Enjoy the Joy of Christmas: With R

Noel

Câu lệnh R:

# Christmas tree

L <- matrix( c(0.03, 0, 0 , 0.1, 0.85, 0.00, 0.00, 0.85, 0.8, 0.00, 0.00, 0.8, 0.2, -0.08, 0.15, 0.22, -0.2, 0.08, 0.15, 0.22, 0.25, -0.1, 0.12, 0.25, -0.2, 0.1, 0.12, 0.2), nrow=4)

B <- matrix( c(0, 0, 0, 1.5, 0, 1.5, 0, 0.85, 0, 0.85, 0, 0.3, 0, 0.4), nrow=2)

prob = c(0.02, 0.6,.08, 0.07, 0.07, 0.07, 0.07)

# Iterate the discrete stochastic map
N = 1e5  #   number of iterations
x = matrix(NA,nrow=2,ncol=N)
x[,1] = c(0,2)   # initial point
k <- sample(1:7,N,prob,replace=TRUE) # values 1-7

for (i in 2:N) x[,i] = crossprod(matrix(L[,k[i]],nrow=2),x[,i-1]) + B[,k[i]] # iterate

par(bg=’darkblue’,mar=rep(0,4))

plot(x=x[1,],y=x[2,], col=grep(‘green’,colors(),value=TRUE), axes=FALSE, cex=.1, xlab=”, ylab=” )

bals <- sample(N,20)

points(x=x[1,bals],y=x[2,bals]-.1, col=c(‘red’,’blue’,’yellow’,’orange’), cex=2, pch=19 )

text(x=-.7,y=8, labels=’Merry’, adj=c(.5,.5), srt=45, vfont=c(‘script’,’plain’), cex=3, col=’gold’ )

text(x=0.7,y=8, labels=’Christmas’, adj=c(.5,.5), srt=-45, vfont=c(‘script’,’plain’), cex=3, col=’gold’ )

text(x=0,y=0, labels=’Viet Nam 2015′, adj=c(.5,.5), srt=0, vfont=c(‘script’,’plain’), cex=3, col=’red’ )

Nguồn: http://www.r-bloggers.com/merry-christmas-5/

——————-&&——————-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: