependability) và Khả năng áp dụng (Applicability) hoặc Khả năng chuyển giao (Transferability) phải là tiêu chí cần thiết để đánh giá chất lượng (Lincoln và Guba, 1985). Cụ thể hơn, vớithuật ngữ độ tin cậy trong nghiên cứu định tính, Lincoln và Guba (1985, tr.300) sử dụng “tính đáng tin” (“dependability”), trong nghiên cứu định tính thì từ nàyrất tương đồng với khái niệm “độ tin cậy” (“reliability”) trong nghiên cứu định lượng. Họ cũng nhấn mạnh “kiểm toán quá trình” (“inquiry audit”) (tr.317) là một trong những biện pháp có thể nâng cao tính đáng tin của nghiên cứu định tính. Biện pháp này có thể được dùng để kiểm tra tính nhất quán cho cả quá trìnhlẫn sản phẩm của nghiên cứu (Hoepfl, 1997). Trong bối cảnh đó, Clont (1992) vàSeale (1999) tán thành khái niệm tính đáng tin với khái niệm tính nhất quán hoặc độ tin cậy trong nghiên cứu định tính. Tính nhất quán của dữ liệu sẽ đạt được khicác bước nghiên cứu được xác nhận thông qua việc kiểm tra các mục như dữ liệu thô, sản phẩm thu nhỏ dữ liệu, và quá trình ghi chép (Campbell, 1996).

Để đảm bảo độ tin cậy trong nghiên cứu định tính, kiểm tra độ tin cậy là rất quan trọng. Seale (1999), trong khi phát hiện các nghiên cứu có chất lượng tốt thông qua độ tin cậy và độ chính xác trong nghiên cứu định tính, khẳng định rằng “tính đáng tin cậy của báo cáo nghiên cứu nằm ở trung tâm của các vấn đềthường được thảo luận – đó là độ chính xác và độ tin cậy” (tr.266). Khi đánh giá(kiểm tra) công trình nghiên cứu định tính, Strauss và Corbin (1990) cho rằng“tiêu chuẩn thông thường của “khoa học tốt”… đòi hỏi phải định nghĩa lại để phù hợp với thực tế của nghiên cứu định tính” (tr.250).

Ngược lại, Stenbacka (2001) lập luận rằng trong khi vấn đề độ tin cậy liên quan đến các phép đo lường thì nó lại không liên quan trong nghiên cứu định tính. Bà cho biết thêm vấn đề của độ tin cậy đó là việc không phù hợp trong đánh giá chất lượng của nghiên cứu định tính. Do đó, nếu nó được sử dụng thì khi đó “e rằng hậu quả là khá nhiều nghiên cứu không tốt” (tr.552).

Mở rộng phạm vi khái niệm hóa độ tin cậy và khám phá sự phù hợp củađộ tin cậy và dộ chính xác trong nghiên cứu định tính, Lincoln và Guba (1985)cho rằng: “Do không thể có độ chính xác mà không có độ tinh cậy, một sự chứng minh của khái niệm trước [độ chính xác] là đủ để thiết lập khái niệm sau [độ tin cậy]” (tr.316). Patton (2001) với mối quan tâm đến khả năng và kỹ năng của người nghiên cứu trong nghiên cứu định tính cũng cho rằng độ tin cậy là hệ quả của độ chính xác trong một nghiên cứu.

Độ chính xác

             Khái niệm độ chính xác được mô tả bằng một loạt các thuật ngữ trong nghiên cứu định tính. Khái niệm này không phải là một khái niệm duy nhất, cố định hoặc phổ quát mà là “khái niệm tùy thuộc (contingent construct), khôngtách khỏi nền tảng các quy trình và mục đích của phương pháp luận và dự ánnghiên cứu cụ thể” (Winter, 2000, tr.1). Mặc dù một số nhà nghiên cứu định tính đã lập luận rằng khái niệm độ chính xác không áp dụng cho nghiên cứu định tính, nhưng đồng thời, họ cũng nhận ra sự cần thiết phải có kiểu kiểm tra hoặc đo lường chất lượng nào đó cho nghiên cứu của mình. Ví dụ, Creswell & Miller (2000) cho rằng độ chính xác chịu ảnh hưởng bởi nhận thức của người nghiên cứu về độ chính xác trong nghiên cứu và sự lựa chọn giả định mẫu hình. Kết quả là, nhiều nhà nghiên cứu đã phát triển khái niệm riêng của họ về độ chính xác và thường tạo ra hoặc sử dụng những thuật ngữ mà họ cho là thích hợp hơn, chẳng hạn như chất lượng (quality), tính chặt chẽ (rigor) và tính đáng tin cậy(trustworthiness) (Davies & Dodd, 2002; Lincoln và Guba, 1985; Mishler, 2000; Seale, 1999; Stenbacka, 2001).

Thảo luận về chất lượng trong nghiên cứu định tính bắt nguồn từ mối quan tâm về độ chính xác và độ tin cậy trong truyền thống định lượng “liên quan đến việc thay thế thuật ngữ mới cho các từ chẳng hạn như độ chính xác và độ tin cậy nhằm phản ánh các khái niệm diễn giải [định tính]” (Seale, 1999, tr.465).

Stenbacka (2001) đã không bỏ qua vấn đề của độ chính xác trong nghiên cứu định tính như bà đã làm đối với vấn đề của độ tin cậy trong nghiên cứu định tính. Thay vào đó, bà lập luận rằng khái niệm độ chính xác nên được định nghĩa lại cho nghiên cứu định tính. Stenbacka (2001) mô tả khái niệm độ tin cậy như là một trong những khái niệm về chất lượng trong nghiên cứu định tính “cần phải được giải quyết nhằm xem một cuộc điều tra (study) như là một phần của nghiên cứu thích hợp” (tr.551).

Trong khi tìm kiếm ý nghĩa của tính chặt chẽ trong nghiên cứu, Davies và Dodd (2002) nhận thấy rằng khái niệm tính chặt chẽ trong nghiên cứu có liên quan đến thảo luận về độ tin cậy và độ chính xác. Davies và Dodd (2002) lập luận rằng việc áp dụng khái niệm tính chặt chẽ trong nghiên cứu định tính nênkhác với so với các khái niệm đó trong nghiên cứu định lượng bằng cách “chấp nhận rằng có sự thiên vị về mặt lượng trong khái niệm tính chặt chẽ, bây giờ chúng ta hãy đặt lại khái niệm tính chặt chẽ bằng cách khám phá tính chủ quan,tính phản hồi, và sự tương tác xã hội của phỏng vấn” (tr.281).

Lincoln và Guba (1985) lập luận rằng việc duy trì tính đáng tin cậy củabáo cáo nghiên cứu phụ thuộc vào các vấn đề, về mặt định lượng, như độ chính xác và độ tin cậy. Ý tưởng khám phá sự thật thông qua độ tin cậy và độ chính xác được thay thế bằng ý tưởng tính đáng tin cậy (Mishler, 2000) – “có thể được bảo vệ” (“defensible”) (Johnson 1997, tr.282) và thiết lập sự tự tin trong các phát hiện (Lincoln và Guba, 1985).

Nếu các vấn đề của độ tin cậy, độ chính xác, tính đáng tin cậy, chất lượng và tính chặt chẽ là nhằm tạo nên sự khác biệt giữa nghiên cứu “tốt” và nghiên cứu “tồi” thì kiểm tra và tăng độ tin cậy, độ chính xác, tính đáng tin cậy, chất lượng và tính chặt chẽ là rất quan trọng đối với công trình nghiên cứu trong bất kỳ mẫu hình nào.

Kiểm tra Độ chính xác và Độ tin cậy

            Đến đây, đã trình bày xong khái niệm (đã được định nghĩa lại) về độ tin cậy và độ chính xác phù hợp với tính hữu dụng của chúng trong nghiên cứu định tính. Bây giờ, vẫn còn một câu hỏi đang chờ câu trả lời “Làm thế nào để kiểm tra hoặc tối đa hóa độ chính xác, và kết quả là độ tin cậy, của một nghiên cứu định tính?”

Nếu độ chính xác hoặc tính đáng tin cậy có thể được tối đa hóa hoặckiểm tra thì khi đó “kết quả đáng tin cậy và có thể được bảo vệ” nhiều hơn(Johnson, 1997, tr.283) có thể dẫn đến khả năng khái quát hóa – một trong nhữngkhái niệm được đề xuất bởi Stenbacka (2001) làm cấu trúc cho cả việc thực hiện và lưu trữ nghiên cứu định tính chất lượng cao. Vì vậy, chất lượng nghiên cứu có liên quan đến việc khái quát hóa kết quả và do đó liên quan đến việc kiểm tra và gia tăng độ chính xác hoặc tính đáng tin cậy của nghiên cứu.

Ngược lại, Maxwell (1992) quan sát thấy rằng mức độ mà kết quả (account) được khái quát hóa là yếu tố phân biệt rõ giữa phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính. Mặc dù khả năng khái quát hóa các phát hiện cho các nhóm và hoàn cảnh lớn hơn là một trong những bài kiểm tra độ chính xác phổ biến nhất đối với nghiên cứu định lượng, nhưng Patton (2001) cho rằng khả năng khái quát hóa là một trong các tiêu chí chất lượng của các nghiên cứutrường hợp (case studies) tùy thuộc vào trường hợp được lựa chọn và nghiên cứu. Theo cách hiểu này, độ chính xác trong nghiên cứu định lượng là rất cụ thể đối với bài kiểm tra áp dụng độ chính xác – bài kiểm tra cũng là nơi mà các phương pháp kiểm tra chéo dùng trong nghiên cứu định tính. Kiểm tra chéo(triangulation) là chiến lược (kiểm tra) điển hình nhằm nâng cao độ chính xác vàđộ tin cậy của nghiên cứu hoặc đánh giá các phát hiện. Mathison (1988) trình bày chi tiết:

Kiểm tra chéo đang nổi lên thành vấn đề quan trọng liên quan đến phương pháp luận trong cách tiếp cận tự nhiên và định tính đối với việcđánh giá [nhằm] kiểm soát sự thiên lệch (bias) và thiết lập các mệnh đềhợp lý vì kỹ thuật khoa học truyền thống không phù hợp với nhận thức luận (epistemology) thay thế này (tr.13).

Patton (2001) ủng hộ việc dùng kiểm tra chéo bởi “kiểm tra chéo giúp nghiên cứu hiệu quả hơn bằng cách kết hợp nhiều phương pháp. Điều này có nghĩa là dùng một số kiểu phương pháp hoặc dữ liệu, bao gồm cả phương pháp định lượng lẫn định tính” (tr.247). Tuy nhiên, Barbour (1998) nghi ngờ ý ​​tưởng kết hợp các phương pháp này. Bà lập luận trong khi mẫu hình kết hợp là có thể nhưng phương pháp kết hợp trong một mẫu hình, chẳng hạn như nghiên cứu định tính, là có vấn đề vì mỗi phương pháp trong mẫu hình định tính có giả định riêng của nó “về khung lý thuyết mà chúng ta tập trung để đạt mục tiêu nghiên cứu” (tr.353). Mặc dù kiểm tra chéo được dùng trong mẫu hình định lượng để xác nhận và tổng quát hóa nghiên cứu, Barbour (1998) không bỏ qua khái niệm kiểm tra chéo trong mẫu hình định tính và bà cho rằng cần thiết phải định nghĩa kiểm tra chéo dưới góc độ nghiên cứu định tính trong từng mẫu hình. Ví dụ, kiểm tra chéo nhiều nguồn dữ liệu trong nghiên cứu định lượng, bất kỳ ngoại lệnào cũng có thể dẫn đến việc không khẳng định (disconfirmation) giả thuyếttrong khi các ngoại lệ trong nghiên cứu định tính được xử lý để điều chỉnh các lý thuyết và đạt kết quả.

Theo quan điểm này, Healy và Perry (2000) lý giải về việc đánh giá độ chính xác và độ tin cậy trong mẫu hình hiện thực (realism paradigm) mà mẫu hình này dựa trên các quan niệm về một thực tại duy nhất. Họ lập luận về sự tiến hành kiểm tra chéo nhiều nguồn dữ liệu và diễn giải của họ về các quan niệm đó trong mẫu hình hiện thực.

Một mẫu hình khác trong nghiên cứu định tính là thuyết kiến tạo(constructivism) vốn xem kiến thức được xây dựng dựa trên tương tác xã hội vàcó thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh. Crotty (1998) định nghĩa thuyết kiến tạo từ góc nhìn xã hội “quan điểm cho rằng tất cả kiến thức, và do đó tất cả thực tại có ý nghĩa theo cách đó, dựa trên hoạt động của con người, được xây dựngtrong và ngoài mối tương tác giữa con người và thế giới của họ, và được phát triển và lan truyền trong bối cảnh xã hội cơ bản” (tr.42). Trong bất kỳ nghiên cứu định tính nào, mục đích đều là “tham gia vào nghiên cứu nhằm cố gắng tìm hiểu để có được sự hiểu biết sâu sắc hơn chứ không phải là kiểm tra các đặc tính hời hợt” (Johnson, 1995, tr.4) và thuyết kiến tạo có thể tạo điều kiện để đạt đượcmục tiêu đó. Khái niệm kiến tạo, nghĩa là thực tại đang thay đổi cho dù người quan sát có muốn hay không (HIPPS, 1993), là dấu hiệu của nhiều thực tại hoặc đa dạng kết cấu có thể có của thực tại. Thuyết kiến tạo đánh giá các thực tại mà mọi người có trong tâm trí của mình. Vì vậy, để có được nhiều và đa dạng cácthực tại chính xác và đáng tin cậy, đòi hỏi phải có nhiều phương pháp tìm kiếm hay thu thập dữ liệu. Nếu điều này dẫn đến áp dụng kiểm tra chéo trong mẫuhình kiến tạo, thì dùng kiểm tra chéo để kiểm tra người nghiên cứu, phương pháp và dữ liệu để ghi nhận kết cấu của thực tại là thích hợp (Johnson, 1997). Một quan điểm mở trong thuyết kiến tạo gắn với ý tưởng kiểm tra chéo dữ liệubằng cách cho phép người tham gia trong một nghiên cứu hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong câu hỏi nghiên cứu cũng như trong việc thu thập dữ liệu. Áp dụngnhiều phương pháp, chẳng hạn như quan sát, phỏng vấn và ghi âm sẽ dẫn đến kết quả là kết cấu của thực tại sẽ chính xác, đáng tin cậy và đa dạng hơn. Để nâng cao sự phân tích và hiểu biết kết cấu của các thực tại khác, các nhà nghiên cứunên thực hiện kiểm tra chéo để có thể tham gia cùng với nhiều nhà điều tra hoặc tham khảo diễn giải dữ liệu của các nhà nghiên cứu đồng đẳng tại thời điểm hoặc địa điểm khác nhau. Tương tự, nhà nghiên cứu định tính có thể “sử dụng kiểm tra chéo để kiểm tra người thực hiện điều tra và xem xét các ý tưởng và lời giải thích được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu bổ sung đang nghiên cứu người tham gia cuộc nghiên cứu” (Johnson, 1997, tr.284).

Kiểm tra chéo có thể bao gồm các phương pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu, nhưng không đề xuất một phương pháp cố định nào áp dụng cho tất cả các nghiên cứu. Các phương pháp được lựa chọn trong kiểm tra chéo để kiểm tra độ chính xác và độ tin cậy của một nghiên cứu phụ thuộc vào tiêu chí của nghiên cứu.

Hiểu biết của Chúng ta

            Từ thảo luận nói trên, sự kết hợp giữa mẫu hình định lượng với nghiên cứu định tính thông qua độ chính xác và độ tin cậy đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về ý nghĩa truyền thống của độ tin cậy và độ chính xác từ góc nhìn của nhà nghiên cứu định tính. Độ tin cậy và độ chính xác được định nghĩa là tính đáng tin cậy (trustworthiness), tính chặt chẽ (rigor) và chất lượng (quality) trongmẫu hình định tính. Cũng thông qua sự kết hợp này, cách thức để đạt được độ chính xác và độ tin cậy sẽ chịu ảnh hưởng bởi quan điểm của nhà nghiên cứuđịnh tính – đó là quan điểm mong muốn loại bỏ sự thiên lệch (bias) và tăng tính trung thực của người nghiên cứu đối với ý tưởng về một hiện tượng xã hội nào đó (Denzin, 1978), sự loại bỏ này sẽ thực hiện qua việc sử dụng kiểm tra chéo. Khi đó kiểm tra chéo được định nghĩa là “các thủ tục hợp lý giúp nhà nghiên cứutìm kiếm sự hội tụ giữa nhiều và đa dạng các nguồn thông tin để hình thành nênchủ đề hay các phạm trù (categories) trong nghiên cứu” (Creswell & Miller, 2000, tr.126).

Do đó, độ tin cậy, độ chính xác và kiểm tra chéo, nếu chúng là các khái niệm nghiên cứu phù hợp, đặc biệt là từ góc nhìn định tính, phải được định nghĩa lại như chúng ta đã thấy để phản ánh nhiều cách thức phát hiện ra sự thật.

References

Babour, R. S. (1998). Mixing qualitative methods: Quality assurance or qualitative quagmire?       Qualitative Health Research, 8(3), 352-361.

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research in education: An introduction to          theory and methods (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Campbell, T. (1996). Technology, multimedia, and qualitative research in education. Journal of     Research on Computing in Education, 30(9), 122-133.

Charles, C. M. (1995). Introduction to educational research (2nd ed.). San Diego, Longman.

Clont, J. G. (1992). The concept of reliability as it pertains to data from qualitative studies.             Paper Presented at the annual meeting ofthe South West Educational Research Association. Houston, TX.

Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into      Practice, 39(3), 124-131.

Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Toronto: Holt,   RineHart, and Winston, Inc.

Davies, D., & Dodd, J. (2002). Qualitative research and the question of rigor. Qualitative Health research, 12(2), 279-289.

Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New   York: McGraw-Hill.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. Eds.). (1998). The landscape of qualitative research: Theories      and issues. Thousand Oaks: Sage Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998) (Eds). Collecting and interpreting qualitative materials.     Thousand Oaks: Sage Publication.

Eisner, E. W. (1991). The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of       educational practice. New York, NY: Macmillan Publishing Company.

Glesne, C., & Peshkin, P. (1992). Becoming qualitative researches: An introduction. New York,    NY: Longman.

Healy, M., & Perry, C. (2000). Comprehensive criteria to judge validityand reliability of    qualitative research within the realism paradigm. Qualitative Market Research, 3(3), 118-          126.

Hoepfl, M. C. (1997). Choosing qualitative research: A primer for technology education    researchers. Journal of Technology Education, 9(1), 47-63. Retrieved February 25, 1998,    from http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v9n1/pdf/hoepfl.pdf

Hipps, J. A. (1993). Trustworthiness and authenticity: Alternate ways to judge authentic     assessments. Paper presented at the annual meeting of the American Educational          Research Association. Atlanta, GA.

Johnson, B. R. (1997). Examining the validity structure of qualitativeresearch. Education,             118(3), 282-292.

Johnson, S. D. (1995, Spring). Will our research hold upunder scrutiny? Journal of Industrial        Teacher Education, 32(3), 3-6.

Joppe, M. (2000).  The Research Process.  Retrieved February 25, 1998, from             http://www.ryerson.ca/~mjoppe/rp.htm

Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Beverly Hills:         Sage Publications.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

Mathison, S. (1988). Why triangulate? Educational Researcher, 17(2), 13-17.

Maxwell, J. A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational   Review, 62(3), 279-300

Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods (3rd ed.). Thousand Oaks,       CA: Sage Publications, Inc.

Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative Inquiry, 5(4), 465-478.

Stenbacka, C. (2001). Qualitative research requires quality concepts of its own. Management        Decision,  39(7), 551-555

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theoryprocedures         and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.

Wainer, H., & Braun, H. I. (1988). Test validity. Hilldale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Winter, G. (2000). A comparative discussion of the notion of validity in qualitative and    quantitative research. The Qualitative Report, 4(3&4). Retrieved February 25, 1998, from        http://www.nova.edu/ssss/QR/QR4-3/winter.html

Author’s Note

Nahid Golafshani is a doctoral student in the department of Curriculum, Teaching and Learning at the Ontario Institute for Studying Education\University of Toronto where she learns and gains experiences by working with the diverse group of students and faculties. Her area of specialization is Mathematics Education. Her researches include multicultural teaching and learning, teachers’ beliefs, and problem-based mathematics learning and learning. Ms. Golafshani may be contacted at Ontario Institute for Studying Education\University of Toronto Curriculum,Teaching and Learning, 252 Bloor Street West, Toronto, Ontario, Canada M5S 1V6; Telephone: 519-747-4559; Fax Telephone: (253) 322-8961; E-mail: ngolafshani@oise.utoronto.ca

Copyright 2003: Nahid Golafshani and Nova Southeastern University

Author’s Citation

Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The   Qualitative Report, 8(4), 597-606. Retrieved [Insert date], from:           http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf

——————–&&&—————-

Phân phối Tweedie (Tweedie distribution)

Phân phối Tweedie (Tweedie distribution)

(Nguồn: https://en.wikipedia.org)

Phân phối Tweedie là gì?

Trong xác suất và thống kê, họ phân bố Tweedie là họ các phân bố xác suất bao gồm: các phân bố chuẩn và gamma liên tục, phân bố Poisson rời rạc; và phân bố Poisson-gamma hỗn hợp. Đối với bất kỳ biến ngẫu nhiên Y nào tuân thủ phân bố Tweedie, phương sai var (Y) liên hệ với kỳ vọng E (Y) theo luật mũ:

{\text{var}}\,(Y)=a[{\text{E}}\,(Y)]^{p},

trong đó a và p là hằng số dương.

Các phân phối Tweedie được đặt tên bởi Bent Jørgensen theo tên của Maurice Tweedie – một nhà vật lý trị liệu và y học tại Đại học Liverpool, Vương quốc Anh – người đã đưa ra nghiên cứu kỹ lưỡng đầu tiên về các phân bố này vào năm 1984.

Một số họ phân phối Tweedie:

Với 0 < p < 1 không tồn tại phân phối Tweedie.

Tài liệu hướng dẫn thực hành phân phối Tweedie trên R:

Ghi chú. Các họ phân phối xác suất: Circular ; compound Poisson ; elliptical ; exponential ; natural exponential ; location–scale ; maximum entropy ; mixture ; Pearson ; Tweedie ; wrapped

———————–&&&———————

Mô hình Cox (Cox proportional hazards model)

Mô hình Cox (Cox proportional hazards model)

(Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn – Nguồn: http://tuanvannguyen.blogspot.com)

Có thể nói công trình làm nên tên tuổi của Gs David Cox là bài báo “Regression models and life-tables” công bố trên tập san Journal of the Royal Statistical Society năm 1972. Trong bài báo đó, ông mô tả một phương pháp phân tích các dữ liệu sống còn theo mô thức hồi qui. Mô hình này sau này được biết đến dưới thuật ngữ “Cox’s proportional hazards model” (nhớ rằng hazards có “s” nhé).

Chúng ta đã biết rằng có 2 mô hình hồi qui phổ biến dựa vào biến outcome. Để tìm hiểu mối liên quan giữa một biến outcome liên tục và những yếu tố khác, chúng ta dùng mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression). Ví dụ như mô hình mối liên quan sự ảnh hưởng của gen đến biến insulin, vì insulin là biến outcome thuộc loại liên tục, nên chúng ta dùng mô hình hồi qui tuyến tính. Nếu biến outcome là biến nhị phân (chỉ có hai giá trị 0/1, yes/no, sống/chết …) thì chúng ta dùng mô hình hồi qui logistic.

Nhưng nếu biến outcome là biến nhị phân, mà nó lại phụ thuộc vào thời gian theo dõi. Ví dụ như bệnh nhân được điều trị, có người sống suốt thời gian theo dõi, có người chết sau điều trị vài tháng, có người sống đến 2 năm, lại có người chúng ta không biết còn sống hay chết vì không theo dõi được. Trong những trường hợp này, chúng ta dùng mô hình hồi quy Cox (còn gọi là mô hình hazards), như ông mô tả trong bài báo công bố vào năm 1972. Gọi L(t) là rủi ro (hazard) của một cá nhân tại thời điểm t, mô hình hồi qui Cox phát biểu rằng L(t) được xác định bởi tích số của rủi ro trung bình (L0) và ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ (X1, X2, …, Xk):

L(t) = L0*exp(b1X1 + b2X2 + … + bkXk)

Trong đó, b1, b2, …, bk là hệ số cần phải ước tính từ dữ liệu thực tế. Ví dụ như tôi muốn biết rủi ro bị ung thư trong vòng 5 năm, L(5), của một cá nhân bằng rủi ro trung bình trong quần thể, L0, và ảnh hưởng của các yếu tố như độ tuổi, giới tính, lối sống, gen, v.v.

Mô hình này phổ biến trong hầu hết các ngành khoa học, từ y khoa đến kĩ thuật và xã hội học. Nhiều nhà khoa học xã hội còn áp dụng mô hình để nghiên cứu thời gian từ lúc hôn nhân đến li dị! Bài báo của Gs Cox cho đến nay (sau 45 năm) đã có hơn 45,000 trích dẫn! Bài báo này được đánh giá là một trong 100 công trình nổi tiếng toàn cầu từ trước đến nay (Con số trích dẫn của toàn bộ nền toán học Việt Nam trong 10 năm cũng không bằng phân nửa con số trích dẫn này của 1 bài báo).

Bây giờ, khi chúng ta đã biết và hiểu mô hình này, thì thấy nó không có gì quá phức tạp, nhưng phát kiến đó tốn Gs Cox rất nhiều thời gian. Ông cho biết rằng trước đó ông đã quan tâm đến vấn đề reliability trong kĩ thuật trong thời gian làm việc cho hãng máy bay và hiệp hội vải len, nhưng chưa nghĩ ra cách phân tích. Ông cho biết ông dành đến 4 năm cho công trình này. Có đêm ông thức giấc và nghĩ đến nó, nhưng rồi lại … ngủ.

Được hỏi tại sao bài báo trở nên phổ biến, ông cho rằng một phần là phương pháp elegant và dễ hiểu, nhưng phần quan trọng khác là có nhiều người viết chương trình máy tính để triển khai mô hình trong thực tế. Thế là nhiều người có thể ứng dụng và trích dẫn bài báo. Đây cũng là một bài học cho nhà khoa học, vì muốn phương pháp của mình được nhiều người sử dụng (và gây ảnh hưởng) thì ngoài lí thuyết còn phải viết chương trình máy tính.

Trong một bài nói chuyện về tiến bộ trong y học trong thế kỉ 20, một giáo sư Mĩ lừng danh là Ioanndidis nói rằng “mô hình Cox” là một trong những tiến bộ quan trọng nhất. Mà, đúng như thế. Làm sao chúng ta có thể xác định hiệu quả của thuốc điều trị, của thuật can thiệp; làm sao chúng ta có cách chọn phương pháp điều trị tối ưu và cứu sống bệnh nhân. Ứng dụng mô hình Cox đã giúp y khoa trả lời những câu hỏi đó. Qua mô hình Cox, ông đã gián tiếp cứu vô số bệnh nhân trên toàn thế giới. Qua mô hình đó, ông cũng đã làm thay đổi cách phân tích của các nhà khoa học, kinh tế học, xã hội học, công nghệ, v.v. và giúp họ có những khám phá có ích cho đời. Nhìn như thế, chúng thấy mức độ ảnh hưởng của David Cox quả là to lớn, và khó có thể đo lường bằng chỉ tần số trích dẫn.  Do đó, không ngạc nhiên khi 3 năm trước, Tạp chí Nature xếp công trình “Cox’s model” là một trong 100 công trình có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử khoa học (“top 100 most-cited papers of all time for all fields”) (1).

======

(1) http://www.nature.com/news/the-top-100-papers-1.16224

Trong số 100 bài báo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử khoa học, có đến 12 bài thuộc khoa học thống kê. Một số công trình này tuy có ảnh hưởng lớn đến khoa học, nhưng chưa hẳn là những công trình hàng đầu trong thống kê học. Danh sách 12 bài đó là như sau:

1. Kaplan, E. L. & Meier, P. Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association. 53, 457–481 (1958).

2. Cox, D. R. Regression models and life-tables. J. R. Stat. Soc., B 34, 187–220 (1972).

3. Bland, J. M. & Altman, D. G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 327, 307–310 (1986).

4. Dempster, A. P., Laird, N. M. & Rubin, D. B. Maximum likelihood from incomplete data via EM algorithm. J. R. Stat. Soc., B 39, 1–38 (1977).

5. Benjamini, Y. & Hochberg, Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. J. R. Stat. Soc. B 57, 289–300 (1995).

6. Duncan, D. B. Multiple range and multiple F tests. Biometrics 11, 1–42 (1955).

7. Landis, J. R. & Koch, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 33, 159–174 (1977).

8. Akaike, H. A new look at statistical-model identification. IEEE Trans. Automat. Contr. 19, 716–723 (1974).

9. Marquardt, D. W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. J. Soc. Ind. Appl. Math. 11, 431–441 (1963).

10. Felsenstein, J. Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap. Evolution 39, 783–791 (1985).

11. Baron, R. M. & Kenny, D. A. The moderator–mediator variable distinction in social psychological-research — conceptual, strategic, and statistical considerations. J. Pers. Soc. Psychol. 51, 1173–1182 (1986).

12. Ronquist, F. & Huelsenbeck, J. P. MrBayes 3: Bayesian phylogenetic inference under mixed models. Bioinformatics 19, 1572–1574 (2003).


Xem thêm:

—————-&&&—————-

“Over-fitting” và ý nghĩa thực tế trong đời sống

“Over-fitting” và ý nghĩa thực tế trong đời sống

(Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn – Nguồn: http://tuanvannguyen.blogspot.com)

Không nói ra thì ai cũng biết chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng. Vì tính hệ trọng của nó nên đòi hỏi người ta phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng một vấn đề  trong thống kê học vàmachine learning có tên là “over-fitting” (1) khuyên bạn không nên suy nghĩ nhiều quá. Trong cuốn sách “Algorithms to live by” tác giả bàn về ý nghĩa của over-fitting trong việc chọn người bạn đời, thói thần tượng hoá, kĩ nghệ luyện gà đá, tiến hoá và thực phẩm, và ở đây tôi tóm lược vài ý chính như là một giải trí cuối năm cho các bạn.

“Đại số đạo đức”

Nhà tiến hoá học Charles Darwin là một người rất cẩn thận. Trước khi đi đến quyết định thành hôn, ông ngồi xuống suy tính và cân nhắc lợi và hại của hôn nhân, và những suy nghĩ này được viết xuống trong cuốn nhật kí năm 1838. Ông liệt kê những lợi ích của hôn nhân như có người đồng hành trong đời, có người chit-chat như nghe nhạc, và có người chăm sóc khi về già. Nhưng ông cũng nghĩ đến những điều bất lợi của hôn nhân như mất thì giờ ghê gớm, mất tự do đi đây đó mà ông muốn, thêm lo lắng bởi con cái, và có ít tiền hơn để … mua sách (Hình 1). Tất cả chỉ giới hạn trong 1 trang giấy.

Hình 1: Nhật kí của Charles Darwin cân nhắc lợi và hại của hôn nhân

Cuối cùng, ông quyết định thành hôn, và ông viết xuống kết luận này bằng kí hiệu QED mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đều biết. Ông thành hôn với người em họ là Emma Wedgwood vào ngày 29/1/1839. Hai người có đến 10 người con. Có thể nói là một cuộc hôn nhân thành công.

Những suy nghĩ và cân nhắc của Darwin có thể xem là một sự tính toán. Benjamin Franklin gọi những “tính toán” định tính là “Moral Algebra” — đại số đạo đức. Nhiều người trong chúng ta có lẽ nghĩ rằng những quyết định quan trọng trong đời cần phải dựa vào đại số đạo đức càng nhiều càng tốt. Thoạt đầu mới nghe qua thì cũng có lí, vì đúng là suy nghĩ càng nhiều, chúng ta càng có nhiều lựa chọn và từ đó đi đến quyết định tối ưu. Nhưng trong thực tế thì không hẳn như thế: suy nghĩ nhiều chưa chắc đã tốt.

Over-fitting là gì?

Để hiểu vấn đề này, chúng ta có thể xem việc cân nhắc của Darwin như là một cách mô hình dữ liệu. Mô hình dữ liệu có nghĩa là tìm phương trình để mô tả các mối tương quan dựa trên dữ liệu thực tế, mà tiếng Anh gọi là “model fitting”. Có nhiều mô hình có thể sử dụng để mô tả một mối liên quan. Vấn đề là làm sao tìm mô hình tốt nhất. Nếu mối liên quan cần 2 tham số, mà mô hình dùng 1 tham số thì được gọi là under-fitting; nhưng nếu mô hình dùng đến 5 tham số thì sẽ xảy ra tình trạng over-fitting. Tương tự, suy nghĩ nhiều quá sẽ dẫn đến over-fitting, hay nói theo ngôn ngữ dân gian là “tẩu hoả nhập ma.”

Có thể minh hoạ cho vấn đề over-fitting qua một ví dụ về mối tương quan giữa mức độ hài lòng trong cuộc sống và thời gian 10 năm sau thành hôn. Các nhà nghiên cứu tâm lí học thực hiện một nghiên cứu trên một số cặp vợ chồng và hỏi họ về sự hài lòng trong đời sống sau khi thành hôn (1), và biểu đồ dưới đây (Hình 2) trình bày mối tương quan đó. Nhưng có thể thấy, nhìn chung thì mức độ hài lòng suy giảm theo thời gian, nhưng mối liên quan với thời gian không hẳn tuân theo phương trình đường thẳng. Trong 3 năm đầu, mức độ suy giảm khá nhanh, nhưng sau đó tăng trong năm thứ 4 và 5; sau 5 năm thành hôn thì mức độ hài lòng lại suy giảm nữa.

Hình 2: mối liên quan giữa mức độ hài lòng trong cuộc sống và thời gian sau thành hôn

Vấn đề của chúng ta là tìm một phương trình (hay mô hình) tốt nhất để mô tả mối liên quan đó. Gọi mức độ hài lòng là y, và thời gian sau thành hôn là t, mô hình đơn giản nhất là hồi qui tuyến tính đơn giản (tức chỉ có 1 tham số) dưới dạng y = a + b*t (trong đó a là điểm khởi đầu, và b là tham số liên quan đến t). Mô hình này mô tả khá tốt mối liên quan (xem Hình 3, đường đứt đoạn). Mô hình này giải thích được 90% sự khác biệt của dữ liệu.

Hình 3: mối liên quan giữa mức độ hài lòng trong cuộc sống và thời gian sau thành hôn được mô tả qua 3 mô hình: tuyến tính (one-factor model); đa thức bậc 2 (two-factor model); và mô hình đa thức bậc 9.

Nhưng vì trong thực tế mức độ hài lòng tăng vào năm thứ 4-5 và giảm sau đó, nên có lẽ mô hình tốt hơn là mô hình đa thức bậc hai, hay nói trắng ra là phương trình bậc hai: y = a + b*t + c*t^2 (trong đó t^2 là t bình phương và c là tham số mới liên quan đến t^2). Mô hình 2 tham số này (đường đứt đoạn dài) quả thật tốt hơn mô hình tuyến tính 1 tham số. Nhưng mô hình 2 tham số này giải thích được 93% phương sai của y, tức là vẫn còn 7% chưa giải thích được.

Nhưng chúng ta thử “thừa thắng xông lên” tìm mô hình giải thích 100% phương sai của y xem sao. Với máy tính và chương trình R, chỉ cần 2 phút là chúng ta đã có mô hình 9 tham số có thể giải thích gần 100% phương sai của y. Mô hình này thật là tốt, tốt nhất so với hai mô hình đơn giản kia.

Nhưng chúng ta đừng quên rằng một mục đích khác của mô hình hoá dữ liệu là tiên lượng — tiên lượng tương lai. Tương lai là cái mà chúng ta chưa quan sát được. Câu hỏi là 3 mô hình trên (1 tham số, 2 tham số, và 9 tham số) thì mô hình nào dự báo tốt nhất cho năm 11, 12, v.v.  Không ngạc nhiên khi mô hình 1 tham số tiên lượng mức độ hài lòng tiếp tục giảm trong năm 11, còn mô hình 2 tham số cũng tiên lượng giảm nhưng giảm một chút thôi.  Nhưng điều kì lạ là mô hình 9 tham số tiên lượng rằng năm thứ 11 sau thành hôn thì mức độ hài lòng giảm như là xe hơi lao dốc xuống núi! Đành rằng mức độ hài lòng có thể suy giảm, nhưng không thể nào giảm đột ngột như mô hình 9 tham số dự báo như thế. Có cái gì nghịch lí ở đây: mô hình giải thích nhiều dữ liệu nhất lại là mô hình tiên lượng tồi nhất!

Thật ra, “hiện tượng” mà mô hình giải thích mối tương quan tốt nhất nhưng tiên lượng tồi nhất không phải là mới, vì nó đã được các nhà khoa học thống kê học phát hiện từ xưa (thời Mosteller) và đặt tên là over-fitting. Đối nghịch với over-fitting là under-fitting. Mô hình hồi qui tuyến tính 1 tham số được xem là under-fitting. Mô hình 9 tham số được gọi là over-fitting. Có lẽ mô hình đa thức bậc 2 là tối ưu nhất. Tôi nói “có lẽ” là vì chúng ta chưa làm xét nghiệm để xác định mô hình nào là tối ưu; chúng ta mới dùng cảm quan và trực giác mà thôi.

“Mặc áo” cho dữ liệu

Như vậy, over-fitting xảy ra khi mô hình có nhiều tham số hơn cần thiết. Tình trạng này cũng giống y chang việc chọn quần áo. Nếu quần áo quá chật hay quá rộng đều tạo ấn tượng không tốt, mà còn bất tiện. Nhưng chọn quần áo vừa thân hình một cá nhân, ngoài sở thích cá nhân, còn là một nghệ thuật. Do đó, việc mô hình dữ liệu khoa học cũng có thể ví von như là mặc áo cho dữ liệu.

Với cách ví von đó, tôi nghĩ có thể xem nhà thống kê học như là người thợ may. Người thợ may, trước khi tiến hành cắt vải, phải đo lường cẩn thận (hay nói theo ngôn ngữ nhà nghề là lấy ni, tấc) để có thể cắt vải đúng kích thước. Nhà thống kê học cũng như thế: trước khi chọn mô hình cho dữ liệu, họ phải xem xét phân bố của dữ liệu, đơn vị đo lường, chuẩn hoá dữ liệu (standardization), và đánh giá các mối liên quan, trước khi chọn mô hình thích hợp. Các thông số của bộ quần áo chính là tham số của mô hình thống kê. Cái software để ước tính tham số chính là cái máy may.

Nhưng người thợ may có kinh nghiệm còn phải xem xét đến khía cạnh thẩm mĩ, họ phải nhìn người khách hàng, cân nhắc giữa sắc diện và cấu trúc thân thể, để đi đến màu sắc của vải, chọn chất liệu, để sau cùng có một bộ đồ không chỉ vừa vặn mà còn thanh nhã. Tương tự, nhà thống kê học có kinh nghiệm còn phải quan tâm đến cách trình bày dữ liệu một cách đẹp đẽ và trang nhã qua thiết kế biểu đồ. Biểu đồ phải có phẩm chất tốt, có màu sắc và font chữ ai cũng đọc được (chứ không phải loại biểu đồ Excel). Nhà thống kê học còn phải quan tâm đến ý nghĩa của kết quả phân tích (chứ không chỉ cho ra những kết quả vô nghĩa). Cái khác biệt giữa một nhà khoa học và một kĩ thuật viên là ở chỗ này: nhà khoa học phải hiểu biết ý nghĩa của kết quả phân tích, còn kĩ thuật viên thì chỉ quan tâm đến sự chính xác và mẹo tính toán nhanh hơn. (Ở đây, không nói ai quan trọng hơn ai, vì cả hai đều quan trọng).

Ý nghĩa cuộc sống của over-fitting

Tình trạng này cũng giống như suy nghĩ nhiều quá có thể giúp chúng ta giải thích được những gì mình quan sát trong quá khứ (và hiện tại), nhưng nó không hẳn giúp ích chúng ta trong quyết định cho tương lai mà có thể làm cho tình hình rối lên. Nhưng under-fitting thì lại bỏ sót và tiên lượng kém chính xác. Thành ra, nghệ thuật của mô hình hoá các mối liên quan là tìm một mô hình không có quá nhiều tham số mà cũng không có quá ít tham số. Nghệ thuật này cũng là nghệ thuật sống: tìm cách sống trung dung.

Đọc đến đây có lẽ các bạn “có tuổi” cỡ thế hệ thôi nghĩ ngay đến thuyết “Trung dung” của Tử Tư. Trong sách “Trung dung”, Tử Tư khuyên người quân tử nên giữ cách sống trung hòa, không thái quá. Do đó, tôi nghĩ mô hình tốt nhất trong khoa học cũng giống như mẫu người “quân tử” của Tử Tư vậy. Người quân tử hành xử giữ thế trung bình giữa hai thái cực, thì mô hình tốt cũng chính là mô hình nằm giữa hai thái cực qua đơn giản và quá phức tạp.

Over-fitting có ý nghĩa trong vấn đề sùng bái thần tượng mà tiếng Anh họ gọi là idolatry. Vào thời xa xưa, người ta sùng bái thần thánh và nặn tượng cho họ. Dù chỉ là đất sét thôi, nhưng dân chúng ai cũng vái lạy vì người ta nghĩ các tượng đất sét này là biểu tượng của thần linh. Trong các thể chế toàn trị như Cuba và Romania, chúng ta hay thấy nạn sùng bái thần tượng, mà theo đó người dân được dạy và buộc phải xem họ như là thần thánh, là cha mẹ dân tộc.  Sùng bái thần tượng giúp cho người ta cảm thấy thoải mái vì có cảm hứng và có người để cầu cạnh (và cầu nguyện) nhưng nó làm người ta quên đi hiện tình. Sự sùng bái thần tượng là một hình thức của over-fitting trong đời sống tâm linh. Over-fitting cũng giống như là một hình thức thần tượng hoá dữ liệu (dân trong nghề gọi là “data idolatry”), và đó cũng là hệ quả của việc tập trung thái quá vào những gì chúng ta có thể đo lường được, nhưng thiếu tập trung vào vấn đề.

Tình trạng over-fitting còn có thể giải thích tại sao những thực phẩm ngon miệng [nói chung] lại có hại cho sức khoẻ. Những chất dinh dưỡng cơ bản như đường, muối, mỡ đều rất cần thiết cho sự tiến hoá của nhân loại qua hàng triệu năm, nhưng ngày nay lại có tác hại đến sức khoẻ con người. Ăn nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, và dẫn đến mấy bệnh tim mạch nguy hiểm. Ăn nhiều mỡ và đường thì khói nói ai cũng biết là có hại cho sức khoẻ. Ngày xưa, khi thực phẩm khan hiếm, thì những chất dinh dưỡng đó là những “luxury” của cuộc sống, và chúng là biểu tượng của cách ăn uống lành mạnh. Nhưng khi công nghệ chế biến hoàn thiện thì các chất dinh dưỡng đó trở nên thừa thải và con người tiêu thụ như không có ngày mai — một hiện tượng tiêu thụ thái quá. Thế là từ những “good guys”, các chất dinh dưỡng đó và nhiều thực phẩm khác được xem là “bad guys” trong cuộc sống hiện đại.

Over-fitting cũng có thể giải thích tại sao VN đứng hạng cao trong PISA hay các kì thi Olympic, mà hệ thống giáo dục bị chính người trong nước đánh giá thấp. Ở Việt Nam không chỉ có kĩ nghệ dạy và học thêm (ngoài giờ), mà còn có hẳn những chương trình luyện thi để chiếm các giải thưởng quốc tế.  Đó là những chương trình dạy và học tủ để chuẩn bị cho những kì thi có cấu trúc cố định. Chiến lược tập trung vào một nhóm nhỏ và một số môn học giúp cho Việt Nam có nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng đứng trên bình diện quần thể thì đa số học sinh không hưởng lợi gì đáng kể từ những kĩ nghệ đó. Chiến lược luyện gà chọi cũng giống như tập trung tìm một mô hình nhằm giải thích các mối liên quan phức tạp trong một môi trường có kiểm soát, nhưng khi ứng dụng mô hình cho tương lai hay cho một quần thể lớn thì mô hình đó hoàn toàn thất bại. Đó chính là sự thất bại của  ứng dụng một mô hình over-fitting cho một quần thể độc lập. Tình trạng over-fitting cũng giải thích tại sao việc nhồi nhét kiến thức cho học sinh, sinh viên không hẳn là tốt cho tương lai của họ, và giải thích tại sao sinh viên VN có thể học tốt ở bậc thấp, nhưng càng lên cao thì sinh viên VN càng kém.

Các bạn có thể nghĩ thêm về ý nghĩa của over-fitting trong các khía cạnh đời sống chính trị – xã hội khác, kể cả trong quyết định hôn nhân. Hôn nhân, nói cho cùng là một thí nghiệm tình cảm xã hội. Cái khó của thí nghiệm này là có quá nhiều thông tin mà chúng ta chưa có phương tiện để đo chính xác, và có khá nhiều nhiễu. (Chẳng hạn như làm sao chúng ta đo lường chính xác được sự hài lòng của “đối tượng”. Trong cuộc cạnh tranh tình cảm thì có khá nhiều yếu tố nhiễu làm chúng ta mất tập trung.) Trong điều kiện nhiễu thông tin và thiếu chính xác, mô hình rất dễ trở nên over-fitting.  Nói cách khác, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều quá trước quyết định hôn nhân.

Nếu không suy nghĩ nhiều quá thì suy nghĩ ít? Không phải. Một cách khắc phục tình trạng over-fitting là suy nghĩ có kiểm soát, có định hướng. Nói theo ngôn ngữ thống kê học là mô hình cần phải có yếu tố để kiểm soát các tham số, không có chúng quá lạc quan, và mô hình đó có tên chung là ” regularized model” (2). Nhưng có lẽ giải pháp thực tế hơn là suy nghĩ theo mô thức có tên phức tạp là “heuristics”, có thể hiểu là “xấp xỉ”. Nhà tâm lí học Daniel Kahneman gọi đó là “suy nghĩ nhanh” mà tôi có lần điểm sách “Thinking, fast and slow”. Trong tình huống phức tạp, đa yếu tố, phương pháp suy nghĩ nhanh, ngạc nhiên thay, có hiệu quả diệu kì. Lí thuyết này (heuristics) đã từng đem lại giải Nobel cho nhà kinh tế Harry Markowitz năm 1990. Markowitz cho biết khi đối đầu với tình huống quá phức tạp, ông tìm cách suy nghĩ xấp xỉ heuristics.

Quay lại vấn đề quyết định hôn nhân, bài học từ “over-fitting” là đừng suy nghĩ nhiều quá, mà suy nghĩ trung dung thôi. Suy nghĩ trung dung là dùng ít thông tin hơn nhưng và thông tin có chất lượng cao (gọi là substantial data) nhưng vẫn đạt được độ chính xác tốt.  Trường hợp của Darwin mà tôi đề cập trong phần đầu minh chứng cho điều này. Cái yếu tố quan trọng nhất trong phân tích của Darwin là ông thấy trước một viễn ảnh chỉ làm việc, làm việc, và làm việc mà không có con cái hay “người đồng hành” chia ngọt xẻ bùi, còn yếu tố có ít tiền hơn để mua sách chỉ là yếu tố nhiễu mà thôi.

Ngoài ra, việc giới hạn những cân nhắc trong 1 trang giấy có nghĩa là Darwin cũng áp dụng nguyên tắc kiểm soát (mà ông có thể không biết) trước khi đi đến quyết định sau cùng, và quyết định đó hoá ra rất tốt. Xin nhắc lại bài học quan trọng là: khi đứng trước một tình huống phức tạp với nhiều thông tin, đặc biệt là thông tin nhiễu, suy nghĩ ít theo hướng tiết kiệm là phương án tốt nhất.

====

(1) Vấn đề over-fitting sẽ được bàn trong workshop sắp tới về machine learning ở ĐH TĐT. Chúng ta sẽ bàn về ý nghĩa của over-fitting trong các mô hình phổ biến trong khoa học với vài ví dụ thú vị.

(2) Nhưng đây là chủ đề khác mà chúng tôi sẽ bàn trong khoá học Machine Learning vào tháng 1 tới đây.

————&&———–

Case Study kinh điển về quảng cáo hiệu quả (Performance Based Marketing) – D. Trump dựa vào dữ liệu người dùng (user data) & tiếp thị trực tuyến (online marketing) để đắc cử tổng thống như thế nào?

Case Study kinh điển về quảng cáo hiệu quả (Performance Based Marketing) – D. Trump dựa vào dữ liệu người dùng (user data) & tiếp thị trực tuyến (online marketing) để đắc cử tổng thống như thế nào?

(Nguồn: https://www.urekamedia.com)

Bạn đã nghe về Dữ liệu người dùng (User Data), Dữ liệu lớn (Big Data), Nền tảng quản lý phân tích dữ liệu người dùng (DMP – Data Management Platform) & Quảng cáo Hiệu quả (Performance Based Marketing) mà vẫn chưa có một hình dung nào rõ ràng rằng chúng có thể làm gì? Vậy thì với bài viết sau bạn sẽ hình dung rõ hơn chúng có thể làm gì và chúng quan trọng như thế nào.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2016 vừa rồi có thể có một số tin tức giả mạo trên Facebook, nhưng sức mạnh của nền tảng quảng cáo trực tuyến mà cụ thể là quảng cáo Facebook để tác động ảnh hưởng đến cử tri là sự thực, rất đáng suy ngẫm.

Đây là cách mà đội ngũ vận hành chiến dịch tranh cử của Trump đã sử dụng dữ liệu để nhắm chọn mục tiêu người Mỹ gốc Phi và phụ nữ trẻ với chiến dịch quảng cáo Facebook và Instagram trị giá 150 triệu đôla Mỹ (*) trong những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử. Và đây có thể là chiến dịch vận động làm thay đổi suy nghĩ của cử tri thành công nhất trong lịch sử bầu cử nước Mỹ từ trước tới nay.

Trong suốt chiến dịch, bộ xậu của Donald J. Trump rất khôn ngoan sử dụng quảng cáo Facebook nhằm tạo độ phủ (reach) tới những người ủng hộ ông và cũng là để quyên góp tiền hỗ trợ chiến dịch. Tuy nhiên ban đầu, theo các số liệu khảo sát thì đều cho kết quả Trump đang gặp bất lợi, thậm chí là sự ủng hộ từ các cử tri cũng rất ít, nên đội ngũ vận hành chiến dịch tranh cử của Trump đã triển khai cơ sở dữ liệu tùy chỉnh có tên Project Alamo, trong đó chứa hồ sơ chi tiết của 220 triệu cử tri Mỹ.

Với Project Alamo như là vũ khí chính, bộ phận phụ trách kỹ thuật số của Trump đã âm thầm thực hiện chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm làm mất niềm tin, giảm sự ủng hộ của các cử tri vào bà H. Clinton. Các chiến dịch kiểu như vậy đã ngốn khá nhiều tiền bạc và nguồn lực của Trump vào các quảng cáo chính trị trên Facebook, Instagram, mạng lưới người dùng Facebook, …

Làm giảm niềm tin, sự ủng hộ. Giảm số phiếu bầu phổ thông (cho H. Clinton)

Chúng tôi có ba chiến dịch nhằm làm giảm niềm tin của cử tri” – một quan chức cấp cao trong bộ máy vận động tranh cử của Trump đã tiết lộ với các phóng viên từ Bussiness Week – “Các chiến dịch làm giảm niềm tin này nhắm vào ba nhóm cử tri mà H. Clinton buộc phải có phiếu bầu từ họ với tỉ lệ áp đảo, đó là: Người da trắng theo chủ nghĩa lý tưởng, Phụ nữ trẻ và Người Mỹ gốc Phi”.

Mục tiêu là của các chiến dịch là nhằm làm giảm tối đa có thể số phiếu bầu phổ thông cho bà H. Clinton. “Chúng tôi biết nó sẽ hiệu quả bởi vì chúng tôi đã vận hành thử trên mô hình” – quan chức cấp cao của Trump nói thêm – “Nó sẽ ảnh hưởng đáng kể niềm tin của những cử tri thuộc nhóm này với các bài vận động tranh cử của bà ấy

Ví dụ: Bộ phận phụ trách kỹ thuật số của Trump đã tạo ra một đoạn phim hoạt hình có hình ảnh H. Clinton đang nói “Thú ham ăn” (nguyên văn là: super predator), thậm chí đoạn phim còn sử dụng cả âm thanh gốc được cắt ra khi bà nói câu này vào năm 1996, kèm theo đó là những phụ đề trong đoạn phim như: Hillary nghĩ Người Mỹ gốc Phi là thú ham ăn. Sau đó, đoạn phim hoạt hình này sẽ được chuyển tải tới những đối tượng được nhắm chọn là Người Mỹ gốc Phi thông qua Facebook bằng một cách thức gọi là “dark post” – nôm na thì cách thức này sẽ không hiển thị công khai bài viết, nó chỉ hiển thị cho những đối tượng mà nhóm của Trump đã nhắm chọn.

Thực tế thì Facebook hiện tại từ chối phổ biến đoạn phim hoạt hình quảng cáo “Hillary nghĩ Người Mỹ gốc Phi là thú ham ăn” đến các cử tri, hoặc bất kỳ quảng cáo chính trị nào thể hiện những quan điểm tiêu cực của ứng viên tổng thống. Tuy nhiên, Facebook cũng từ chối cung cấp chi tiết về cách thức nhắm chọn giới tính, dân tộc, hoặc bất kỳ thông số chi tiết nào để phục vụ cho việc quảng cáo nhắm chọn người dùng cho các nhà lập pháp. Do đó, cho đến khi có các bộ luật mới được qui định chặt chẽ hơn, còn không thì chắc chắn những quảng cáo chính trị nhắm chọn mục tiêu mà nhóm Trump đã thực hiện là hoàn toàn phù hợp với pháp luật của liên bang.

Do những việc đó, nền tảng quảng cáo của Facebook gần đây cũng đã bị chỉ trích mạnh mẽ từ Quốc hội vì cho cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Á, và người Mỹ nói tiếng Latin (nói chung là nhóm Hispanic). Đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh mẽ này, Facebook tuần trước buộc phải tuyên bố sẽ xây dựng một hệ thống tự động có chức năng nhận diện được các quảng cáo mang tính phân biệt chủng tộc và không phù hợp với luật; và thời điểm hệ thống mới sẽ được đưa vào vận hành được dự đoán là đầu năm 2017.

Sau bầu cử, Mark Zuckerberg – CEO của Facebook – đã nói rằng “Tôi nghĩ cái ý tưởng tin tức giả mạo trên Facebook làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử dù nghĩ thế nào thì cũng thực sự là một ý tưởng khá điên rồ“. Nhưng ông cũng có ý nhún nhường khi nhận định rằng: chiến thắng của Trump chứng tỏ quảng cáo của Facebook cũng có thể ảnh hưởng tới bầu cử.

Tuy nhiên, Mark sẽ không nói “ý tưởng khá điên rồ” khi biết rằng nền tảng quảng cáo của Facebook thực sự vô cùng hiệu quả, nó có thể tác động các người dùng Facebook & khiến cho họ nhấp chuột (click), mua (buy), hoặc thậm chí là bỏ phiếu (vote). Doanh thu của Facebook là 17,9 tỷ đô-la Mỹ trong năm 2015, và theo báo cáo tài chính thường niên thì họ cũng thừa nhận rằng: “nguồn thu chính là từ quảng cáo. Những sự giảm sút các nhà quảng cáo, hoặc việc các nhà quảng cáo giảm chi phí quảng cáo thực sự có thể gây tổn hại đến việc kinh doanh”.

Bộ phận phụ trách kỹ thuật số hoành tráng của Trump

Động cơ của các chiến dịch vận động tranh cử trong môi trường trực tuyến của Trump được gọi là Bộ phận phụ trách kỹ thuật số (nguyên văn: Digital Operations Division). Trụ sở chính đặt tại San Antonio, có 100 nhân viên, trong đó bao gồm: các lập trình viên, các nhà phát triển web, kỹ sư mạng, các nhà khoa học dữ liệu, các nghệ sĩ đồ họa, copywriter, và những người phụ trách mua tài nguyên quảng cáo (media buyers). Với người điều phối, điều hành của bộ phận này là Brad Parscale – một doanh nhân thành đạt và là người sáng lập của công ty tiếp thị Giles-Parscale Inc.

Parscale làm việc chặt chẽ với Trump và là một trong vài người than tín được Trump tin tưởng cho quản lý tài khoản Twitter của ông là @realDonaldTrump. Việc thiếu kinh nghiệm thực hiện những chiến dịch tranh cử như thế này của Parscale thực ra là một trong những vốn quý của ông vì ông luôn thắc mắc và luôn tự hỏi: “Tôi luôn luôn tự hỏi tại sao mọi người cứ nghĩ những chiến dịch vận động tranh cử là một cái gì đó huyền bí,” – Parscale – “Nó cũng tương tự như những chiến dịch tiếp thị thương mại, chỉ có tên chiến dịch có vẻ ghê gớm hơn mà thôi.” Dựa vào những kỹ năng sành sỏi của Parscale, họ đã tạo ra các chiến dịch gây quỹ tranh cử hiệu quả thông qua Facebook và Email Marketing; và cũng chính Bộ phận phụ trách kỹ thuật số là nơi ngốn nhiều chi phí nhất trong chiến dịch vận động tranh cử của Trump.

Phóng viên Sasha Issenberg và Joshua Green – Mảng chuyên đề kinh doanh BussinessWeek của Bloomberg – còn tiết lộ Tổng thống đắc cử Trump cực kỳ quan tâm đến các chiến dịch vận động tranh cử trực tuyến và các chiến dịch gây quỹ cho ông rằng: “Trump, bản thân ông là một người ham học hỏi. Parscale sẽ ngồi với ông trên máy bay để chia sẻ những thông tin, hiểu biết mới nhất về tập đối tượng nhắm chọn thu thập được với số lượng ngày càng nhiều và 230 triệu đô-la Mỹ họ đã quyên góp được cho chiến dịch của Trump“.

100.000 trang web trong chiến dịch vận động cho Trump

Thực tế những ngày đầu, nhiệm vụ của Parscale là phải tăng được số lượng người ủng hộ, hỗ trợ cho Trump với ngân sách khá nhỏ. Parscale đã tính toán và quyết định dành tất cả chi phí có được để quảng cáo trên Facebook.Thực tế khi Parscale sử dụng laptop để thiết lập chiến dịch quảng cáo Facebook đầu tiên có giá trị 2 triệu đô-la Mỹ thì ông đã khởi đầu một chiến dịch tranh cử mà kết quả của nó thực sự đáng kinh ngạc.

Bước đầu, Parscale tải lên nền tảng quảng cáo Facebook thông tin những người ủng hộ Trump (bao gồm: tên, địa chỉ email và số điện thoại) mà ông đã biết. Sau đó, nhóm của Parscale tiến hành việc khớp thông tin (matching) của những người đã được tải lên với các tài khoản đã có trên Facebook bằng chức năng “Audience Targeting Options”. Với tính năng này của Facebook, các nhà quảng cáo có thể nhắm chọn mục tiêu & quảng cáo có thể được chuyển tải đến những người dùng dựa trên các hoạt động (activity), mối quan hệ gia đình (ethic affinity), hay là vị trí (location) và nhân khẩu học (demographic) như tuổi, giới tính và sự quan tâm (interest). Thậm chí có thể nhắm chọn mục tiêu quảng cáo của bạn đến mọi người dựa trên những gì họ thực hiện trên môi trường trực tuyến ngay cả khi họ tắt Facebook.

Parscale sau đó còn mở rộng nhóm đối tượng nhắm chọn trên Facebook bằng mô hình “Lookalike Audiences” (Đối tượng tương đồng) nhằm tìm kiếm và chuyển tải quảng cáo tới những người có hành vi, đặc điểm … tương đồng với những người ủng hộ và bầu cho Trump.

Cuối cùng, Parscale sử dụng công cụ “Brand Lift” của Facebook để tiến hành khảo sát và đo lường mức độ thành công của quảng cáo.

Parscale cũng đã cho phát triển và triển khai phần mềm nhằm tối ưu hóa các thiết kế quảng cáo và thông điệp quảng cáo Facebook của Trump. Nói về việc này, phóng viên Christopher Mims – Wall Street Journal – đã viết về trải nghiệm này như sau: “Vào một ngày trong tháng 8, bộ xậu của Trump đã chuyển tải quảng cáo đến hơn 100.000 website khác nhau cho từng người dùng mà họ thu thập được từ Facebook, mỗi mẫu quảng cáo, mỗi thông điệp khác nhau được dùng để chuyển tải tới những tập khách hàng đã được phân loại (segmentation) phù hợp khác nhau nhằm thuyết phục cử tri bầu cho Trump. Tổng cộng, Bộ phận phụ trách kỹ thuật số của Trump đã tạo ra được hơm 100.000 mẩu quảng cáo (hình ảnh, nội dung, video…).

Trung tâm dữ liệu

Sau đề Trump giành chiến thắng trong cuộc đề cử nội bộ của đảng Cộng Hòa, Parscale được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển mạnh thêm các chiến dịch quảng cáo chính trị nhắm chọn cử tri. Và Ủy ban Quốc gia đản Cộng Hòa (RNC – Republican National Committee) với chủ tịch Reince Preibus lúc này nổi lên như một bên cung cấp dữ liệu chính cho chiến dịch của Trump; ủy ban này đã trở nên nổi tiếng sau khi đầu tư hơn 100 triệu đô-la Mỹ cho trung tâm dữ liệu của đảng kể từ sau chiến dịch tranh cử thất bại của Mitt Romney vào 2012.

Preibus và nhóm của ông – RNC – tới San Antonio để gặp và thảo luận với Parscale về việc hợp tác giữa 2 bên. Tại đây, trong nhà hàng phong cách Mexico yêu thích của Parscale, hai bên đã tiến tới thống nhất điều khoản hợp tác mà theo đó bộ xậu của Trump được phép tiếp cận danh sách 6 triệu người trong danh sách đóng góp quỹ cho đảng Cộng Hòa để tiến hành gây quỹ cho chiến dịch của Trump, tuy nhiên phía Trump chỉ được phép lấy 20% trên tổng số tiền gây quỹ được từ danh sách này, còn lại 80% là thuộc về RNC.

Nhìn lại thì có vẻ như bộ xậu Trump đã bị RNC bắt chẹt. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bộ xậu của Trump hầu như không có bất kỳ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hay cơ sở dự liệu nào cả. Thực tế, vào khoảng thời gian đầu chiến dịch (tầm tháng 6/2016) có đến 60% email của đội ngũ Trump gửi đi bị chặn lại bởi bộ lọc thư rác. Điều này cho thấy việc hợp tác này là thiết thực & rất cần cho Trump.

Xây dựng Trung tâm dữ liệu – Project Alamo

Dưới sự lãnh đạo của Jared Kushner – một cố vấn cấp cao của chiến dịch và con rể của Trump – Parscale bắt đầu xây dựng dữ liệu cử tri (user data) ủng hộ Trump một cách âm thầm. Những cơ sở dữ liệu này thực sự là cú đột phá của Trump có tên là Project Alamo, nó chứa thông tin của 220 triệu người ở Hoa Kỳ, và khoảng 4.000 đến 5.000 dự liệu trực tuyến lẫn đời thực (nhân khẩu học, hành vi, quan tâm, sở thích …) của mỗi người; thực sự khổng lồ. Trung tâm dữ liệu này được tài trợ hoàn toàn bởi tiền của Trump nên nó là sở hữu riêng của Trump và vẫn tồn tại đến nay.

Project Alamo còn được cập nhật thêm các thông tin khác, kể cả những thông tin kiểu như hồ sơ đăng ký của cử tri, giấy phép sở hữu súng, lịch sử mua hàng thông qua thể tín dụng, và thông tin trên môi trường trực tuyến của mỗi người. Bộ xậu của Trump đã mua những thông tin này từ các bên cung cấp Third Party Data và là đối tác của Facebook như: Experian PLC, Datalogix, Epsilon, và Acxiom Inc.

Một trong những bên cung cấp dữ liệu quan trọng cho chiến dịch tranh cử của Trump và Project Alamo là Cambridge Analytica LLC., – một công ty chuyên về khoa học dữ liệu và họ khá nổi tiếng trong việc nghiên cứu hành vi tâm lý người dùng. Và theo như BussinessWeek mô tả thì “Phương thức của Cambridge Analytica là thống kê, phân tích và phân loại (segmentation) những người có khả năng ủng hộ Trump và chuyển tải quảng cáo trên Facebook liên tục đến từng người mà có thể hình dung giống như ném bom rải thảm, trong khi đó dữ liệu cử tri tiềm năng được cung cấp từ Gingrich & Tea Party sẽ được dùng để gửi email 

Mô hình của Cambridge Analytica cũng giúp ích trong việc lên lịch trình vận động tranh cử cho Trump, những nơi mà Trump tới diễn thuyết vận động tranh cử sẽ được các thuật toán của Cambridge Analytica tính toán và chọn lựa những nơi có lượng cử tri sẽ tham dự đông đảo và dễ thuyết phục nhất.

Việc này mang tính quyết định,  như Steve Bannon  – Chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của Trump và cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Cambridge Analytica – đã nói: “Tôi sẽ không tham gia vào việc này (ý chỉ việc vận động tranh cử cho Trump), ngay cả đối với Trump, nếu tôi không biết họ đang tạo các chiến dịch quảng cáo Facebook và xây dựng những cơ sở dữ liệu khổng lồ như này. Facebook là cái đã mang đến cho Breitbart(**) đến một lượng khán giả lớn. Chúng tôi biết sức mạnh của nó

Dùng Dark Post của Facebook để tác động vào nhóm cử tri Người Mỹ gốc Phi & những người ủng hộ Clinton

Với sức mạnh được tạo ra bởi Project Alamo và các đối tác cung cấp dữ liệu như RNC và Cambridge Analytica, mỗi tháng Bộ phận phụ trách kỹ thuật số của Trump tiêu tốn khoảng 70 triệu đô-la Mỹ vào việc đưa quảng cáo tới những người ủng hộ hoặc có khả năng ủng hộ Trump, phần lớn là thông qua Facebook. Với nhóm đối tượng ủng hộ Trump thì Bộ phận phụ trách kỹ thuật số chủ yếu dùng quảng cáo Facebook để gây quỹ cho chiến dịch, và họ đã gây quỹ được tổng cộng 275 triệu đô-la Mỹ thông qua nhóm này trên Facebook, một con số đáng mơ ước.

Tuy nhiên, vào những tuần cuối cùng của chiến dịch thì ngày càng lượng người ủng hộ Trump càng giảm xuống, nên Bộ phận phụ trách kỹ thuật số của Parscale quyết định là dùng các quảng cáo Facebook để tác động vào nhóm người ủng hộ bà H. Clinton.

Và theo như BussinessWeek mô tả thì “Bộ xậu của Trump đã nghĩ ra một chiến lược khác, trong đó không có gì ngạc nhiên, đó là một chiến lược mang tính tiêu cực. Thay vì cố gắng tìm kiếm thêm cử tri ủng hộ Trump, Bannon và nhóm của ông quyết định để thu hẹp nhóm cử tri ủng hộ H. Clinton”.

Khi đó Bannon đã nói: “ Chúng tôi có ba chiến dịch nhằm làm giảm niềm tin của cử triCác chiến dịch làm giảm niềm tin này nhắm vào ba nhóm cử tri mà H. Clinton buộc phải có phiếu bầu từ họ với tỉ lệ áp đảo, đó là: Người da trắng theo chủ nghĩa lý tưởng, Phụ nữ trẻ và Người Mỹ gốc Phi ”

Ngày 24 tháng 10, bộ xậu của Trump bắt đầu đưa quảng cáo chính trị lên một số đài phát thanh của Mỹ gốc Phi. Ngoài ra, Bộ phận phụ trách kỹ thuật số của Trump đã tạo ra một đoạn phim hoạt hình có hình ảnh H. Clinton đang nói “Thú ham ăn” (nguyên văn là: super predator), thậm chí đoạn phim còn sử dụng cả âm thanh gốc được cắt ra khi bà nói câu này vào năm 1996, kèm theo đó là những phụ đề trong đoạn phim như: Hillary nghĩ Người Mỹ gốc Phi là thú ham ăn. Sau đó, đoạn phim hoạt hình này sẽ được chuyển tải tới những đối tượng được nhắm chọn là Người Mỹ gốc Phi thông qua Facebook bằng một cách thức gọi là “dark post”.

Mục tiêu là của các chiến dịch là nhằm làm giảm tối đa có thể số phiếu bầu phổ thông cho bà H. Clinton. “Chúng tôi biết nó sẽ hiệu quả bởi vì chúng tôi đã vận hành thử trên mô hình” – quan chức cấp cao của Trump nói thêm – “Nó sẽ ảnh hưởng đáng kể niềm tin của những cử tri thuộc nhóm này với các bài vận động tranh cử của bà ấy

Kỹ thuật số đã chiến thắng với chiến lược làm giảm niềm tin

Các chiến dịch kỹ thuật số của Trump đã tiêu tốn hàng triệu đô-la Mỹ cho khoa học dữ liệu để có thể hiểu được những người ủng hộ – những người mà có khả năng bỏ phiếu cho ông –  Trump cũng chấp nhận rủi ro để có được dữ liệu, tìm hiểu về những người ủng hộ Clinton. Cuối cùng, canh bạc mạo hiểm nhất là Trump dùng quảng cáo Facebook nhắm chọn chi tiết (micro targeted) đến những người Mỹ gốc Phi, phụ nữ trẻ … – những người ủng hộ bà Clinton và ông đã thành công.

Trong ngày bầu cử, lượng cử tri bầu cho đảng Dân chủ bất ngờ giảm sút ở các bang chiến trường, đặc biệt là các cử tri độc lập và lần đầu tiên đi bầu. Chiến lược gia Dân chủ David Plouffe cảm thán  “Tại Detroit, tổng số phiếu bà Clinton đạt được ít hơn ông Obama đạt được năm 2012 là 70.000 phiếu; bà cũng mất bang Michigan với khoảng cách chỉ 12.000 phiếu. Tại hạt Milwaukee ở bang Wisconsin, kết quả của Clinton cũng kém Obama đã đạt được là 40.000 phiếu, và bà mất luôn bang này với khoảng cách chỉ 27.000 phiếu. Trong khi tại hạt Cuyahoga bang Ohio, cử tri thuộc nhóm Mỹ gốc Phi bầu cho đảng Dân chủ đã giảm 11% so với 4 năm trước”.

Chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử là chiến thắng của chiến dịch vận động làm thay đổi suy nghĩ của cử tri thành công nhất trong lịch sử bầu cử nước Mỹ từ trước tới nay. Với vũ khí bí mật trong các chiến dịch kỹ thuật số là Project Alamo với cơ sở dữ liệu người dùng (user data) của 220 triệu cử tri Mỹ và nền tảng quảng cáo Facebook. Bằng cách tận dụng các công cụ quảng cáo rất tinh vi của Facebook, bao gồm công cụ Dark Post, công cụ Nhắm chọn mục tiêu (Audience Targeting) của Facebook và công cụ Nhắm chọn Đối từng Tùy chỉnh từ Danh sách có sẵn (Custom Audiences from Customer Lists) của Facebook, các chiến dịch quảng cáo trực tuyến của Trump đã âm thầm nhắm chọn những người ủng hộ bà Hillary Clinton và ngấm ngầm khuyến khích họ bỏ phiếu cho Trump.

Ghi chú của người dịch:

(*) Với 150 triệu đôla Mỹ và với tổng số phiếu bầu mà Trump đạt được là hơn 62 triệu phiếu thì đây rõ ràng xứng đáng là 1 casestudy về CPA kinh điến với chi phí rơi vào khoảng 2,4usd/ 1 phiếu.

(**) Breitbart: là đầu báo chuyên viết về chính trị có trụ sở tại NewYork, họ đã thu hút được lượng đọc giả rất lớn nhờ quảng cáo Facebook.

Nguồn: Medium

Dịch: Quốc Hưng

————&&&———-

Big Data đã giúp Trump chiến thắng trong cuộc Bầu cử Mỹ

Kỳ I: Big Data đã giúp Trump chiến thắng trong cuộc Bầu cử Mỹ

(Nguồn: http://vietnamnet.vn)

Tờ tạp chí “Das Magazin” của Thụy sĩ  xuất bản bằng tiếng Đức một cuộc điều tra về cách thức mà các nhà khoa học về dữ liệu (data scientist) kết hợp các công ty phân tích dữ liệu lớn (data analytics) sử dụng công nghệ quảng cáo tùy biến theo cá nhân trên Facebook gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều nhà báo trên thế giới đã gọi bài báo điều tra này là “text of the year” (bài viết của năm) về tác dụng của bigdata vào đời sống trong đó chúng ta có thể thấy các công nghệ mới nhất về dữ liệu lớn (Big Data), khoa học hành vi, và các phần mềm gián điệp đang len lỏi vàođời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Phần lớn bài biết dưới đây rút ra từ bài báo: “Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt” đăng ngày 3 tháng 12 năm 2016 trên Das Magazin.

Ngày 9 tháng 11 năm 2016, theo như Das Magazin thì một quả bom đã phát nổ: Donald Trump đã được bầu làm tổng thống Mỹ, bất chấp dự báo của các nhà xã hội học.

Cũng ngày hôm đó, một công ty nhỏ chưa ai nghe tên ở London đã gửi đi thông cáo báo chí: “chúng tôi lấy làm kinh ngạc vì phương pháp truyền thông dựa trên dữ liệu có tính cách mạng của mình đã góp phần đáng kế vào chiến thắng của Donald Trump”. Thông cáo được ký bởi một người tên là Alexander Nix, 41 tuổi, người Anh và lãnh đạo công ty Cambridge Analytica. Phương pháp cách mạng về truyền thông dựa trên dữ liệu (revolutionary approach to data-driven communications)  này sử dụng kết quả công trình nghiên cứu của một nhà khoa học 34 tuổi tên là Michal Kosinski, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực psychometrics – ngành tâm lý học dựa trên phân tích dữ liệu.

Kỳ I: Big Data đã giúp Trump chiến thắng trong cuộc Bầu cử Mỹ

Từ dữ liệu (data) đến  phân tích dữ liệu (data analytics) và dữ liệu lớn (Big Data) thành những từ thời thượng (buzzword) nhưng Big Data nguy hiểm đến mức nào?

Dữ liệu lớn là một thuật ngữ dựa trên một khái niệm rằng tất cả những gì ta làm, trên mạng hay offline, đều để lại dấu vết số. Mua hàng bằng thẻ tín dụng, tìm đường trên Google, dạo chơi với điện thoại trong túi, dùng thiết bị đeo (wearable device) để theo dõi sức khỏe, mức độ tập luyện đến việc nhấn like trên mạng xã hội: tất cả đều được lưu lại dưới dạng những dữ liệu và dữ liệu này rất lớn, khổng lồ theo thời gian. Một thời gian dài không ai hình dung có thể sử dụng các dữ liệu ấy làm gì. Cũng không ai biết Big Data sẽ là gì đối với nhân loại, hiểm họa lớn hay thành tựu vĩ đại? Nhưng từ 9/11 chúng ta đã biết câu trả lời. Đằng sau chiến dịch tranh cử của Trump trên mạng, và đằng sau chiến dịch ủng hộ Brexit là cùng một công ty chuyên nghiên cứu Big Data: Cambridge Analytica (CA) dưới sự lãnh đạo của  giám đốc AlexanderNix. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ là dữ liệu nếu nó không được phân tích và được mô hình hóa. Có rất nhiều mô hình để phân tích dữ liệu nhưng công ty CA đã sử dụng phương pháp đo nhân cách (psychometrics), đôi khi gọi là đồ hình nhân cách (psychography) do Michal Kosinski,nhà khoa học hàng đầu về dữ liệu và là phó giám đốc Trung tâm đo nhân cách (Psychometrics Centre) thuộc trường Đại học Cambridge.

Trong tâm lý học hiện đại, để đo nhân cách thì phổ biến nhất là dùng phương pháp OCEAN (từ chữ cái đầu của 5 chiều đo). Vào những năm 1980, các nhà tâm lý học đã chứng minh là mỗi người có thể được đo bằng 5 chiều. Đó là Big Five: độ mở đối với trải nghiệm (Openness), sự ý thức (Conscientiousness), sự hướng ngoại (Extraversion), sự dễ chịu (Agreeableness) và sự nhạy cảm (Neuroticism).  Trên cơ sở những số đo ấy có thể hiểu chính xác bạn là ai, bạn có mong muốn và nỗi sợ hãi nào, và bạn sẽ hành xử như thế nào. Trở ngại chính là việc thu thập dữ liệu vì để hiểu được một người, cần phải điền bảng hỏi khổng lồ và cần thu thập dữ liệu rất lớn. Sự phát triển của khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn đã góp phần giải quyết thành công những trở ngại mà phương pháp OCEAN đặt ra.

Tại Trung tâm đo nhân cách, Kosinski và các cộng sự đã phát triển một ứng dụng trên facebook là MyPersonality trong đó người dùng trả lời các bảng các câu hỏi để biết nhân cách của mình và họ đã thu thập được dữ liệu của hàng triệu người dùng Facebook.

Kosinski và nhóm nghiên cứu các hành động của họ trên Facebook như like và re-post, và giới tính, độ tuổi và nơi ở. Qua đó nhóm thu được các mối tương quan (correlation). Từ kỹ thuật phân tích các dữ liệu trên mạng có thể cho ra những kết luận bất ngờ. Ví dụ, nếu một người đàn ông là fan của page mỹ phẩm MAC, thì khả năng lớn là đồng tính; Ngược lại, anh ta rất nam tính nếu là fan của ban nhạc hip hop Wu-Tang Clan ở New York. Fan của Lady Gaga khả năng lớn là người hướng ngoại, còn kẻ hay like các post mang tính triết lý thì hướng nội.

Kỳ I: Big Data đã giúp Trump chiến thắng trong cuộc Bầu cử Mỹ
Công ty Cambridge Analytica đã phát triển một giải pháp toàn diện cho phép biết tính cách của mỗi công dân Mỹ, những người có quyền bỏ phiếu.

Công trình nghiên cứu của Kosinski không chỉ cho phép lập chân dung tâm lý của người dùng, mà còn cho phép tìm kiếm những người có chân dung cần thiết. Ví dụ như có thể tìm những ông bố lo lắng, những kẻ hướng nội giận dữ, hay những người ngả theo đảng Dân chủ nhưng còn lưỡng lự bỏ phiếu. Về bản chất, đó là hệ thống tìm kiếm con người với những đặc tính cần tìm hiểu.

Vào năm 2014, một công ty quan tâm đến phương pháp của Kosinski đề nghị thực hiện một dự án  sử dụng psychometrics để phân tích 10 triệu người dùng Mỹ trên Facebook nhưng phân tích người dùng làm gì và tên công ty thì không nói viện cớ bảo mật thông tin. Lúc đầu Kosinski đồng ý nhưng rồi anh lại trì hoãn. Cuối cùng, tên công ty được tiết lộ là SCL (Strategic Communications Laboratories). Và trên website của công ty giới thiệu:  “chúng tôi là công ty toàn cầu chuyên về quản lý các chiến dịch tranh cử”. Công ty SCL này là công ty mẹ của công ty Cambridge Analytica, công ty thực hiện chiến dịch online cho Brexit và Trump.

Tháng 11 năm 2015 lãnh tụ phái cấp tiến ủng hộ Brexit Nigel Farage tuyên bố là website của của ông ta bắt đầu làm việc với một công ty chuyên về Big Data, chính là CA. Năng lực cốt lõi của công ty này là tiếp thị chính trị (political marketing) kiểu mới, còn được gọi là microtargeting, trên nền tảng phương pháp OCEAN.

Đào Trung Thành


Kỳ II: Big Data nguy hiểm tới mức nào?

(Nguồn: http://vietnamnet.vn)

Tháng 6 năm 2016, Trump đã thuê các chuyên gia Cambridge Analytica, nhiều người ở Washington cười cợt. Họ chắc chắn rằng Trump sẽ không bao giờ có thể hợp tác với các chuyên gia tư vấn nước ngoài của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, họ đã sai.

Kỳ II: Big Data nguy hiểm tới mức nào?

Khác với Omama được xem là Tổng thống của mạng xã hội thì D. Trump vẫn được người ta cười nhạo về việc khả năng rất kém của ông trong việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, mạng xã hội. Trợ lý của Trump tiết lộ, thậm chí ông còn không dùng email. Bản thân cô trợ lý này đã dạy ông dùng điện thoại, và từ đó ông dùng nó để đổ dòng suy nghĩ của mình lên Twitter.

Công ty Cambridge Analytica đã phát triển một giải pháp toàn diện cho phép biết tính cách của mỗi công dân Mỹ, những người có quyền bỏ phiếu. Giải pháp tiếp thị chính trị tuyệt vời của Cambridge Analytica dựa trên ba chiến thuật chính:

•    Phân tích hành vi (Behavioral analysis)  theo mô hình OCEAN.

•    Nghiên cứu cẩn thận Big Data.

•    Quảng cáo nhắm mục tiêu (Targeted advertising).

Quảng cáo nhắm mục tiêu có nghĩa là quảng cáo cá nhân hóa, được xây dựng theo tính cách của từng cá thể người dùng dựa trên nhân tính của họ xác định từ mô hình OCEAN.

Như vậy, bản thân Big Data chỉ là một nguồn thông tin lớn, một mỏ vàng cần được khai thác nhưng khái thác thế nào hiệu quả lại là một vấn đề khác. Cần có một mô hình phân tích hành vi tiên tiến. Và khi biết một người có tính cách gì và đang lưỡng lự trong việc bỏ phiếu thì cần phải dùng thông điệp thế nào cho phù hợp.

Kỳ II: Big Data nguy hiểm tới mức nào?

Bản chất đầy mâu thuẫn của Trump, tính phi nguyên tắc và hệ quả là số lượng lớn các loại thông điệp khác nhau bỗng trở nên hữu ích cho ông ta: mỗi cử tri nhận được một thông điệp riêng. “Trump hành xử như một thuật toán cơ hội lý tưởng, hoàn toàn chỉ dựa trên phản ứng của công chúng” – nhà toán học Cathy O’Neil nhận xét vào tháng tám. Vào ngày tranh luận thứ ba giữa Trump và Clinton, đội của Trump đã gửi vào mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) hơn 175 nghìn thông điệp. Chúng chỉ khác nhau ở những chi tiết rất nhỏ, nhằm phù hợp nhất với tâm lý của người nhận cụ thể: tiêu đề, tiêu đề phụ, màu nền, ảnh và video. Cách làm tỉ mỉ như vậy khiến cho thông điệp nhận được sự đồng cảm của những nhóm cư dân nhỏ nhất, như Nix giải thích cho Das Magazine: “Bằng cách đó chúng tôi có thể vươn đến tận làng, khu phố hay ngôi nhà cần thiết, thậm chí là từng người”.

Chiến thắng của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trước đối thủ đến từ Đảng Dân chủ Hillary Clinton được cho là một chiến thắng ít tốn kém và nhiều hiệu quả nhất. Theo hãng tin Reuters, Trump tiêu tốn dưới 5 USD cho mỗi lá phiếu bầu cho ông, thấp hơn nhiều so với chi phí của bà Clinton.

Theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Bầu cử Liên bang, Trump đã huy động được tổng số 270 triệu USD kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử vào tháng 6/2015. Trong khi Hillary Clinton huy động được 521 triệu USD, gấp đôi khoản tiền mà Trump huy động được. Nhưng 237 triệu chi phí cho truyền hình, 53 triệu cho nhân viên và các tình nguyện viên hỗ trợ tranh cử, một khoản tiền lớn cho các báo, đài, các phương tiện truyền thống. Đó cũng là lý giải tại sao khi xem các phương tiện truyền thống như báo, đài thì có vẻ Hillary được đánh giá cao hơn Trump.

Một hãng Phân tích dữ liệu lớn khác là mediaQuant đánh giá các chương trình truyền thông thông tin cho cuộc bầu cử 2016 của Trump mang lại một giá trị định lượng tương đương 5 tỷ USD cho ông này, so với bà Clinton là 3.5 tỷ hay tỉ lệ 58% so với 42%. Thực tế ông Trump đã chiếm được 279 phiếu bầu đại cử tri so với 228 phiếu bầu của bà Hillary, tỷ lệ 52% so với 48%.

Khó có thể nói xã hội Mỹ bị tác động đến mức nào bởi các chuyên gia của Trump tại một thời điểm cụ thể, vì họ không sử dụng các kênh trung ương mà dùng mạng xã hội và truyền hình cáp.

Kỳ II: Big Data nguy hiểm tới mức nào?

Từ tháng 7/2016 các tình nguyện viên của Trump đã nhận được app cho phép biết được thiên kiến chính trị và loại nhân cách của cư dân nhà này hay nhà khác. Theo đó, những tình nguyện viên – tuyên truyền viên điều chỉnh hội thoại của mình với người dân. Phản hồi của người dân lại được họ ghi ngược vào app đó, và dữ liệu chuyển thẳng về trung tâm phân tích của CA.

Công ty xác định ra 32 loại tính cách tâm lý của dân Mỹ, tập trung ở 17 bang. Và như Kosinski đã phát hiện, rằng đàn ông thích mỹ phẩm MAC thì hầu như chắc chắn là đồng tính, CA chứng minh rằng những kẻ trung thành với ô tô Mỹ hẳn nhiên là ngả theo Trump. Hơn nữa, những phát kiến như vậy giúp bản thân Trump hiểu những thông điệp nào dùng ở đâu thì tốt nhất. Quyết định của đại bản doanh về việc tập trung vào Michigan và Wisconsin vào những tuần cuối cùng là dựa trên phân tích dữ liệu.

Ngoài chiếm thắng Nigel Farage ở Brexit và của Trump trong cuộc Bầu cử Mỹ  2016 thì người chiến thắng là công ty CA với khoản thù lao 15 triệu USD nhận được từ chiến dịch của Trump. Marion Maréchal-Le Pen, một nhân vật cấp tiến đồng thời là cháu của thủ lĩnh đảng “Mặt trận dân tộc” Pháp cũng đã mừng vui loan báo về quan hệ hợp tác với hãng. Theo Nix, công ty đang được rất nhiều khách hàng trên thế giới quan tâm, có cả từ Thụy sỹ và Đức.

Nhu cầu phân tích và khai thác những nguồn dữ liệu lớn và phức tạp trong các hoạt động của con người và các tổ chức trong những năm gần đây đang trở nên cấp bách. Sở dĩ vậy vì ta đang có nhiều dữ liệu quanh mình hơn bao giờ hết và nếu dùng được chúng sẽ đưa ra được các quyết định đúng đắn hơn, những hiểu biết chính xác, những khám phá quan trọng. Khoa học phân tích dữ liệu (data science or data analytics) gần đây trở thành một lĩnh vực sôi động của công nghệ thông tin, có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực hoạt động của con người, đặc biệt trong kinh doanh.

Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế, đến năm 2018, Mỹ sẽ cần 140.000 đến 190.000 người có kỹ năng phân tích chuyên sâu cũng như 1,5 triệu nhà quản lý và phân tích trong lĩnh vực “dữ liệu lớn” (Big Data).Nắm chắc và biết sử dụng khoa học phân tích dữ liệu chính là chìa khoá của công việc và thành công trong những thập kỷ tới đây, như ý kiến nêu trong Harvard Business Review:  “Khoa học dữ liệu là công việc hấp dẫn nhất trong thế kỷ 21” (“Data scientist: the sexiest job of the 21st century”).

Đào Trung Thành

————–&&&————–

Bảy trụ cột thông thái của thống kê học

Bảy trụ cột thông thái của thống kê học

(Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn – Nguồn: http://tuanvannguyen.blogspot.com)

Một trong những cuốn sách khoa học mà tôi rất thích trong vài tháng gần đây là cuốn “The Seven Pillars of Statistical Wisdom” của tác giả Stephen M. Stigler (1). Đây là một cuốn sách nhỏ (200 trang) cung cấp cho chúng ta những lí giải cực kì lí thú về khoa học thống kê và lịch sử đằng sau những phương pháp mà chúng ta sử dụng trong suy luận khoa học. Như tựa đề cuốn sách, tác giả Stigler tập trung vào giải thích 7 trụ cột thông thái của thống kê học, và tôi thử tóm lược theo cách hiểu của tôi dưới đây.

Nhưng trước khi giải thích, tôi thấy cần phải dành vài chữ giải thích ý nghĩa chữ wisdom, mà tôi thấy hơi khó dịch sang tiếng Việt mình. Ở mức độc đơn giản nhất, wisdom là thông thái, khôn ngoan. Nhưng nếu có kinh nghiệm cọ sát với xã hội nói tiếng Anh thì hình như chữ “thông thái” và “khôn ngoan” có vẻ không tương đương với wisdom. Trong ngữ cảnh của tựa đề cuốn sách này, tôi hiểu wisdom như là những tri thức và trải nghiệm được đúc kết qua những trải nghiệm thực tế, cũng giống như những câu ca dao là những tinh tuý về ứng xử ở đời mà cha ông chúng ta đã đúc kết và truyền lại.

Để hiểu các khái niệm trong sách, cần phải phân biệt dữ liệu (data)thông tin (information). Dữ liệu là những gì chúng ta thu thập từ nghiên cứu. Để chuyển hoá dữ liệu thành thông tin, chúng ta phải áp dụng phương pháp phân tích thống kê. Nói cách khác, thống kê học là công cụ để chúng ta thu nạp thông tin từ dữ liệu. Dĩ nhiên, từ thông tin, chúng ta có thể biến thành kiến thức (knowledge) qua dùng phương pháp qui nạp khoa học.

Sau khi phân biệt được sự khác biệt giữa dữ liệu, thông tin, và kiến thức, chúng ta thử điểm qua 7 trụ cột mà tác giả Stigler đề cập trong cuốn sách. Bảy trụ cột này cũng có thể xem là 7 nghịch lí, và tôi sẽ giải thích thêm dưới đây:

Trụ cột 1 – aggregation: Qui luật loại bỏ dữ liệu để thu nạp thông tin

Trong phần này, Stigler lí giải và đưa ra một nhận xét làm chúng ta ngạc nhiên: đó là chúng ta thu nạp kiến thức bằng cách loại bỏ thông tin! Chẳng hạn như đối phó với một dãy số liệu về chiều cao, chúng ta chỉ cần tính một số trung bình, và dùng nó như là một thông tin để kiến tạo tri thức. Còn tất cả những con số để tạo nên số trung bình thì bị loại bỏ, không được đề cập đến. Mỗi ngày, chúng ta đọc và nghe biết bao số trung bình, từ thị trường chứng khoán, chính sách kinh tế, đến nghiên cứu y khoa, tất cả đều dùng số trung bình để đi đến những quyết định phức tạp.

Lịch sử và sự ra đời của con số trung bình cũng được tác giả diễn giải rất tường tận. Thống kê học, hay ít ra là các khái niệm thống kê học, đã được sử dụng trong thiên văn học từ thế kỉ 18, phải đợi đến giữa thế kỉ 19 thì mới thịnh hành. Lí do là vấn đề đo lường và liên quan đến giá trị trung bình. Tác giả Stigler chỉ ra rằng nếu chúng ta đo lường [chẳng hạn như] Sao Mộc, thì chúng ta biết rõ đó là một thực thể, nó ở một vị trí và chúng ta có thể ước tính sai số. Nhưng nếu chúng ta đo lường tuổi thọ hay mức độ lạm phát kinh tế, thì chúng ta không có được cái “xa xỉ” như đo lường Sao Mộc, bởi vì những biến số như tuổi thọ nó xuất phát từ mẫu mà chúng ta có được và chúng ta không biết được giá trị thật của quần thể. Người có công đầu trong việc phát kiến trị số trung bình là Nhà khoa học người Bỉ Adolphe Quetelet (người sáng tạo ra chỉ số body mass index). Vào năm 1831, Quetelet “sáng chế” ra cái mà ông gọi là “L’homme Moyen” (người trung bình). Người trung bình là một cá nhân hư cấu, với giá trị trung bình mà chúng ta có thể sử dụng để đại diện một nhóm người. Do đó, Quetelet tính chiều cao và trọng lượng trung bình của một nhóm lính Pháp, rồi xem đó là một người lính tiêu biểu. Nhưng Quetelet hiểu được rằng trị số trung bình sẽ dao động giữa các nhóm lính, và ông bàn về độ chính xác cũng như cách tính. Từ đó, khoa học thống kê có một giá trị mà sau này trở thành phổ biến nhất và được áp dụng trong hầu như bất cứ lĩnh vực xã hội nào. Cái bất ngờ mà tác giả Stigler chỉ ra rằng chúng ta có cái giá trị tiêu biểu bằng cách loại bỏ dữ liệu!

Trụ cột 2 – information: Qui luật giảm lượng thông tin

Giả dụ như nếu chúng ta ước tính số trung bình quần thể dựa trên 100 đối tượng (và gọi là x1), và số trung bình dựa trên 200 đối tượng (x2), câu hỏi đặt ra là giá trị của thông tin trong x2 cao gấp 2 lần so với giá trị thông tin trong x1? Câu trả lời là không. Trong thực tế, nếu chúng ta tăng lượng dữ liệu gấp 2 lần thì giá trị thông tin chỉ tăng khoảng 1.4 lần.  Nếu chúng ta tăng lượng dữ liệu gấp 3 lần thì lượng thông tin chỉ tăng 1.7 lần.

Từ đâu mà có các con số đó? Tác giả chỉ ra một sự thật hiển nhiên từ công thức tính sai số chuẩn (standard error). Sai số chuẩn bằng độ lệch chuẩn chia cho căn số bậc 2 của số cỡ mẫu; hay nói cách khác, độ lệch chuẩn bằng sai số chuẩn nhân cho căn số bậc 2 của lượng dữ liệu. Chẳng có gì mới ở đây, vì De Moivre đã chỉ ra từ 1738, và đó cũng chính là lí thuyết đằng sau Định lí giới hạn trung tâm (Central Limit Theorem).

Nhưng cái hay ở đây là tác giả Stigler đã đưa ra một cách diễn giải rất có ý nghĩa trong bối cảnh Dữ liệu Lớn (Big Data) đang rất thịnh hành như là một xu hướng thống kê “thời thượng”. Những người tin vào Dữ liệu Lớn nghĩ rằng bằng cách tăng lượng dữ liệu thì chúng ta sẽ có thông tin chính xác hơn, đáng tin cậy hơn. Đúng nhưng chưa đủ, bởi vì lượng thông tin không phải là hàm số tuyến tính của lượng dữ liệu.

Trụ cột 3 – likelihood: Thu nạp thông tin từ tình trạng bất định

Trong chương này, tác giả Stigler bàn về lí thuyết khả dĩ (Likelihood). Trong phần này, tác giả Stigler lí giải rằng chúng ta thu nạp thông tin từ dữ liệu qua các phương pháp như kiểm định thống kê (test of significance) và trị số P mà Ronald Fisher đề xướng từ năm 1925, cùng với những phương pháp sau này như khoảng tin cậy 95%. Các phương pháp này cũng đã giúp chúng ta giảm sự bất định trong cuộc sống. Kiểm định thống kê mà Ronald Fisher đề xướng không phải là ý tưởng mới, bởi vì phương cách này đã được John Arbuthnot áp dụng trước đó để tính toán xem hiện tượng sinh con trai nhiều hơn con gái là do ý của Thượng đế hay ngẫu nhiên!

Trụ cột 4 – intercomparison: So sánh. Bất cứ ai làm nghiên cứu khoa học cũng cần so sánh. Thường là so sánh hai nhóm xem có khác nhau một cách có hệ thống hay khác biệt chỉ là do yếu tố ngẫu nhiên. Phương pháp kiểm định t (do William Gosset đề xướng) là một phương pháp quen thuộc. Một phương pháp so sánh khác cũng hay được áp dụng là phân tích phương sai (ANOVA hay analysis of variance) do Ronald Fisher phát kiến. Trong khi các ngành khác, người ta so sánh với một chuẩn vàng (gold standard), thì khoa học thống kê so sánh thông tin trong cùng một dữ liệu, một nghiên cứu.

Những ai đọc sách sử thống kê học đều biết rằng William Gosset từng làm việc cho hãng bia Guiness, và công việc của ông lúc đó là kiểm nghiệm chất lượng bia. Trong nhiệm vụ đó, ông phải làm nghiên cứu nhưng thường dựa trên số mẫu nhỏ, và “cái khó ló cái khôn”, ông đã sáng chế ra phương pháp so sánh khác biệt dựa vào cỡ mẫu nhỏ. Trong một dịp nghỉ hè (sabbatical) ông thăm labo của Karl Pearson tại University College London, và viết bài báo nổi tiếng. Khi bài báo được gửi cho tập san thống kê học, ông không được kí tên thật (vì là nhân viên của Guiness), nên phải kí dưới bút danh là “Student”. Từ đó, khoa học có phương pháp kiểm định gọi là “Student’s test”.

Trụ cột 5 – regression: Thu nạp thông tin từ qui luật hồi qui về số trung bình

Một trong những phương pháp để chúng ta thu nạp thông tin rất hữu hiệu là mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression model). Mô hình này là một triển khai từ phương pháp phân tích tương quan (correlation analysis). Phân tích tương quan là phương pháp do Nhà nhân chủng học trứ danh Francis Galton đề xướng từ cuối thế kỉ 19. Lúc đó, Galton đang nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền đến trí thông minh, và ông dùng chiều cao là một marker. Ông quan sát rằng những cặp cha mẹ có chiều cao thấp hơn trung bình thường sinh con có chiều cao cao hơn cha mẹ; ngược lại, những cặp vợ chồng có chiều cao cao thường sinh con có chiều cao thấp hơn họ. Đây là hiện tượng hồi qui về số trung bình, hay thuật ngữ tiếng Anh là “regression to the mean”.

Đây là một trong những chương hay nhất của cuốn sách. Tác giả bắt đầu với câu chuyện về Charles Darwin, một người em họ của Francis Galton. Darwin là người không thích toán, không phải ông kém khả năng về toán, mà ông cho rằng toán không giúp gì cho khoa học! Darwin đề ra ý tưởng gọi là “The Rule of Three” hay “Qui luật tam suất”. Ông nói nếu chúng ta biết rằng a/b = c/d và nếu chúng ta biết 3 số, thì chúng ta có thể xác định được số thứ 4. Nhưng trong thực tế, chúng ta cần nhiều tập hợp 4 giá trị để ước tính tham số của mô hình hồi qui tuyến tính. Nhưng ý tưởng về phân loại chủng vật của Darwin sau này lại nhờ các phương pháp phân tích đa biến giúp đỡ rất nhiều. Tất cả các phương pháp phân tích đa biến đều xuất phát từ mô hình hồi qui tuyến tính.

Trụ cột 6 – design: Thu nạp thông tin từ số ngẫu nhiên

Ngạc nhiên thay, chúng ta thu nạp thông tin cơ chế … ngẫu nhiên hoá. Ý nghĩa của trụ cột này cần một vài lời giải thích. Thiết kế là một phương pháp thu nạp thông tin có hệ thống. Nhưng thiết kế là phải dùng đến cơ chế ngẫu nhiên hoá (randomization). Chẳng hạn nếu chúng ta muốn đánh giá hiệu quả của một thuốc điều trị bệnh, chúng ta phải chia nhóm bệnh nhân một cách ngẫu nhiên để đảm bảo các nhóm đều có những yếu tố nhiễu giống nhau.

Thật ra, có thể xem thiết kế nghiên cứu là một cách tối ưu hoá. Trong chương này, tác giả Stigler dìu dắt chúng ta qua lịch sử của thiết kế nghiên cứu hết sức thú vị. Ý tưởng thiết kế nghiên cứu để thu nạp thông tin xuất phát từ sổ số bên Pháp vào năm 1757. Sổ số lúc đó đóng góp 4% cho ngân sách của Pháp (có lẽ giống như sổ số tràn lan hiện nay ở Việt Nam). Sau đó khi Ronald Fisher làm việc cho Trạm thí nghiệm Rothamsted, ông mới nghĩ ra phương pháp chia nhóm ngẫu nhiên (randomization). Trong một bài diễn thuyết trong Hội nghị Thống kê học Ấn Độ năm 1938, Fisher tuyên bố rằng “To consult the statistician after an experiment is finished is often merely to ask him to conduct a post mortem examination. He can perhaps say what the experiment died of” (Tư vấn nhà thống kê học sau khi thí nghiệm đã làm xong có thể ví von như là hỏi nhà thống kê học làm một cuộc giảo nghiệm tử thi. Nhà thống kê học có thể nói cái thí nghiệm chết vì lí do gì.) Ý của Fisher là muốn thí nghiệm có kết quả tốt và muốn thu nạp thông tin đáng tin cậy thì phải tư vấn nhà thống kê học trước khi làm thí nghiệm — một lời khuyên vẫn còn ý nghĩa thời sự ngày hôm nay. Nhưng việc này đòi hỏi nhà thống kê phải hiểu vấn đề khoa học và hiểu qui trình suy luận khoa học.

Trụ cột 7 – residual: Thu nạp thông tin từ … sai số

Khi nói “sai số” ở đây, tôi muốn nói đến dao động dư, tức “residuals” hay “error terms” trong mô hình hồi qui tuyến tính. Trong khoa học, thỉnh thoảng chúng ta phát hiện những cái bình thường từ những dữ liệu bất bình thường. Cái bất bình thường ở đây chính là residuals, là sai số từ mô hình. Chẳng hạn như để phát hiện những gen có liên quan đến bệnh lí, chúng ta sẽ mô hình phân bố của gen dựa vào một qui luật sinh học, và các dữ liệu nằm ngoài hay lệch so với giá trị kì vọng chính là những gen đáng quan tâm. Như vậy, chúng ta phát hiện cái cơ chế sinh học từ những dữ liệu và thông tin bất thường.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng cho nhà thống kê học. Đối với những nhà thống kê học được huấn luyện trong các đại học mà không có tương tác với khoa học, phân tích dao động dư là để kiểm định tính hợp lí của mô hình của họ. Nhưng đối với khoa học, điều đó chẳng quan trọng; điều quan trọng là những dữ liệu mà mô hình không giải thích được.

Cuốn sách được viết với văn phong khoa học nhưng vẫn hấp dẫn với người ngoài khoa học. Nhưng thỉnh thoảng, tác giả có vẻ giả định người đọc phải hiểu một số khái niệm thống kê học. Chẳng hạn như người đọc phải “động não” để hiểu L(Θ)=L(Θ)|Χ and Cov(L,W)=E{Cov(L,W|S)}+Cov(E{L|S}, E{W|S})! Nhưng may mắn thay, nhưng công thức loại này chỉ xuất một vài lần trong sách, và người đọc không cần hiểu chúng mà vẫn nắm được ý nghĩa đằng sau các mô hình thống kê.

Tóm lại, cuốn sách “The Seven Pillars of Statistical Wisdom” là một tác phẩm rất hay và đáng đọc. Tác phẩm này hay là vì tác giả đã đem đến cho chúng ta những cái nhìn rất tươi, với những lí giải rất mới về những phương pháp thống kê cổ điển. Chỉ trong 200 trang sách mà tác giả đã lược qua những điểm chính (7 điểm) trong suốt chiều dài lịch sử của chuyên ngành khoa học thống kê. Cuốn sách còn giúp cho chúng ta, những người làm nghiên cứu thực nghiệm, hiểu sâu hơn về các phương pháp thống kê, và qua đó giúp chúng ta suy nghĩ một cách thống kê, chứ không phải suy nghĩ như là một công cụ. Xin nhấn mạnh: tôi xem thống kê học là một cách suy nghĩ. Thay vì tập trung vào những chi tiết tính toán, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa đằng sau của các phương pháp và mô hình thống kê. Nếu bạn là nhà thống kê học, nhà khoa học thực nghiệm, cuốn sách The Seven Pillars of Statistical Wisdom” phải có trong tủ sách của các bạn.

===

(1) Stephen M. Stigler là giáo sư xuất sắc chuyên ngành sử thống kê thuộc Đại học Chicago. Ông tốt nghiệp tiến sĩ thống kê học từ Đại học California, Berkeley, nhưng sau đó ông chuyển về Đại học Wisconsin, Madison, và năm 1979 thì chuyển sang Đại học Chicago cho đến nay. Ông công bố nhiều công trình nghiên cứu về sử thống kê rất có giá trị. Những công trình này được đúc kết thành cuốn sách “The History of Statistics” (1986) và “Statistics on the Table” (1999). Ngoài vai trò là sử gia của khoa học thống kê, ông còn biên tập phần lí thuyết cho tập san Journal of the American Statistical Association (1979-1982). Với những thành tích đó, Stigler là người có thẩm quyền để viết về những ý nghĩa đằng sau 7 wisdom thống kê mà tôi đang giới thiệu đến các bạn.

——————&&&—————-